Ukrainabulletinens sommarnummer ute

Ladda ner Ukrainabulletinen2-2019

Nytt nummer av Ukrainabulletinen kommer med mycket matnyttigt på 16 temasidor inför parlamentsvalet i Ukraina. Vi presenterar också Soros och Kochs nya initiativ mot eviga krig och jämför med svenska riksdagspartiernas hållning. Artikeln bifogas nedan. 

I en ledare uppmärksammas behovet av samarbete inför militärövningen Aurora 2020 som hålls i Sverige maj-juni nästa år. Hiroshimaöverlevares nya initiativ till ungdomskampanj mot klimat och kärnvapenhot tas också upp samt kritiken mot EU. Tre utdrag ur den nya e-boken Vart är Europa på väg kritiserar EU:s militarisering och visar på behovet av samarbete mellan folkrörelser för att vända utvecklingen. 

Innehåll

s2 Aurora 2020 ökar otryggheten och krigsrisken i världen
s3 Sveriges humanitära röst har tystnat – Ett hot mot vår säkerhet och ett brott mot svensk nedrustningstradition
s4-5 Stå upp för mänsklighetens överlevnad och stoppa klimat- och kärnvapenhoten
s5 Bombfakta
s6-7 Odessasolidaritet
s7 TV dokumentär stoppas efter granatattack
s8 USA aggression mot Nordstream 2
s9 9 miljoner ukrainare utomlands – Minskad handel med Ryssland sänkte BNP 10 procent
s10-24 Valtema: Adjö Porosjenko och ukrainsk liberalism?
s25 Ett möte präglat av internationell solidaritet: Malmö European Forum
s26 Malmö European Forum deklarationen
s31 Hur USA använder Skandinavien för att få med Europa på krig.
s32 Militariseringen av Europa
s33 Kan folkrörelserna bygga ett annat Europa?
s34 Splittrad syn på demokrati
s34 Fredsutspel i Ukraina
s35 Krisen pågår vad gör vi?
s36 Soros och Kochs initiativ mot eviga krig  

Soros och Kochs initiativ mot eviga krig

Ett nytt amerikanskt initiativ sätter den svenska fredsrörelsens och partiernas handlingsförlamning i blixtbelysning. Det nya initiativet säger sig vilja utmana det militär-industriella komplexet. Konkret innebär det enligt journalister som talat med grundarna sådant som tillbakadragande av amerikanska trupper från Afghanistan och Syrien, återupprättande av kärnavtalet med Iran, mindre konfrontativ hållning till Ryssland och Kina och slut på regimförändringskampanjer mot Venezuela och Kuba samt skarp reducering av försvarsbudgeten.

Inget svenskt riksdagsparti vågar stå upp för ett sådant program. Tvärtom tävlar man med varandra om att öka försvarsbudgeten. När en klar majoritet av länder röstade för Rysslands återinträde i Europarådet nyligen var Sverige mot tillsammans med England, Polen, baltiska staterna och Ukraina, klubben för de mest aggressiva staterna i EU. Vänsterpartiet gav sitt stöd till den aggressiva klubben tillsammans med Moderaterna och Sverigedemokraterna vars ledamöter gick ut i Svenska Dagbladet och fördömde beslutet och socialdemokraternas uppslutning bakom det. Sverige ställer sig också i spetsen för hybridkriget med dess ekonomiska sanktioner mot Venezuela och stöd till kuppmakare när inte insatsen i Afghanistan förlängs gång på gång.

Det som gör att det nya initiativet avslöjar svensk handlingsförlamning är att initiativtagarna till projektet är miljardärerna Charles Koch och Georg Soros. De uppfattas som stående på rakt motsatt sida i politiken, Koch som ledande konservativ kraft bakom att sänka skatter och avskaffa mycket av statsmakten och Soros som i USA beskrivs som vänster och gammaldags New Deal liberal. Att de nu med miljonstöd ställt sig bakom den nya tankesmedjan med namnet Quincy Institute for Responsible Statecraft uppfattas som ett starkt argument för att initiativet kan få inflytande genom att mobilisera både konservativa som ifrågasätter USA:s eviga krig och “progressiva” krafter.

I Boston Globe 1 juli står att projektets syften är radikalt motsatt det som sägs i Washington ”där varje större tankesmedja främjar någon variant av nykonservativ militarism eller liberal interventionism.” Denna typ av Washingtonkonsensus tycks också härska bland partierna i Sverige. Det kan finnas skillnader i detaljerna men i den grundläggande berättelsen sluter man upp bakom en berättelse där Sverige hotas av Ryssland, står inte upp mot västs stöd till kuppmakare i Venezuela och stödjer förödande ockupationer och krig i länder som Afghanistan och Libyen. Att döma av riksdagspartierna har Sverige blivit en krigshetsarnation.

Annonser

Tjuven som ropade ”ta fast tjuven” – om EU:s misslyckade anti-desinformationskampanj

disinfo-logo-new1

Av Lars Drake

I svenska tidningar, radio och TV får vi återkommande rapporter om påverkan från Ryssland. Svenska politiker och myndigheter verkar förvånansvärt eniga om att Ryssland försöker påverka opinionen i Sverige. Man behöver inte gräva länge eller djupt för att se att underlaget är svagt, mycket svagt. Det handlar inte om det självklara: att länder försöker marknadsföra sin världsbild och sina intressen. Det handlar om påståenden om påverkanskampanjer från ett visst land, Ryssland, riktade mot Sverige och EU.

EUvsDisinfo och svenska MSB

Svensk press hänvisar till diverse lögner som framförallt ska ha spridits på nätet. Att medier, och då särskilt obskyra hemsidor på högerkanten, hittar på saker är inget att förvåna sig över. Sådant bör likväl bemötas med kritisk granskning som de stora mediehusen har så svårt för. Men vad har det med Ryssland att göra?

Ett stort antal politiker har stämt in i hetskören mot Ryssland vilket heller inte bör förvåna någon. Det är mer störande att en svensk myndighet, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), deltar i hetsandet och att Sverige som land deltar i en verksamhet inom EU som på ett ensidigt sätt jagar graverande uppgifter från ETT land, Ryssland. Representanter för MSB påstår att:

”Ryssland försöker splittra Sverige genom att elda på den infekterade migrationsdebatten. Syftet är att rikta fokus bort från internationella frågor som Kreml vill ha inflytande över.
– Det är den gamla söndra och härska-tekniken, säger Fredrik Konnander på MSB.”  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/msb-ryssland-forsoker-splittra-sverige
 (1)

Konnander på MSB hänvisar till en undersökning som genomförts av en enhet i EU. Organisatoriskt sköts uppgiften av ’European External Action Service East Stratcom Task Force’ som tillsatts av statschefer och regeringschefer i EU:s medlemsstater. Denna ”task force” har/eller har haft 14 heltidsanställda. Den inrättades i mars 2015 för att ”utmana Rysslands pågående desinformationskampanjer” (”challenge Russia’s ongoing disinformation campaigns”). En kampanj mot en påstådd kampanj?  https://euvsdisinfo.eu/  (2)

MSB_Logo_Sweden

Enheten i EU (task force, styrkan) verkar dock ha haft svårt att hitta exempel på påverkan som kan härledas till Rysslands politiska ledning eller statliga myndigheter och som är falsk eller vilseledande. De har däremot hittat många exempel på påståenden som de anser vara felaktiga och som framförts av någon någonstans som ligger i linje med vad de tror att makthavare i Ryssland vill sprida. Inte särskilt imponerande – snarare skrattretande. Metoden är varken vetenskapligt eller juridiskt meningsfull. Det liknar mer det urgamla och oärliga debattknepet att först tala om vad motståndaren tycker och sedan kritisera det, istället för att kritisera det motståndaren faktiskt sagt eller gjort.

Det finns dessutom en påtaglig likhet med den metodik som användes i den hårt kritiserade studien om rysk påverkan av Martin Kragh och Sebastian Åsberg där ”guilt by association” (skuld baserad på anknytning) utgör en del. En annan del handlar om påståenden som någon skrivit i Sverige, utan att visa att det kan härledas tillbaka till makthavare eller staten i Ryssland. Ingående kritik av det ges i följande Synapzeartiklar som också innehåller ett stort antal referenser.
http://www.synapze.se/?link=article&key=16520;
 (3)
http://www.synapze.se/?link=article&key=16523;
 (4)
http://www.synapze.se/?link=article&key=16755
 (5)

Så här beskriver de med egna ord sitt syfte:

EU vs Disinformation campaign

This website is part of a campaign to better forecast, address and respond to pro-Kremlin disinformation. The ‘EU versus Disinformation’ campaign is run by the European External Action Service East Stratcom Task Force. The team was set up after the EU Heads of State and Government stressed the need to challenge Russia’s ongoing disinformation campaigns in March 2015.” (Kampanj om EU vs Desinformation

Denna websida är en del av en kampanj för att förutsäga, hantera och reagera på pro-Kremlsk desinformation. Kampanjen ”EU versus Desinformation” drivs av European External Action Service East Stratcom Task Force. Enheten startades efter det att EU:s stats och regeringschefer i mars 2015 betonat behov av att utmana Rysslands pågående desinformationskampanjer. Min översättning.) https://euvsdisinfo.eu/  (2)

Det är falskt för det är inte det som faktiskt görs. Undersökningen handlar, som redan nämnts, inte om påverkan från Ryssland utan om påståenden som anses överensstämma med sådant som ”Kreml” vill sprida. Kampanjen är därför oärligt rubricerad. Man måste läsa deras ”disclaimer” (ansvarsfriskrivning) för att förstå vad undersökningen egentligen visar. Utnyttjandet av undersökningens resultat i pressen är än mer felaktig (pga oärlighet eller missförstånd?). Där framställs det ofta som om det är påverkan som kommer från Ryssland vilket inte ens påstås i EUvsDisinfos redovisning. Så här står det under ”Disclaimer”:

“The Disinformation Review focuses on key messages carried in the international information space, which have been identified as providing a partial, distorted or false view or interpretation and/or spreading key pro-Kremlin messaging. It does not necessarily imply, however, that the outlet concerned is linked to the Kremlin or pro-Kremlin, or that it has intentionally sought to disinform.” (Desinformationsredovisningen fokuserar viktiga meddelanden/uppgifter som förmedlats i den internationella informationssfären som har identifierats som ensidiga, förvrängda eller falska synsätt eller tolkningar och/eller som spridit centrala pro-Kremlbudskap. Det behöver inte nödvändigtvis innebära att avsändaren är kopplad till Kreml eller är pro-Kreml eller att de har haft avsikt att sprida felaktig information (förleda). Min översättning) 2: https://euvsdisinfo.eu/   

Individer i Sverige eller något annat EU-land som lägger ut inlägg på sociala medier kan ha en bra eller dålig åsikt och någon medieaktör i Ryssland råkar ha samma syn – det förekommer nog ofta. På vilket sätt är det rysk påverkan?

EUvsDisinfos databas

Det handlar i de undersökta fallen de facto om frågor där den dominerande synen i EU skiljer sig från den som är vanlig i Ryssland och bland många kritiker i Väst. Det finns exempel på felaktigheter i det som EUvsDisinfo listat som är kopplat till Ryssland och det finns exempel där dess kritik är felaktig. Det förekommer några fall av påhittade eller gravt förvrängda påståenden som publicerats på extremhögersidor utan koppling till Ryssland

I anslutning till listan på EUvsDinsinfos hemsida finns en brasklapp. Dels hävdas att det som publiceras inte är en officiell EU-ståndpunkt. EU betalar och driver en antirysk informationskampanj, men är noga med att bedyra att EU inte står bakom det som skrivs om de olika fallen. Så bekvämt!

Fallen och argumenten från EU-organets sida har kritiserats i Nederländerna och tre tidningar eller nyhetsmedier där har stämt EUvsDisinfo i domstol. https://theoldcontinent.eu/eu-vs-disinfo/  (6)

När man gräver i detta kommer det fram att underlaget (”avslöjandena”) kommer från personer eller organisationer som skickat in vad de anser vara desinformation. Två tredjedelar av allt som publicerats av EUvsDisinfo kommer från tio personer eller organisationer. Det mest slående är att de allra flesta fallen är exempel där det som påstås vara felaktigt är skrivet på ryska, dvs det kan komma från ryska statliga organ, men sannolikt handlar det mest om sådant som förekommit i rysk press och på diverse nätsidor. Enligt Svenska Dagbladet ska det ju huvudsakligen handla om desinformation riktad mot EU-länder.

”… EU:s East Stratcom Task Force som inrättades 2015 för att bekämpa fejkade nyheter riktade mot i första hand medlemsländerna.” (SvD 7/1 2019) https://www.svd.se/sverige-ett-sarskilt-elandigt-land-i-prorysk-kampanj?fbclid=IwAR3XiBKgso_3OfZxKQqYpwYxQAfQQ3k-u_aPOSgUWSGQn4fhE_0IldMxF8A (7)

Om det skulle vara en rysk informationskampanj riktad mot opinionen i EU-länder borde engelska, franska, och tyska vara de dominerande språken. Av 3748 fall var bara 395 på dessa tre språk. https://theoldcontinent.eu/eu-vs-disinfo/ (6)

Den person som lämnat in flest tips om olika fall är den f.d. ryske journalisten Pavel Spirin. Den organisation som lämnat in flest fall är den Tjeckoslovakienbaserade European Values. Båda dessa har lämnat in över 800 tips var. Detta är en viktig delförklaring till varför över hälften av fallen är på ryska och att tjeckiska är det näst vanligaste språket. En annan huvudkälla är Ukrainabaserade Stopfake. https://theoldcontinent.eu/eu-vs-disinfo/ (6); https://www.europeanvalues.net/ (8)

Den svenska delen

EUvsDisinfo hävdar att det varit över 3700 fall av ryssvänliga och sakligt felaktiga inlägg. Om nu Ryssland gjort en satsning för att påverka opinionen i Sverige (splittra Sverige) borde en betydande del vara skriven på svenska för den svenska publiken. Av de fall som listas i EUvsDisinfos databas är, hör och häpna, 15 st på svenska. Det är mindre än en halv procent. Dessa fall har samlats in sedan starten i mars 2015.

Denna EU-databas har naturligtvis diskuterats i svenska medier. Som ett exempel kan nämnas ett inlägg på SVT:s hemsida. Såväl ”enheten” som ”styrkan” syftar på East Stratcom Task Force i nedanstående citat. (Sifferuppgifterna stämmer inte med det som angivits ovan eftersom citatet är från en annan tidpunkt.)

EU har listat över 3.500 fall av prorysk desinformation om väst.”

”Enligt enheten rör det sig om en pågående kampanj från rysk sida med mål att underminera demokratin och oberoende beslutsfattande. Strategin är att splittra, förvirra, sprida tvivel eller misstroende – för att till slut påverka.”

och angående det som ingår i databasen över prorysk desinformation

”Styrkan gör dock ingen bedömning om vem som ligger bakom ryktena, Kreml behöver inte vara upphovsman. Det behöver heller inte finnas en medveten avsikt att sprida falska rykten.” (Min kursivering. SVT 2/3 2018)  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/eu-listar-over-3-500-fall-av-kremlvanlig-desinformation-om-vast (9)

Det är en uppenbar motsättning här, Hur kan det vara en rysk kampanj (”… från rysk sida”) som dokumenteras i en databas med exempel där källan inte är känd. Det är tyvärr helt normalt i svensk press att den kritiska reflektionen lyser med sin frånvaro i reportage om EU:s kampanj mot påstådd rysk desinformationskampanj. Det här citatet är faktiskt bättre än en del annat som publicerats i svensk press. Ofta missar skribenterna att fallen som tas upp inte behöver ha någon koppling till Ryssland. Den upplevelse läsaren får är då att det är en medveten lögnkampanj som styrs från Kreml.

I januari 2019 gick EUvsDisinfo ut med en uppdatering om vad som hänt under 2018. Detta refereras i Svenska Dagbladet.

– Sverige var enligt de proryska kampanjerna ett särskilt eländigt land, skriver EU-experterna och pekar på skildringar i de sociala medierna om svenska skolor som tvingade elever att be till Allah och flyktingar som förstörde en av staty av Kristus.” (SvD 7/1 2019) https://www.svd.se/sverige-ett-sarskilt-elandigt-land-i-prorysk-kampanj?fbclid=IwAR3XiBKgso_3OfZxKQqYpwYxQAfQQ3k-u_aPOSgUWSGQn4fhE_0IldMxF8A (7)

Dessa två exempel hade inte ryskt ursprung vilket visas nedan i genomgången av de 15 fallen som är på svenska. Att över huvud taget kalla detta proryskt är trams eller rent av bedrägligt. För övrigt var flertalet av de fall som lyfts fram som graverande exempel av EUvsDisinfo i januari 2019 skrivna på ryska, inte på något av de språk som har förutsättningar att påverka opinionen i EU.

De femton fallen på svenska

Jag undrade lite HUR låg kvalité analysen i de enskilda fallen ligger på. Jag gick in och sökte på svenska källor i ett ämne som jag tycker borde vara viktigt när det handlar om försök att påverka opinion från rysk sida nämligen ”NATO”. Jag fick upp två fall. Oj, var det så lite de hade att komma med!

När jag gick vidare visade det sig att det var två påståenden från samma artikel som togs upp. De har således hittat EN artikel i Sverige som innehåller vad de påstår vara ryskvänlig desinformation med anknytning till NATO! Källan är dessutom skriven av den ryske ambassadören Victor Tatarintsev, dvs det är helt öppet att det är en officiell rysk syn.

Senare gick jag in och sökte lite bredare i EUvsDisinfos databas. Det var då jag upptäckte att det bara finns 15 fall i databasen där källan är på svenska. Insamlandet har pågått under tre och ett halvt år, eller 43 månader, eller 32 månader från första till sista noteringen. Det motsvarar ett fall var tredje månad till ett fall varannan månad. Inte mycket att skryta med om man ska avslöja en ”kampanj” – ens om det hade varit verkliga exempel på rysk desinformation!

Av de 15 fallen som är skrivna på svenska är fyra tagna från inlägget av den ryske ambassadören och ytterligare ett avser ett uttalande i SVT av samme person. Endast fyra fall är från artiklar som funnits på Sputniks svenska upplaga som var aktiv i elva månader 2014-2015. Således har nio av fallen en tydlig koppling till Ryssland, men det är inte Ryssland som är ursprunget till alla dessa nyheter/påståenden. Det handlar i några fall om återrapportering av sådant som förekommit i icke-rysk press. Sputniks korta period med artiklar på svenska lyftes fram i den redan omnämnda hårt kritiserade artikeln av Kragh och Åsberg. Under perioden förekom ca 5000 artiklar på svenska på Sputnik (enligt skattning från uppgifter i Kragh och Åsberg 2017 som nämnt att det förekom 3963 artiklar under 8,5 månader 2014). Det kan ses som en insats riktad mot svensk opinion, men inte särskilt kraftfull. Av dessa artiklar har EUvsDisinfo plockat ut fyra som anses vara Kremlvänlig desinformation. Det är mindre än en promille av de artiklar som publicerades av svenska upplagan av Sputnik. Tänk om bara en promille av alla artiklar publicerade i DN, Expressen och liknande tidningar innehöll fel!

Inlägg på Facebook står för två fall och andra sociala medier för ett fall. Två fall är tagna från Fria Tider och en från en tidning/blogg som granskar svensk journalistik. Det är otroligt svagt redan innan de enskilda fallen granskats.

Här följer en kritisk granskning av argumenten som framförs av EUvsDisinfo i de femton fallen.

Fall 1 Nato, Kosovo och humanitär lag

Under avsnittet ”Disinformation” som beskriver det EU:s organ är kritisk mot står det:

”NATO’s operation in Kosovo shows that European politicians do not care about international humanitarian law” (Natos insats i Kosovo visar att europeiska politiker inte bryr sig om internationell humanitär lag. Min översättning). https://euvsdisinfo.eu/report/european-politicians-do-not-care-about-international-humanitarian-law/ (10)

Det hänvisas till den artikel där detta påstående ska ha förekommit. Den har publicerats i Dagens industri (12/10 2017) och är skriven av den ryska ambassadören Victor Tatarintsev. Den handlade om att Sverige borde satsa på ett normalt förhållande till Ryssland.

Efter att ha nämnt Nato:s expansion österut skrev Victor Tatarintsev:

”Varje stat som inte får gehör för sin ståndpunkt tvingas att bestämt hävda sina nationella intressen. Ingen som blir injagad i ett hörn agerar väl annorlunda? Men det visade sig att Ryssland återigen ansågs skyldigt eftersom hon skulle ha rubbat den europeiska säkerhetsordningen.

Men hur ska man då kalla det som NATO med USA i spetsen gjorde på Balkan genom att bomba sönder Serbien och utan några som helst ”nationella folkomröstningar” upprätta ett ”självständigt” Kosovo? Vad gjorde vid det ögonblicket de så högt renommerade europeiska politikerna och vad hände med deras ”principiella stöd” till folkrätt och lagens överlägsenhet?” https://www.di.se/debatt/rysslands-ambassador-hog-tid-att-sverige-och-ryssland-sluter-fred/?loggedin=true (11)

Rubbandet av den europeiska säkerhetsordningen syftar på det av USA och EU kritiserade ryska agerandet på Krim 2014. Det enda i artikeln som skulle kunna tolkas som att det handlar om internationell humanitär lag är: ” … vad hände med deras ”principiella stöd” till folkrätt och lagens överlägsenhet?” Det stämmer inte med det som Tatarintsev påståtts ha skrivit. Det borde vara tillräckligt för att visa att anklagelsen är ett slag i luften.

Även om det som Tatarintsev skrev inte motsvaras av det som EUvsDisinfo påstår är det i sig inte fel. Natos bombning i Jugoslavien riktade sig mot befolkade områden och civil infrastruktur såsom energianläggningar och broar långt ifrån konfliktområdet som inte hade någon militär betydelse. https://sv.wikipedia.org/wiki/Kosovokriget (12). Detta är brott mot krigets lagar och humanitär rätt. Klusterbomber och ammunition med utarmat uran användes vid många tillfällen. https://postconflict.unep.ch/publications/uranium.pdf (13). Det värsta brottet är dock bombningarna i sig som inte hade stöd i FN:s Säkerhetsråd och därmed är ett brott mot FN-stadgans förbud för medlemsländerna att använda våld mot varandra. Bombningen pågick i 78 dagar – på Krim fälldes inte en enda bomb. Några tusen människor dödades i Kosovokriget – på Krim dödades några enstaka. I Kosovo hölls inga omröstningar – på Krim hölls en omröstning om Krims framtid.  Om det som skedde på Krim är ett folkrättsbrott är det rätt uppenbart att även Natobombningen av Jugoslavien under Kosovokriget är det – hundrafalt.

I argumentationen mot det som den ryske ambassadören inte (!) skrev i den utpekade artikeln tas den insats som hade stöd i FN:s säkerhetsråd upp. Det handlade om att genomföra det fredsavtal som framtvingats genom de 78 dagarnas bombning. Det är således helt irrelevant eftersom det skedde efter det som utgör brott mot internationell lag eller den europeiska säkerhetsordningen som ambassadören syftade på.

Fall 2 NATO:s utvidgning österut

Den ryska ambassadören påstås ha hävdat följande:

“NATO is stubbornly expanding towards the east although it should have followed the example set by the Warsaw pact and dissolved” (Nato expanderar envist österut trots att den borde ha gjort som Warszawapakten och upplösts. Min översättning) https://euvsdisinfo.eu/report/nato-is-expanding-although-they-should-have-followed-the-example-set-by-the-warsaw-pact/ (14)

Det som Victor Tatarintsev skrev var följande:

”En paradoxal situation uppkom varvid NATO inte bara avstod från att följa den upplösta Warszawapaktens exempel utan tvärtom fortsatte att utvidga sina gränser genom att enträget expandera österut.” https://www.di.se/debatt/rysslands-ambassador-hog-tid-att-sverige-och-ryssland-sluter-fred/?loggedin=true (11)

Inte precis som citatet ovan, men nästan, vilket är betydligt bättre än i det första fallet.

Argumentet under rubriken ”Disproof” för att detta skulle vara desinformation är, hör och häpna, att bildandet av Warszawapakten skedde under helt andra villkor än expansionen av Nato. Bildandet nämns ju inte ens i det som kritiseras (eller på annan plats i aktuell artikel). Bildandet av Warszawapakten gjordes 1955 som ett svar på bildandet av Nato 1949. De två militärallianserna stod mot varandra under det kalla kriget. Därav logiken att Nato borde avvecklas när inte Warszawapakten fanns kvar. De undviker dessutom att tala om att Michail Gorbatjov blev lovad att Nato inte skulle expandera bortom Tyskland. https://nationalinterest.org/blog/the-buzz/newly-declassified-documents-gorbachev-told-nato-wouldnt-23629 (15)

Inte heller i detta fall lyckas de tillbakavisa någon desinformation.

Fall 3 Ryssland har gjort stora framsteg mot demokrati

Victor Tatarintsev hävdade att Ryssland sedan 1980

” … tagit ett enormt steg framåt i fråga om öppenhet och demokratisering” https://www.di.se/debatt/rysslands-ambassador-hog-tid-att-sverige-och-ryssland-sluter-fred/?loggedin=true (11)

Detta ”motbevisas” av att ett USA-baserat institut, Freedom House, klassat Ryssland som ”not free”. Det är för det första inget som visar att det inte gjorts stora framsteg sedan 1980, även om det nu vore en rimlig klassning.

För det andra är Freedom House inte trovärdigt som ett oberoende institut. Så här står det på dess hemsida:

”Freedom House is a strong voice for a U.S. foreign policy ….” https://freedomhouse.org/content/our-history  (16)

För det tredje kan man undra hur de kunnat komma fram till att Venezuela är icke fritt och flertalet länder i Mellanamerika och Columbia är delvis fria. I den senare gruppen ingår flera länder där fackföreningsledare och vänsterledare mördats i stor omfattninng. Till saken hör att Venezuela, men inte de övriga, är på USA:s lista över fiender. Israel klassas som fritt trots att palestinierna trakasseras dagligen och mördas i stor omfattning. Israel är USA:s främsta mottagare av ekonomiskt och politiskt stöd. Kan det möjligen ha påverkat klassningen?

Det andra försöket att motbevisa ambassadörens påstående är att den USA-baserade tidskriften The Economist hävdar att utveclingen gått i fel rikting i Ryssland de senaste tio åren. Inte heller det visar att ambassadören har fel angående förbättring sedan 1980, dvs under minst 36 år (artikeln är från 2016). The Economist placerar Ryssland i samma grupp som Kina som faktiskt är en enpartistat. Inte mycket trovärdighet där heller.

USA placeras högt eller mycket högt av Freedom House och The Economist. Inget annat land i världen har så många personer i sina fängelser. USA ligger även nästan i topp när det gäller procent av befolkningen i fängelse. Poliser dödar runt 1000 personer per år med skjutvapen https://www.bbc.com/news/magazine-36826297 (17). Fattiga förtrycks, särskilt färgade. Många politiker är betalda av superrika personer – i båda partierna som dominerar landets politik. I stort sett alla betydande medier i USA ägs av mycket rika personer. En konstig ranking med andra ord.

Fall 4 Politiker i väst demoniserar Ryssland och är russofober

Det som den ryske ambassadören påstås ha skrivit är:

”Whatever Russia does, Western politicians will be russophobe and blame Russia for everything.”

Det Tatarinsev faktiskt skrev i den artikel EUvsDisinfo hänvisar till är:

” Det verkar ibland som att västerländska politiker, hur Ryssland än beter sig, ändå skulle mekaniskt gnälla över dess ”skuld”. https://www.di.se/debatt/rysslands-ambassador-hog-tid-att-sverige-och-ryssland-sluter-fred/?loggedin=true (11)

”Beviset” för att det felciterade är desinformation är att EU och Nato påstås ha haft ett gott samarbete med Ryssland sedan 1990-talet. Problemet med den ”bevisföringen” är att ambassadörens uttalande gäller förhållanden runt 2017 när det skrevs. Väst var mycket vänligt inställt till Ryssland under Boris Jeltsin när Ryssland var svagt och oligarkerna förstörde landet – delvis baserat på råd från västliga rådgivare. Det gäller inte längre. Ryssland är inte svagt längre och det är det som främst medför upprörda känslor bland politiska ledare i Väst. Inte heller i detta fall lyckas EUvsDisinfo plocka sönder påståendet.

Fall 5 Krim har alltid varit en del av Ryssland

Victor Tatarintsev hävdade enligt SVT i en intervju: ” Krim har alltid varit en del av Ryssland”. Jag vet inte om det skriftliga referatet är en korrekt återgivning av vad han sagt.

Det är självklart fel att hävda att Krim alltid varit ryskt. Ordet alltid är olämpligt att använda i historiska sammanhang. Dock har Tatarintsev en poäng om hur kort minnet verkar vara i diskussionen i Väst eftersom Krim varit ryskt i stort sett hela tiden sedan slutet av 1700-talet.

Fall 6 Frågesport sprider anti-ryska känslor

Detta och de tre följande fallen handlar om sådant som spridits på Facebook och/eller andra sociala medier.

I det här fallet är det en svensk FB-sida som försöker försvara Ryssland mot påhopp och tillbakavisa lögner. I ett frågeprogram på TV ska en fråga ha handlat om vilka som utgör hot. Svarsalternativen handlade bara om sånt som hade kopplingar till Ryssland och Putin. Ansvariga på SVT tillbakavisar kritiken, men det har inte varit möjligt att kolla upp vad som är korrekt eftersom hänvisningen är till en grupp på Facebook, inte till ett enskilt uttalande. Viktig fråga? Bevis på ryskt ursprung har inte ens påståtts.

Fall 7 Elever tvingas be till Allah

Ett foto där några skolelever knäböjer påstås visa att svenska elever tvingas be till Allah. Detta tillbakavisades som falskt av faktiskt.se som är knutet till DN. https://www.faktiskt.se/granskat/dn/helt-fel/den-har-bilden-ar-inte-ett-belagg-for-att-svenska-skolbarn-tvingas-knaboja-och-be-till-allah/  (18)

Fotot är 8 år gammalt. Det som syns på fotot är elever som visar för varandra hur olika högtider firas i deras familjer. Detta är väl typexempel på hur fake news, i det här fallet från islamofober, utformas. Det handlar om att att misstänkliggöra dem man är kritisk mot helt utan saklig grund. Bilden ska även ha publicerats på ryskspråkiga sidor, men kopplingen till ryska myndigheter är obefintlig.

Detta och nästa fall lyfts fram av EUvsDisinfo som graverande bland det som tagits upp i dess databas under 2018!

Fall 8 en Muslimska flyktingar har förstört en Kristusstaty

Några bilder med mycket nedsättande kommentar som beskyller muslimska flyktingar för att ha förstört en Kristusstaty i Sverige har spridits brett på bl.a. Facebook. Den publicering som EUvsDisinfo länkar till avser ett inlägg av en Israelvän. Det har publicerats på flera språk bl.a. på franska, engelska och svenska. Även detta är ett typexempel på fake news från islamofober. Bilderna är tagna vid en studentprotest i Chile. Det avslöjades av Metro. Koppling till Ryssland? https://www.metro.se/artikel/nej-bilderna-visar-inte-muslimska-flyktingar-som-krossar-en-jesus-staty (19)

Fall 9 Gratis mat serveras till flyktingar

Detta som bygger på foton som är tagna ur helt andra sammanhang ska ha spritts via Facebook. Klassiskt invandrarfientlig lögn.

Koppling till Ryssland?

Fall 10 Sverige vill förbjuda alternativa medier

Detta var publicerat i högertidningen Fria Tider. EUvsDisinfos text:

”Sweden wants to ban alternative media through changes in the Fundmental Law of Freedom of Expression” (Sverige vill förbjuda alternative medier genom förändringar i grundlagen om yttrandefrihet).

Det handlar inte om ett förbud mot medier som sådana utan om ett förslag om förbud att publicera känsliga uppgifter, bl.a. om personer. Det framgår av artikeln i Fria Tider. För övrigt fick förslaget hård kritik från flera juridiska experter i den remissrunda som genomfördes. Det är således ett slag i luften från EUvsDisinfos sida.

Koppling till Ryssland?

Fall 11 Carl Bildt har koppling till Azovbatallionen och Putin mobbas i svenska medier

Detta var publicerat på DSM som är en tidning som kritiserar brister i svenska medier. EUvsDisinfo ger ingen länk till aktuell artikel. Artikeln om Bildt och Azov kan jag inte hitta, men på DSM finns det en saklig artikel från samma tidsperiod som går igenom hur Ryssland och Putin behandlats i svensk press. http://arkiv.dsm.nu/bilder/DSM%205_15-ordkrig.pdf  (20)

Det är uppenbart att det finns en hets mot Ryssland och Putin i svensk press. Det har visats av flera skribenter, t.ex. Stefan Lindgren (Nyhetsbanken), Anders Romelsjö (Global Politics) och jag själv (Synapze). 21: http://www.synapze.se/?link=article&key=15394

Fall 12 Den nederländska undersökningen om MH17 är antirysk och felaktig

Denna och de tre följande har hämtats från Sputnik under de elva månader som Sputnik hade en sida med texter på svenska.

Anklagelsen formulerades på följande sätt:

”The Dutch MH17 investigation is biased, anti-Russian and factually inaccurate”

För att visa att detta är felaktigt hänvisas till den undersökning som kritiseras av Sputnik. Uppgift och bedömning står mot varandra och det skulle krävas minst en separat artikel för att reda ut frågan. Det kan vara intressant att notera att en politisk analytiker i USA som varit rådgivare åt Ronald Reagan, Paul Craig Roberts, framfört liknande kritik mot den nederländska utredningen. Det är helt klart att EUvsDisinfo inte visat att påståendet i Sputnik är falskt.
https://www.paulcraigroberts.org/2015/10/13/the-mh-17-report-paul-craig-roberts/ (22)
https://www.paulcraigroberts.org/2018/09/17/evidence-is-no-longer-a-western-value/ (23)

Fall 13 Gränsen mellan Norge och Ryssland

Det här fallet handlar om någon slags svar på klagomål från Norge om att det kommer flyktingar över gränsen från Ryssland in i Norge. Hänvisningen är till Sputnik, men inte till aktuell artikel varför det är svårt att följa upp. Frågan är inte heller särskilt intressant. Det är väl Norge som ska bevaka sin gräns för inkommande, inte Ryssland.

Fall 14 Fler och fler georgier styr i Ukraina

Länken som ges av EUvsDisinfo leder till Sputnik och det är svårt att hitta den aktuella artikeln. Det är korrekt att Saakashvili och några till från Georgien deltagit i styrandet av Ukraina och att Saakashvili är efterlyst för brott i sitt hemland. Det är svårt att utreda exakt om den aktuella formuleringen är korrekt och inte heller om EUvsDisinfos motargument är korrekt.

Fall 15 Serbien har klassats lägre av EU kommissionen

Det kan vara rätt eller fel. Det är svårt att reda ut. Det är dock inget som skulle kunna ha någon betydelse för att påverka svensk opinion.

MSB:s påstående om vad Ryssland vill sprida

Detta har funnits i en artikel på SVT:s hemsida som redan citerats ovan.

”Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap sprids det fyra övergripande narrativ (verklighetsbilder) om Sverige från rysk sida. Att Sverige:
– är ett land i förfall, där lag och ordning inte upprätthålls
– är ett moraliskt dekadent och sekulärt samhälle
– styrs av USA och är hemlig medlem i Nato
– svenskar är russofober och alla investeringar i försvarssektorn är baserade på påhittade hot från Ryssland.” (SVT 2/3 2018)
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/msb-ryssland-forsoker-splittra-sverige
 (24)

Det är slående hur illa detta stämmer överens med de 9 fall som har en tydlig koppling till Ryssland. Inget är mitt i prick och endast avseende den sista punkten i listan ligger ett fall nära det som Ryssland påstås ha för avsikt att sprida.

atlantic council bild

Nätverket som smutskastar Ryssland

Det finns ett nätverk, Integrity Initiative, med säte i Storbritannien och förgreningar i flera EU-länder, USA och Kanada, som har som mål att smutskasta Ryssland. Finansiering rullar in från det brittiska utrikesdepartementet och från Nato. Det nätverket har med en påverkanskampanj lyckats hindra tillsättandet av en person på en viktig post i Spanien. De har dessutom spridit falsk information om oppositionspolitikern Jeremy Corbyn i Storbritannien.

Ett närmast löjeväckande och sakligt mycket tunt kapitel i en skrift utgiven av NATO-lobbygruppen Atlantic Council har ”analyserat” grupper i Sverige som påstås vara potentiella agenter för Kremlpropaganda.

Dessa två grupper och den nämnda artikeln av Kragh och Åsberg har starka kopplingar till det som EUvsDisinfo sysslar med. Det har diskuterats i några tidningar och nätsidor i Sverige, bl.a. Synapze.
http://www.dagensarena.se/opinion/rena-maccarthykampanjen-mot-mp-och-fredsrorelsen/ (25)
http://www.internationalen.se/2018/12/brittisk-trollkvarn-med-svensk-anknytning/  (26)  
https://aktivisterforfred.wordpress.com/ http://www.synapze.se/?link=article&key=17014
 (27)
https://www.globalpolitics.se/sverige-deltar-i-storbritanniens-hemliga-mediaprogram-for-att-svartmala-ryssland/?fbclid=IwAR2vjZ3MK34TT3i56K5hWCx_1ghfRBs9_p5hxNgy00BZgXvHNP18uDcXJ7g (28)
http://www.synapze.se/?link=article&key=17014
 (29)

Slutsats

EU:s kampanj för att motverka påstådd påverkanskampanj från Ryssland bygger på en bedräglig metod. Den visar inte försök till osaklig påverkan från Rysslands politiska ledning eller myndigheter riktad mot EU och Sverige. Den listar påståenden som EUvsDisinfo anser ligga i Kremls intresse att sprida, som framförts av någon i den globala informationsrymden och som EUvsDisinfo anser vara felaktiga. Med dylika metoder kan man ”bevisa” vad som helst.

Svensk press har inte lyckats prestera någon kritisk granskning av EUvsDisinfo men en svensk myndighet hänvisar okritiskt till dess databas. Det är inget mindre än en skandal!

Endast i fyra av elva fall där det går att hitta källdokument som kan granskas har EUvsDisinfo visat att påståenden de hänvisar till faktiskt är felaktiga. I tre av dessa fall är det dessutom klassisk fake news på högerinriktade sidor utan tydlig koppling till Ryssland.

Det som publicerats på svenska av Sputnik är i ett av fyra fall taget från andra, icke ryska, källor. I fem av fallen är det den ryske ambassadören som offentligt deklarerat Rysslands syn. Det har skett helt öppet. I ett fall gör en olämplig formulering att det faktiskt är fel. Skulle EUvsDisinfo eller MSB hävda att uttalanden från USA:s ambassadör är en del av en falsk påverkanskampanj?

Det har förekommit påverkan från Ryssland mot Sverige, vilket görs som ett naturligt inslag i umgänget mellan länder, men EUvsDisinfo har sannerligen inte lyckats påvisa någon ”rysk kampanj” riktad mot Sverige. MSB påstående om vad rysk påverkan skulle syfta till stämmer i stort sett inte alls med de fall som är på svenska i EUvsDisinfo och som har ryska källor.

Om övriga fall som avser saker som skrivits eller sagts på andra språk än svenska håller lika låg nivå som de femton fallen som diskuteras här är det inte mycket värde i EUvsDisinfos antiryska kampanj. Av den svenska delen att döma är EUvsDisinfo värre desinformation än den ryska kampanj som man säger sig bekämpa.

Lars Drake

1 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/msb-ryssland-forsoker-splittra-sverige
2 https://euvsdisinfo.eu/
3 http://www.synapze.se/?link=article&key=16520
4 http://www.synapze.se/?link=article&key=16523
5 http://www.synapze.se/?link=article&key=16755
6 https://theoldcontinent.eu/eu-vs-disinfo/
7 https://www.svd.se/sverige-ett-sarskilt-elandigt-land-i-prorysk-kampanj?fbclid=IwAR3XiBKgso_3OfZxKQqYpwYxQAfQQ3k-u_aPOSgUWSGQn4fhE_0IldMxF8A
8 https://www.europeanvalues.net/
9 https://www.svt.se/nyheter/utrikes/eu-listar-over-3-500-fall-av-kremlvanlig-desinformation-om-vast
10 https://euvsdisinfo.eu/report/european-politicians-do-not-care-about-international-humanitarian-law/
11 https://www.di.se/debatt/rysslands-ambassador-hog-tid-att-sverige-och-ryssland-sluter-fred/?loggedin=true
12 https://sv.wikipedia.org/wiki/Kosovokriget
13 https://postconflict.unep.ch/publications/uranium.pdf
14 https://euvsdisinfo.eu/report/nato-is-expanding-although-they-should-have-followed-the-example-set-by-the-warsaw-pact/
15 https://nationalinterest.org/blog/the-buzz/newly-declassified-documents-gorbachev-told-nato-wouldnt-23629
16 https://freedomhouse.org/content/our-history
17 https://www.bbc.com/news/magazine-36826297
18 https://www.faktiskt.se/granskat/dn/helt-fel/den-har-bilden-ar-inte-ett-belagg-for-att-svenska-skolbarn-tvingas-knaboja-och-be-till-allah/
19 https://www.metro.se/artikel/nej-bilderna-visar-inte-muslimska-flyktingar-som-krossar-en-jesus-staty
20 http://arkiv.dsm.nu/bilder/DSM%205_15-ordkrig.pdf
21 http://www.synapze.se/?link=article&key=15394
22 https://www.paulcraigroberts.org/2015/10/13/the-mh-17-report-paul-craig-roberts/
23 https://www.paulcraigroberts.org/2018/09/17/evidence-is-no-longer-a-western-value/
24 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/msb-ryssland-forsoker-splittra-sverige
25 http://www.dagensarena.se/opinion/rena-maccarthykampanjen-mot-mp-och-fredsrorelsen/
26 http://www.internationalen.se/2018/12/brittisk-trollkvarn-med-svensk-anknytning/
27 https://aktivisterforfred.wordpress.com/ , http://www.synapze.se/?link=article&key=17014
28 https://www.globalpolitics.se/sverige-deltar-i-storbritanniens-hemliga-mediaprogram-for-att-svartmala-ryssland/?fbclid=IwAR2vjZ3MK34TT3i56K5hWCx_1ghfRBs9_p5hxNgy00BZgXvHNP18uDcXJ7g
29 http://www.synapze.se/?link=article&key=17014

Öppen debatt främjar fred

Svenska massmedier och partier uppmanas att följa det norska exemplet och ställa frågor om amerikanska, brittiska och inhemska initiativ som utmålar fredsrörelsen som Kremls verktyg. Det samlade budskapet från tongivande opinionsbildare har skadliga effekter för individer och respekten för fredsrörelsen som en självständig röst i svenska debatt om partier och nyhetsjournalister väljer att hålla tyst.  

Nato-förespråkare attackerar freds- och miljörörelsen allt hårdare med anklagelser för att gå Rysslands ärenden. Claes Arvidsson har i en ledare 13.2 i Svenska Dagbladet valt att spä på denna typ av angrepp som förts fram tidigare av Martin Kragh och Henrik Sundbom. Dessa två samarbetar med Atlantic Council som står Nato nära. Sundbom i det svenska kapitlet i Atlantic Councils rapport Kremlin’s Trojan Horses 3.0 som utkom i december 2018. Kragh som den ende av två utvalda experterna från Sverige i ett internationellt projekt mot desinformation startat av Atlantic Council. Arvidsson vill leda debatten i samma riktning som Kragh och Sundbom. Detta genom att hävda att det viktigaste är att debatten ska handla om ”dem som tar rösten från Kreml som sin egen”. Flera professorer har 14.2 i Svenska Dagbladet slutit upp i debatten och menar att kritikerna av Martin Kragh, verksam vid Utrikespolitiska Institutet (UI) och Uppsala Universitet, är ”ryska troll.”

Det blir ett stort antal ryska troll. Kritiken var hård och omfattande mot Martin Kraghs artikel om rysk desinformation och dess svenska bärare i Journal of Strategic Studies 2017. Han anklagade många i freds- och miljörörelsen, miljöpartister, en tidigare socialdemokratisk minister och andra för att vara Rysslands röst. Sammanlagt publicerades 100 artiklar och poddcasts om Kraghs artikel. Artikeln fick dras tillbaka och skrivas om när det gällde anklagelserna mot de mest kända personerna och organisationerna. Varken RT – Russia Today, Sputnik eller de ryska troll professorerna ser i varje buske syntes till men desto fler akademiker och journalister som skrev oberoende av varandra. 

Kraghs anklagelser fördes fram på nytt i Atlantic Councils rapport av Sundbom som nära samarbetat med Kragh på UI. I rapporten utpekas enskilda, miljö- och fredsrörelsen och ett flertal partier i Sverige och Norge med ord som ”Kremls tentakler”.  Särskilt illa är att Sundbom sprider det falska ryktet att en utrikespolitisk sakkunnig blivit avskedad av Miljöpartiet på grund av säkerhetsskäl. En osanning som i praktiken innebär att återinföra McCarthytidens yrkesförbud. Något många i miljö- och fredsrörelsen samt miljöpartister protesterat mot och Aftonbladet och Expressen uppmärksammat i nyhetsartiklar. 

I Norge har journalister i högre grad frågat ut partier och andra som utpekas i norska delen av rapporten från Atlantic Council. De tar kraftigt avstånd från anklagelserna och får stöd av förre statsministern Kåre Willoch. Det i Sverige diskuterade brittiska Integrity Initiative tätt knutet till Atlantic Council diskuteras även i Norge. Personer som blivit omnämnda i initiativets hackade material utfrågas i massmedia. Det visar sig att de svar de ger inte stämmer. Ordförande för norska avdelningen av Atlantic Council har enligt öppna källor haft betydligt mer kontakt med de som styr det brittiska initiativet än hon medgett.

Det aktualiserar debatten från 2017 kring den anonyma grupp journalister, forskare och andra som under en längre tid enligt Martin Kragh tagit fram material som underlag för artiklar om ”kremlfjäsk” och ”rysk desinformation”. Varför frågar inte svenska journalister berörda om de anonyma grupper med stort inflytande över samhällsdebatten som norska medier gjort? Varför tar inte svenska partier avstånd från Atlantic Councils falska anklagelser på det sätt som norska partier har gjort?

Vi uppmanar svenska medier och partier att följa det norska exemplet. Det skulle främja demokratin och tilltron till massmedier. 

Tord Björk,
sammankallande i Jordens Vänners EU-utskott och redaktör för Ukrainabulletinen

Ellie Cijvat,
medlem i Jordens Vänners EU-utskott

Lars Drake,
fredsaktivist och styrelseledamot i Folket i Bild samt skribent på Synapze  

Staffan Ekbom
ordförande i riksorganisationen Nej till Nato

Ola och Erni Friholt,
ordförande och sekreterare i Fredsrörelsen på Orust 

Susanne Gerstenberg,
medlem i Kvinnor för fred

My Leffler,
medlem i Kvinnor för fred

Eddie Olsson,
medlem i Jordens Vänner, f.d. styrelseledamot i Friends of the Earth Europe

Anders Romelsjö,
ordförande för Folket i Bild/Kulturfront i Stockholm och redaktör för Globalpolitics.se

Ronny Stark,
medlem i Nej till Nato-Helsingborg och Kvinnor för fred

Bo Sundbäck,
styrelseledamot i Aktivister för fred

Vilket(n) ”Påverkansarbete och informationskrigföring”?

Detta är en återpublicering av en artikel författad av Lars Drake (adjungerad professor emeritus, SLU) och Anders Romelsjö (professor emeritus vid Stockholms universitet samt vid KI) som först publicerades av Synapze idag fredag 22 februari 2019.

 

full_image

En av undertecknarna, prof. Li Bennich-Björkman
Foto från Uppsala Universitet

Några akademiker har undertecknat en artikel i Svenska Dagbladet som går till storms mot dem som kritiserat Martin Kragh. Flertalet arbetar vid eller har nära relationer till de institutioner där Kragh varit/är anställd. 1 Det handlar egentligen inte om Kragh utan om de ogrundade påståendena om rysk påverkan som man inte tycks ha rätt att ifrågasätta i Sverige.

Författarna hänvisar till en artikel av Patrik Oksanen som sägs beskriva den ”smutskastningskampanj” som Martin Kragh ska ha utsatts för. 2, 3 Den artikeln innehåller inte så mycket sakargument. Den handlar om att ett antal personer skrivit artiklar i detta ämne. Den diskuterar bara undantagsvis vad de olika författarna faktiskt skrivit. ”Smutskastningskampanjen” utgörs av kritik mot bl.a. Integrity Initiative som med bidrag från brittiska UD blandat sig i andra länders inre angelägenheter och den partipolitiska debatten i Storbritannien 4 och en skrift publicerad av Atlantic Council som upprepar lögner som redan tillbakavisats. 5, 6 I båda fallen finns det kopplingar till Martin Kragh, men det är inte det centrala.

Kärnan i SvD-artikeln går ut på att Sverige hotas av påverkan från Ryssland och att detta måste tas på stort allvar. Någon påverkan som är så stor att det bör ses som ett problem har inte påvisats. Det är helt naturligt att företrädare för länder vill tala om för andra länder hur de ser på olika frågor. Det är i sig inget problem. Om just Ryssland har riktat en påverkanskampanj som är ett hot mot Sverige borde det ha varit lätt att avslöja.

Ett av de försök som gjorts för att påvisa rysk påverkan är Martin Kragh och Sebastian Åsbergs artikel från 2017. Den artikeln sågades i småstycken av ett flertal forskare och journalister.  Den innehöll så allvarliga sakfel att den måste dras tillbaka för rättning. Några rena sakfel återstår i den nya versionen. Uppsala universitet (UU) utsåg två granskare som skulle avgöra om det var fråga om oredlighet. En kom från det egna universitetet och en kom från en organisation med nära koppling till Utrikespolitiska Institutet, som var den andra finansiären i sammanhanget.  Artikeln friades från anmälningarna om oredlighet. Det bör tilläggas att det är oerhört ovanligt att någon faktiskt fälls för oredlighet. Den omfattande kritik för allvarliga brister i forskningsmetodik som Lars Drake hade skickat till UU besvarades positivt av granskaren från UU som sa sig instämma i mycket men inte allt. 7, 8 Ingen har tillbakavisat den kritiska genomgången.

Summa summarum kan man konstatera att Kragh och Åsbergs artikel INTE påvisade någon påverkanskampanj från Ryssland riktad mot Sverige. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som är den myndighet som ska bevaka påverkan från andra länder, har påstått att Ryssland sprider fyra övergripande verklighetsbilder om Sverige. På direkt fråga till MSB om vad det denna bedömning grundar sig på ges ingen hänvisning till källor.

Under hela förra året varnades det i svensk press för rysk påverkan på det svenska valet. MSB har konstaterat att det inte var någon sådan påverkan. Desamma gjordes i en rapport som beställts av MSB och författats av några personer vid ett Londonbaserat institut. Det som har förekommit är kritiska synpunkter, i bl.a. den ryska tv-kanalen RT, på svensk asylpolitik och påståenden om att det medfört ökad kriminalitet. Sådana kritiska inlägg om Sverige har förekommit i Sverige, Tyskland, Storbritannien, USA, Norge och Danmark. En representant för MSB har på direkt fråga deklarerat att de inte gjort någon jämförande analys av hur dessa frågor har behandlats i olika länder. Varför ska det då ses som påverkan om det förekommit i Ryssland, men inte i andra länder?

Angående beskyllningarna mot Martin Kragh skriver författarna till SVD-artikeln:  ”… baserat på intetsägande dokument som efter en hackerattack på en brittisk tankesmedja figurerat i ryska propagandakanaler som Sputnik och i sociala medier, i vad som framstår som en klassisk påverkansoperation.” (SvD) Den tankesmedja som nämns har medgivit att dokumenten är äkta, men att alla personer som listats som medlemmar i deras nätverk inte svarat att de vill ingå. 6

Hur kan professorer och andra akademiker ställa sig bakom så ogrundade resonemang?

Lars Drake, adjungerad professor emeritus, SLU

Anders Romelsjö, professor emeritus vid Stockholms universitet samt vid KI

 

1 https://www.svd.se/vi-star-bakom-kragh–ta-ryska-hotet-pa-allvar

2 https://www.helahalsingland.se/artikel/ledare-centerpartistisk/oksanen-cyberstolden-fortalskampanjen-och-kulturchefen-som-tappar-fattningen

http://www.synapze.se/?link=article&key=17106

4 https://activistsforpeace.wordpress.com/2018/12/27/the-purpose-of-the-integrity-initiative-and-what-it-does-we-are-all-in-an-ongoing-war-according-to-chris-donnelly-founder-and-director-of-the-institute-for-statecraft-and-former-nato-advisor/?fbclid=IwAR20ylkXo4JjNtuyMDRviqxU3kufnvWqXMs8Bko3CK3GNKEu5VzlX979fj0

5 https://www.atlanticcouncil.org/publications/reports/the-kremlins-trojan-horses-3-0

6 http://www.dagensarena.se/opinion/rena-maccarthykampanjen-mot-mp-och-fredsrorelsen/

7 http://www.synapze.se/?link=article&key=16520

8 http://www.synapze.se/?link=article&key=16523

Norden i rörelse: Nyhetsbrev för folkrörelser. Provnummer december 2018

Norden i rörelse är ett nyhetsbrev för folkrörelser som utges Aktivister för fred. Syftet är att stödja nordiskt samarbete. Här publiceras ett första provnummer från december 2018 både som nedladdningsbar PDF och i text. 

nir-s-1

Norden i rörelse finns ladda ner här i PDF-format.


Innehåll

Sidan 1:

Internationell solidaritet!
Vi har bara en planet!

Kan engagemanget för social rättvisa och miljön förenas? I Malmö i augusti gjordes ett försök. Den sjätte internationella konferensen för det som kallas nerväxt och på engelska degrowth hölls i staden. Den avslutades med en demonstration ordnad av lokala föreningar på temat Malmö för rättvisa. Parallellt ordnades Norden i rörelse. Ett möte med deltagare från Norden för att stärka folkrörelsesamarbete mellan länderna och från Ryssland och Spanien för att knyta internationella allianser. Ett av resultaten är detta nyhetsbrev. Mer hittar du när du läser vidare i tidningen.

Fler slagord var: Down with profit, down with greed, Economic justice is what we need.
No borders , no nations – stop deportations!

Demonstrationens krav:

 • En rättvis och inkluderande migrationspolitik
 • Miljörättvisa – globalt och lokalt- rättvisa mellan Nord och Syd, Öst och Väst
 • Välfärd – generös, inkluderande och hållbar – ett gott liv för alla
 • Nerväxt & ekonomisk rättvisa – hållbarhet och rättvisa i centrum av ekonomisk politik

Norden och världen efter Trident Juncture

Roy Pedersen, ordförande, LO Oslo: Fredsbevegelsen skal revitaliseres og bygges op fra grunden.

Aktivister för fred: Samarbeta för global avspänning och konstruktiva lösningar av väst-östkonflikten. s4-5

Nytt globalt initiativ: International Peoples’ Assembly

Folklig organisering på alla kontinenter. Folkrörelser i Latinamerika, Afrika, arabvärlden och Asien tar täten i kampen för att lösa sociala och ekologiska krisen. s15

Internationell aktionsdag för Odessa 2 maj 2019

5 år efter att en mobb attackerade ett fackföreningshus i Odessa 2014 och 42 personer dödades uppmanar nu flera till solidaritet. Låt inte våld tystas ner på grund av väst-östkonflikten. s12

Ytterligare smakprov på vad som finns i resten av nyhetsbrevet:

AKTIVISM: Nordiskt samarbete mellan folkrörelser och partier för social rättvisa, fred, miljö och internationell solidaritet. s2-3

MILJÖ: Finska omställningsrörelsen, Emmaus och miljörörelsen vill avskaffa landets ekologiska skuld.  s7

AKTIVISM: Ljus i mörkret; en rapport om nya initiativ i hela världen för att lösa den globala sociala, politiska och ekologiska krisen. s8-9

MILJÖ: Stort stöd för unga bönder och fiskare på Naturbrukskonferensen i Sverige och Globaliseringskonferansen i Norge. s10-11

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER: Aktivister i Ryssland och Ukraina upp-manar: Stoppa repressionen på bägge sidor av väst-östkonflikten. s13

EUROPA: Debatt i Sverige om EU-valet och Vänsterpartiet. Enhedslisten och Folkebevægelsen mod EU går skilda vägar. s14

FRED: Europakonferens i Tyskland och European Forum i Bilbao verkar för avspänning mellan EU och Ryssland. s14

sidan 2-3

Nyhetsbrevet Norden i rörelse

Nyhetsbrevet Norden i rörelse ges ut som ett första provnummer med Aktivister för fred som utgivare. Fortsatt utgivning kan ske om intresse finns bland fler i de nordiska ländrna att vara kontaktperson eller på annat sätt delaktig i redaktionen eller spridning av nyhetsbrevet. Grundvalen för nyhetsbrevet är uttalandet från mötet Norden i rörelse i Malmö augusti 2018. Är du intresserad att prenumera på Norden i rörelse, bli kontaktperson eller på annat sätt bidra, hör av dig till: Tord Björk, tord.bjork@gmail.com

Norden i rörelse i Malmö

Vi deltagare på mötet Norden i rörelse vill uppmana till utökat nordiskt samarbete mellan folkrörelser och partier för social rättvisa, fred, miljö och internationell solidaritet. Vi har kommit från Danmark, Finland, Norge och Sverige med internationella gäster från Ryssland och Spanien för att börja ett sökande efter politiska brännpunkter där nordiskt samarbete kan vara till nytta. och för att få reda på mer om och diskutera vilka vidare internationella processer ett nordiskt samarbete kan vara del av.

Utgångspunkten har varit upprop från rörelser i nordiska länder kring frågor som försvar av strejkrätten, att ge alla rätt till bostad och staden, stoppa kapitalöverföringen från landsbygd till storstad, gör inte offentlig sektor, mat, mark och vatten till en handelsvara eller Norden till en råvarukoloni för EU samt stoppa upprustningen av Norden och arbeta för fred med fredliga medel.

Vi deltagare på Norden i rörelser är engagerade i olika rörelser och politiska organisationer. Vi ser en attack på strejkrätten, aborträtten, yttrandefriheten eller någon annan av grundvalarna för olika folkrörelser som en attack på alla folkrörelser. Vi ser det också som centralt att folkrörelser samarbetar för konstruktiva lösningar som att bekämpa storföretagens ökade makt i samhället, offentliga investeringar för rättvis omställning, matsuveränitet och samarbeta mellan folkliga initiativ för fred och miljö som överbryggar konflikter mellan väst och öst och nord och syd.

De frågor där vi särskilt uppmanat till gemensam nordisk aktion är flera. En är försvar av nordiska familjejordbruket som blivit akut i och med sommarens torka samtidigt som pressen ökar i och med handelsavtal med länder som Brasilien, Argentina, Australien och Nya Zeeland för att öka exporten från storskaligt jordbruk på bekostnad av småbrukare i dessa länder och EU.

En annan är att stärka det EU-kritiska samarbetet i Norden, gärna kring frågor som motstånd mot EU:s ekonomiska politik. Den främjar storföretagens och kapitalägares makt särskilt i storstäderna på bekostnad av arbetarklassen och folk på landsbygden Centrum gynnas medan periferin inom medlemsländerna och i Europa missgynnas. En annan viktig fråga är motstånd mot EU:s militariserade flyktingpolitik.

En tredje är avspänning och nedrustning. Vi uppmanar till stöd för demonstrationen i Trondheim mot NATO-övningen Trident Juncture i oktober där också Sverige och Finland deltar. Upprustning och militarisering i Norden med medföljande ökade säkerhetspolitiska spänningar måste ersättas av arbete för fred på jorden och fred med jorden där folkliga initiativ blir pådrivande för en avspänningspolitik. Konkreta aktioner för att solidarisera oss med initiativ mot ökad repression i Ukraina och Ryssland är viktiga tillsammans med solidaritet med Odessa i samband med 5-årsminnet av attacken på fackföreningshuset 2 maj 2019.

Det främsta sättet att utöka det nordiska samarbetet är kring denna typ av aktioner och andra former för initiativ i sakfrågor. Det är också nödvändigt att stärka olika former av systemkritisk ideologi med bibehåller respekt för olika rörelsers integritet. Både folkrörelser och partier behöver stärka sin systemkritiska förståelse och verka för alternativ till den rådande världsordningen genom utbyte av erfarenheter och teoretisk utveckling.

Vi har inspirerats av Leire Azkargorta från europeiska sekretariatet för Internationella Folkens Samling.

För att stödja ett nordiskt samarbete vill vi starta verksamhet som underlättar aktioner och deltagande i internationella processer. Vi föreslår att i varje nordiskt land påbörja arbete med:

1. Bidra till och medverka i redaktionen för nyhetsbrev med arbetsnamnet Norden i rörelse.

2. Samma redaktion från de nordiska länderna kan också ta fram folkbildande material och bygger vidare på de texter som togs fram till Norden i rörelse och EU-kritiska mötet Ett annat Europa är möjligt i Göteborg 2017.

3. Organisera ett nytt Norden i rörelsemöte.

4. Informera om initiativet Internationella Folkens Samling och och delta i denna process när det närmar sig ett möte i Caracas.

5. Undersöka intresset för former som underlättar för betydligt flera att delta som nordiskt sommarläger, turné runtom i Norden eller andra förslag.

Deltagare på mötet Norden i rörelse:
Bevan Presley, medlem Enhedslistens internationella utvalg och Fredsministerium
Marko Ulvila, ordförande stiftelsen Siemenpu (miljöbistånd), grön politiker i Tammerfors.
Igor Gotlib, Pragvåren 2 mot högerextremism och populism
Gunnar Ottne, Bevegelsen for Sosialisme
Ellie Cijvat, samordnare Jordens Vänners Bonde- och urfolksutskott
Birgitta Hedström, Odlarföreningen Små Frön
Per Hernmar, Folkrörelsen Nej till EU
Lars Jirven, Folkrörelsen Nej till EU
Torben Staer, Malmö Jordens Vänner
Charlotte Eliasson, Feministiskt Initiativ, Malmö
Tord Björk, Aktivister för fred
PO Larsson, Socialistiska Partiets ekosocialistiska programarbete
Lars Igeland, Jordens Vänners trafikutskott, aktiv i Österfärnebo mot skolnedläggning, SOL nätverket för Stad och Land

Inspiration för Norden i rörelse

Sociala rättigheter

Försvara strejkrätten:
https://forsvarastrejkratten.wordpress.com

EU:s sociala dumpning i transportsektorn fortsätter:
https://arbejderen.dk/fagligt/social-dumping-i-eu-ruller-videre

Demo for velfærd 17 maj Köpenhamn. Det sammenhold, der er skabt gennem OK-kampen, skal bruges i kampen mod kommende nedskæringer i kommuner og regioner, mener københavnske fagforeninger:
https://arbejderen.dk/fagligt/demo-velfærd

Bostadsfrågan måste upp på agendan nu!:
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/p6kezR/bostadsfragan-maste-upp-pa-agendan–nu

Förortsforum 2018: Bygg om Sverige jämlikt och hållbart:
http://offensiv.socialisterna.org/sv/1302/inrikes/14331:
https://www.etc.se/inrikes/invanarna-staller-krav-infor-jarvaveckan
http://www.internationalen.se/2018/05/forortsforum-i-husby-sverige-slits-isar

Naturförvaltning:

Stoppa kapitalöverföringen från landsbygd till storstad!:
http://www.naturbrukskonferensen.se/?p=365
Mer uttalanden och artiklar på: http://www.naturbrukskonferensen.se/

Utan bönder ingen civil beredskap:
https://www.skrivunder.com/utan_bonder_ingen_civil_beredskap

Fred: se nästa uppslag

EU och internationella handelsavtal:

Norges avståelse av suverenitet til EU, sist til energibyrået ACER, er grunnlovsstridig
https://neitileu.no/kampanjer/acer-soksmalet

Island: Acer vil kunne ødelegge konkurranseevnen
https://neitileu.no/aktuelt/island-acer-vil-kunne-odelegge-konkurranseevnen

EU-politiker driver igenom PESCO utan debatt
http://nejtilleu.se/2017/12/eu-politiker-driver-igenom-pesco-utan-debatt/

Alternativ handelspolitik
https://noah.dk/program/okonomisk-retfaerdighed/alternativ-handelspolitik

Kvarnby folkhögskola

Norden i rörelse hölls på Kvarnby Folkhögskolas största skolenhet i Gullvik på Västra Hindbyvägen 14. Här startades Vänsterns Akademi 2008 utöver andra folkhögskolekurser. Bland de som driver skolan ingår många föreningar inom Vänsterpartiet och Ung Vänster samt lokalföreningar inom Vänsterns studentförbund, SAC-Syndikalisternas, Syndikalistiska ungdomsförbundets, Socialistiska partiet och Jordens vänner.

Degrowth

Den sjätte internationella Degrowthkonferensen för ekologisk hållbarhet och social jämlikhet hölls i Malmö 21-15.8. Temat var Dialoger i en turbulent tid. 800 deltagare kunde ta del av 150 aktiviteter. Konferensen avslutades med en demonstration där Norden i rörelse deltog.
Länk: https://malmo.degrowth.org

s4-5

Norden och världen efter Trident Juncture

Det svenska och finska deltagandet i NATO-övningen i Norge öppnar för globalt skifte i maktbalansen mellan väst och öst. En framflyttning av västmakternas militära baser med utländska soldater in i Norge och Baltikum sker med avancerade NATO installationer allt tätare på ryska gränsen. Nu följer också förslag om kärnvapenbestyckade flygplan nära Rysslands gränser med EU:s välsignelse. Det är dags att inte bara fredsrörelsen utan alla folkrörelser och partier gör motstånd och deltar i det europeiska uppvaknandet mot ökade risker för kärnvapenkrig och för avspänning mellan EU och Ryssland.

Sveriges deltagande i NATO-övningen Trident Juncture motiverades av vad som kallas solidaritetsklausulen i Lissabonfördraget. Detta EU-fördrag omfattar inte bara att medlemsländer ska ställa upp för varandra i händelse av krig utan innefattar också Norge. Nu börjar ledande utrikespolitiska kretsar i Tyskland i dialog med samma kretsar i Frankrike använda Lissabonfördraget för att finna en väg till att kärnvapenbestycka den EU-armé som man anser nödvändig. De franska kärnvapnen skulle med solidaritetsklausulen som grund placeras ut också i andra medlemsländer och på så sätt de facto bli del av ett kärnvapenbestyckat EU-försvar. Om dessutom USA drar tillbaka sitt kärnvapenbeskydd kan franska flygplan med kärnvapen placeras nära Ryssland. Med hjälp av EU eller NATO eller bägge drar sig västmakternas krigsmakt med allt fler militära installationer allt närmare den ryska gränsen. Särskilt drastiskt sker detta i Norden och Östersjöområdet.

Nordens samtliga parlamentariska vänsterpartiers ledare gav förra året legitimitet åt västmakternas militära framflyttning och upprustning. Detta genom att peka ut Ryssland som den värsta förbrytaren mot folkrätten i en gemensam artikel. Övriga partier i Norden sluter än mer upp bakom krigshets mot Ryssland och upprustning.

Runtom i Europa finns rakt motsatt reaktion på den rådande situationen. I Bilbao samlades 9 – 11 november European Forum. Där enades ett stort antal vänsterpartier, några miljöpartier och närstående om att arbeta för en Pan-Europeisk konferens för fred och gemensam säkerhet för Europas alla länder med kringliggande regioner innefattande också asylrätt och solidarisk ansvarsfördelning av flyktingmottagning. I Tyskland arrangerade i oktober Attac en Europakonferens med stöd av IG metall och andra stora fackföreningar, tyska Jordens Vänner och Via Campesina med flera. Mötet gav högsta prioritet åt en ”ny politik för avspänning mellan EU och Ryssland” och kravet på gemensam zon för samarbete och gemensam säkerhet från Lissabon till Vladivostok hälsades välkommen av deltagarna.

Denna hållning som funnits en tid har haft svårighet att nå ut i Norden till och med inom fredsrörelsen. Det har funnits stora svårigheter att mobilisera mot de nordiska ländernas deltagande i den integrering av EU och NATO:s militarisering som Trident Juncture är ett uttryck för.

Samtidigt har det funnits lovvärda inslag. 34 mindre fredsorganisationer i Norden har enats om en protest mot militariseringen av Norden med dess många inslag av att göra våra länder till led i global krigföring. Den multinationella militärövningen Aurora i Sverige och NATO övningen Trident Juncture i Norge har mött protester med uppslutning från flera olika håll. Det som ger särskild tyngd och hopp är att starka LO avdelningarna i Norge i Oslo, Trondheim och Stavanger slöt upp bakom bakom de gemensamma manifestationerna mot NATO övningen och mot utländska baser på norsk jord.

Aktivister för fred föreslår nu att folkrörelser och fredssinnade partier i Norden mer aktivt samarbetar för global avspänning och konstruktiva lösningar av väst-östkonflikten. Vi föreslår att murarna mellan folkrörelser och partier rivs med fokus på att sätta sakpolitiken främst. Det kan gärna ske i samverkan med initiativ där partier och folkrörelser samverkar som European Forum eller det globala International Peoples’ Assembly som inspirerat till mötet Norden i rörelse som hölls i Malmö i augusti och det breda arbete som International Peace Bureau bedriver. Särskilt angeläget är ökad samverkan som för samman flykting- och fredsfrågan.

För detta föreslår vi:

– Ökad samverkan för att sprida information och aktivt delta i aktioner inom Norden, Europa eller globalt för att bidra till avspänning i väst-östkonflikten och mot skapandet av fiendebilder.

– 2 maj 2019 är det fem år sedan ett fackföreningshus i Odessa attackerades och sattes i brand av en mobb och minst 42 människor dog. Det blev en av brännpunkterna i den globala konflikten genom att det ledde till en eskalering av Ukrainakonflikten. Vi föreslår enkla solidaritetsaktioner lokalt från 1 maj och månaden ut för att ge stöd åt överlevare och deras sympatisörer samt kräva internationell utredning.

– Den ökade spänningen mellan väst och öst bidrar till ökat förtryck mot politisk opposition på flera håll. Medvetenheten behöver öka om hur förtrycket förstärker varandra på bägge sidor och särskilt i Ryssland och Ukraina som mest intensivt är utsatta. Gärna genom ett gemensamt nordiskt seminarium och samtidiga protester mot förtrycket i både Ryssland och Ukraina.

– En gemensam nordisk folkbildningssatsning för fred på jorden och fred med jorden för att sätta in den pågående militariseringen och öst-västkonflikten in i ett bredare globalt socialt och ekologiskt sammanhang.

– Gärna använda sig av den samverkan som påbörjades med Norden i rörelse mötet i Malmö och det nyhetsbrev med samma namn som nu kommer med ett första provnummer med denna uppmaning som ledare.

Aktivister för fred
Blogg/hemsida: https://aktivisterforfred.wordpress.com
Sida på facebook: https://www.facebook.com/aktivisterforfred

Fredsbevegelsen skal revitaliseres og bygges op fra grunden.

Roy Pedersen

LO avdelningar i Norge slöt upp i protesterna mot NATO-övningen Trident Juncture. I en intervju i danska tidningen Arbejderen förklarar ordförande i LO Oslo med 115000 medlemmar varför. Här är utdrag ur intervjun:

LO Oslos bestyrelse vedtog enstemmigt en appel imod, at flere hundrede amerikanske soldater udstationeres i Norge. ”Fra nu af har vi amerikanske soldater på norsk jord. Dette ændrer den norske base- og atompolitik om ikke at have fremmede tropper og atomvåben stationeret i landet i fredstid. Vi vil noget andet. Vi har brug for politikere, der siger, at milliarder til ny oprustning ikke er svaret på vores udfordringer, både i øst eller vest”, lyder det i appellen. Den lokale LO-formand er tidligere jord- og betonarbejder og har i mange år været formand for byggearbejderne i Oslo. – Vi siger i det hele taget nej til, at norsk sikkerhedspolitik har ændret sig til at blive aktivistisk og ”out-of-area”, tilføjer Roy Pedersen. ”[D]et vigtigste er, at vi vender os imod oprustningen. Der må være plads til begge holdninger om fortsat NATO-medlemskab. Paroler må ikke splitte os.” ”– Hvad med at række ud og samarbejde internationalt i Norden og Tyskland? Vi vil også være glade, hvis det danske LO reagerede, siger en optimistisk Roy Pedersen.”

https://arbejderen.dk/udland/lo-oslo-anbefalede-protester-mod-nato

Nya initiativ till nordiskt fredssamarbete

Fredsrörelsen i Norden och kringliggande länder samarbetar alltmer. Lärare för fred har en hemsida där man kan hitta många upprop för fred och mycket annat under rubriker som aktuellt, fredsrörelsen, kalendarium, skola, forskning och litteratur.
https://www.laraforfred.se

Stoppa upprustningen i Norden – Fred med fredliga medel:
http://www.laraforfred.se/wp-content/uploads/2018/07/2018-07-12-Upprustningen-i-Norden-Svensk-text.pdf

Grannar som vänner, inte fiender, nordiskt brev efter Rysslandsresa
https://www.laraforfred.se/wp-content/uploads/2018/07/%C3%96ppet-brev-till-de-nordiska-regeringarna.pdf

Call for the Baltic – A Sea of Peace
Peace amongst people and protection for the environment!
http://www.naisetrauhanpuolesta.org/call-for-the-baltic-sea-a-sea-of-peace

s6

Nato-opprustinga av Norden øker faren for krig

Utdrag ur artikel av Jo Jenseg ledare för LO i Stavanger med omland på Radikal Portal

”Det blir nå etablert amerikanske militær baser på norsk jord, på Værnes og Setermoen. USA har planar for Rygge flystasjon. 10,3 millionar dollar står alt på budsjettet for Kongressen. Rygge skal tena som depot og vedlikehaldsbase for F-35-flya, kanskje ikkje bare for dei norske, men for alle europeiske F-35-fly. Datasystema på desse flya kan rapportera direkte til USA, liksom radarstsjonen i Vardø, som nå blir oppgradert. Andøya vil og mest sannsynleg de facto bli ein amerikansk base i Norge.” ”Me må saman protestere mot krigsøvelser og opprustning. Det er ein opprustning betalt av folks velferd, og som truer befolkningen med atomkrigvanvidd.”

https://radikalportal.no/2018/10/15/nato-opprustinga-av-norden-oker-faren-for-krig

Asbjörn Wahl hyllad med konferens för sin politiska och fackliga gärning

En verden i krise – venstresidas utfordringer, Kan arbeiderklassen forandre verden? Identiteter i alle land, foren dere? och Fagbevegelsen og klimakrisa – hvor står vi? var teman på den konferens i Oslo som hölls 28 november som hyllning till den facklige ledaren Asbjörn Wahl. Knappt någon annan i Norden har stått fram som en så enande kraft i folkrörelsernas gemensamma kamp för att lösa vår tids sociala och ekologiska kris. Konferensen var en passande gåva till hans intellektuella och praktiska gärning.

Asbjörn Wahl var ledare för Aksjon for Velferdsstaten under många år, ett samarbete mellan fackföreningar och andra organisationer i Norge. Han arbetade globalt i Transportarbetarförbundet med klimatfrågorna. Som få andra fackliga aktivister har han deltagit i olika toppmötesprotester och står för ett tydligt avståndstagande till EU. När jag ringde honom för att be honom komma och tala på Göteborgsaktionens motkonferens under EU-toppmötet i 2001 hade jag inget att erbjuda. Varken resebidrag, övernattning eller arvode. Jag kommer blev beskedet snabbt. Det är bara att hoppas att Asbjörn Wahl fortsätter med sin folkbildande och politiska förmåga att stärka nordiskt och internationellt folkrörelsesamarbete. Tord Björk

Ny bok: Fagbevegelsen i samfunnskampen

Progressivt forlag har gett ut en antologi med Asbjörn Wahls texter om globalisering, EU:s kris, arbetsliv, klasspolitik och klimatkamp: ”Problemet i dag er ikke at høyresiden fører høyrepolitikk, annet kan vi ikke vente. Problemet er at vi ikke har en venstreside som gjør opprør, som bekjemper markedsmakt og autoritære tendenser når de er i maktposisjon, som mangler visjoner og evne til å lede samfunnet i en annen retning.”

Goda nyheter från Danmark

”Nu kan vi for alvor sætte turbo på vores ideer.” Så skriver föreningen Solidaritet efter att ha fått en ansökan på 1,3 miljoner beviljad till en nättidning. Det är goda nyheter. Sedan hemsidan Modkraft lades ner har det saknats en plats att gå till för att få en bild av läget i Danmark.

s7

Vi flyttar fram den ekologiska skuldens dag!

Vi utmanar alla att komma med och göra en KURSÄNDRING!

Vi är bekymrade eftersom finländarnas nuvarande konsumtionsvanor gör att mänskligheten skulle behöva 3,4 jordklot – och vi har bara ett. ANSVARET för åtgärderna ligger framför allt hos rika länder såsom Finland, vars rikedom och välfärd grundar sig på överkonsumtion av naturresurser och överbelastning av naturen. Största delen av överkonsumtionens skadeverkningar syns inte ens i Finland eftersom den energi och de produkter som vi använder har sitt huvudsakliga ursprung någon annanstans. Dessutom är en del av konsumtionens miljöpåverkan global, såsom klimatförändringen, och det är världens fattiga som lider mest av följderna.

Vi utmanar medborgargrupper, beslutsfattare, samfund och enskilda personer att tillsammans flytta den ekologiska skuldens dag i Finland närmare sommaren till att börja med och på ett årtionde till årets sista dag. Det här lyckas genom att förnya Finland med hjälp av de tio rimliga krav som skrevs i Koli hösten 2009:

1. En djupgående förändring av livsstilen är nödvändig. Teknologin allena kan inte rädda oss.

2. Det behövs gemensamma, bindande begränsningar av konsumtionen. Vi måste sluta äta från kommande generationers bord.

3. En minskning av energiförbrukningen är vår enda möjlighet att tillräckligt snabbt reagera på klimatkrisens utmaning. Konsumtionen bör minskas rättvist och kontrollerat.

4. Inhemsk, decentraliserad och förnybar energiproduktion behöver utvecklas istället för kärnenergi och urangruvor.

5. Reklamen bör begränsas. Den skapar konstgjorda behov.

6. Utplånandet av lokal kunskap bör stoppas. Erfarenhetsbaserad visdom behövs i vår värld som befinner sig i ekologisk kris.

7. Förbrukning av naturresurser bör beskattas progressivt.

8. Den militära upprustningen bör upphöra. Den stjäl kraftresurser som mänskligheten behöver för att bekämpa klimatkrisen.

9. På vårt begränsade jordklot måste vi sluta eftersträva ständig tillväxt.

10. Rimlighet till heders. Den frigör oss från konsumtionsberoende.

Vi vill leva ett gott och fullödigt liv under årets alla dagar utan att belasta andra med överkonsumtion. Med dessa rimliga krav skulle den ekologiska skuldens dag flyttas ett långt steg framåt mot ett liv som motsvarar jordklotets kapacitet. För att förverkliga det här behövs väldigt många människor och deras samfund. Olika aktörer deltar utifrån sina egna förutsättningar – huvudsaken är att vi är många och att det gemensamma målet är att flytta fram den ekologiska skuldens dag.

Undertecknare:
CRASH
Emmaus Aurinkotehdas
Emmaus Finland
Emmaus Helsinki
Emmaus-Westervik
Emmaus Åland
Jakobstad för hållbar utveckling
Katajamäen yhteisö
Kehitysmaayhdistys Pääskyt
Kohtuus Etelä-Karjala
Kohtuusklubi, SLL Uudenmaan piiri
Kymenlaakson kohtuustoimintanet
Luonto-liitto
Maan ystävät – Jordens Vänner
Omställning Pargas – Transition Pargas
Omställning Älvbyarna
Omställning Vasa – Siirtymäliike Vaasa
Omställning Nordöstra Korsholm
Omställning Österbotten
Pohjois-Karjalan Kohtuusliike
Salon Seudun Luonnonsuojeluyhdistys
Salon TasausKohtuusPaja
Sinapinsiemen
SLL Hirvijokilaakso
Suomen Commons Assembly
Suomen kestävän elämäntavan yhteisöt
Tampereen Maan ystävät
Uusi Tuuli
Vaasan ympäristöseura – Vasa miljöförening
Vihreä Elämänsuojelun Liitto ry – Gröna Förbundet för Livets Beskydd
Ympäristö ja kehitys
Ålands Natur och Miljö
Overshoot day

Den ekologiska skuldens dag (Overshoot Day) är den beräknade dag på året då vår konsumtion överskrider jordklotets förmåga att producera förnyelsebara naturresurser och ta hand om de växthusgasutsläpp som användningen av fossila bränslen ger upphov till. Under årets 100 första dagar förbrukar finländarna sin del av jordklotets resurser. Ifjol inföll den ekologiska skuldens dag i Finland 17.4 och den kommer tidigare från år till år. Vi vill att Finland förändras till ett rimligt samhälle och att den ekologiska skuldens dag förpassas till historien.

Finlands Sociala Forum

Finland är tillsammans med Norge enda landet i Europa där nationella sociala forum hålls fortfarande. I år hölls mötet 21-22.4 för att stödja global rättvisa demokratiskt. Se också sista sidan.

s8-9

Ljus i mörkret

Mittuppslag med hoppingivande initiativ runt hela världen

nir-s-8-9

s10

Utan unga nya bönder ingen framtid för jordbruk eller Sverige!

Utan unga nya bönder ingen framtid för jordbruk eller Sverige! Det blev ett huvudbudskap från Naturbrukskonferensen 2018 när småbrukare, stadsodlare och miljö- och solidaritetsengagerade träffades för att makten över mat och naturbruk tas från storföretagen och hamnar i demokratiska händer.

Nyckel till vår framtid ligger i att Sverige och planeten lämnas vidare till kommande generationer i ett gott skick. Här har familjejordbrukare och andra som arbetar på fälten och i skogen för att tillfredsställa våra behov den avgörande rollen.

Artutrotningen, alltmer försämrade matjordar och globala uppvärmningen visar på en accelererande sammantagen kris. Den är skapad av den rådande världsordningen där storföretagen och bankerna ges alltmer utrymme och bestämmanderätt var, när och på vilket sätt naturen brukas. Gemensamma kunskaper i lokalsamhällen måste ges företräde framför kortsiktiga vinstintressen när eller om det blir konflikt med storföretagen.

Viktigt att arbeta nu för är:

1. Utan unga bönder ingen framtid

En samlad satsning från samhället både från offentligt håll och från oss i civila samhället behövs för att ge bättre villkor för unga att etablera sig som jordbrukare.

2. Utan bönder ingen civil beredskap eller fred

Lyft böndernas roll för att möta kriser och motverka krig.

3. Värna matsuveräniteten och makten över skogen i Sverige

Ge begreppet matsuveränitet innehåll genom motstånd mot orättvisa handelsavtal som ger upp makten till storföretagen på jordbrukares bekostnad i alla delar av världen och ny kampanj mot att ge EU överstatlig makt över svensk skog.

4. Utan bondekunskap inget framtida jordbruk

Stöd spridning av svenska småbrukares erfarenheter av systematiskt försämrade villkor för svenskt jordbruk och hur det kan motverkas.

Utdrag ur uttalande från Naturbrukskonferensen 26-28 oktober 2018 på kursgården Lindsberg i Falun.

Arrangörer var Förbundet Sveriges Småbrukare, Jordens Vänner och Odlingsföreningen Små Frön. Medverkade gjorde bl.a. Akitvister för fred, Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk, Gulliga folkrörelsen och Nordbruk.

Praktiska tips ingår på Naturbrukskonferenserna. Här instruerar en skogsbonde från Dalarna Rasmus från kollektivet på Lindsberg.

Mer information:
http://www.naturbrukskonferensen.se

s11

Globaliseringskonferansen:

Ta havet tilbake og jorda i bruk!

Årets Globaliseringskonferanse slutade med stor uppslutning 14 oktober i Jakobs kyrka i Oslo när 650 mötte upp i en fullsatt sal för havet och jorden. En allianse för en ny fiskeri- og jordbrukspolitik bildades med stöd av 11 organisationer. De skriver:

Kustfiskare och småbrukare byggde upp landet Norge. Idag är deras näringar hotade. På fem år har priset för att etablera sig inom fisket tiodubblats och unga har ingen chans att komma in i yrket medan etablerade fiskare pressas av skulder till bankerna. Bondgårdar läggs ner i rasande fart medan det blir allt svårare för ungdom som vill in i jordbruket.

Alliansen för fram10 politiska krav, däribland:

– Verdiene fra jordbruket og fisket må komme lokalsamfunn til gode, både i dag og i framtida

– Ungdom må gis tilgang til fiskekvoter og gårdsbruk

– Solidaritetsprinsipp må ligge til grunn: Norsk matproduksjon må ikke skje på bekostning av andres ressurser!

Undertecknare: Norges Sosiale Forum, Norges Kystfiskarlag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kystopprøret, Alliansen ny landbrukspolitikk, Spire, Natur og Ungdom, Latin-Amerikagruppene i Norge, Attac, For velferdsstaten, Økologisk Norge.

https://okologisknorge.no/politikk/ta-havet-tilbake-og-jorda-i-bruk

Norges Sosiale Forum

Globaliseringskonferansen organiseras sedan 1999 av 72 organisationer som är med i Norges Sosiale Forum. Temat i år var makt. Under flera dagar vartannat år arrangeras ett stort antal aktiviteter. Talare i år var bl.a. Vandana Shiva och Francia Márques, bägge mottagare av Right Livelihood Award.

Kustuppror

I hela Europa ökar spänningarna mellan periferi och centrum. En accelererande centralisering av ekonomiska makten slår ut lokalsamhälle efter lokalsamhälle. I Norge har det lett till bildandet av Kystopprøret 2017. Det är dags att ta landsbygden och primärnäringarna på allvar.

Tar dæm fisken, tar dæm oss alle

Tusen takk for ei sykt bra helg i Oslo! Dere forener krefter i den videre kampen. Kystopprørets hälsning till Globaliseringskonferansen på sociala medier.

s12

Ett upprop för internationella aktioner på femårsdagen av attacken mot fackföreningshuset i Odessa, Ukraina

2 maj, 2019, kommer att markera femårsdagen sedan en högerextremistisk mobb attackerade fackföreningshuset i Odessa, Ukraina, en tragedi som resulterade i åtminstone 42 människors död och mer än 100 skadade. Än i dag finns ingen rättvisa i sikte för offrens närstående.

Dessa dödsfall 2 maj, 2014, kom bara månader efter att den demokratiskt valde presidenten med våld avsattes av politiker, stora protester och våldsamma högerextrema organisationer. Detta resulterade i växande spänningar i Odessa i flera veckor, vilket kulminerade i gatuvåld och mobbens attack mot fackföreningshuset.

Många videor, tagna med mobiltelefoner, av attacken har postats på internet, som tydligt visar folk som sätter eld på fackföreningshuset med molotov cocktails. Människor kan ses hoppa från brinnande fönster och dö när de faller till marken. Människor som låg på asfalten och de som försökte fly misshandlades brutalt med slagträd och andra vapen. Till dags datum, har ingen av förövarna till dessa bestialiska handlingar förts inför rätta.

Samtidigt har överlevare från mordbranden samt många av deras sympatisörer arresterats och många sitter fortfarande inspärrade, och många har aldrig åtalats för något brott. Familjemedlemmar, vänner och anhängare till offren samt överlevare har vid upprepade tillfällen hållit minnesstunder vid platsen där morden begicks, och krävt en internationell utredning som kan leda fram till åtal av de ansvariga.

Varje år 2 maj, samlas tusentals Odessabor där, trots upprepade hot av högerextremistiska organisationer att anfalla de sörjande. Organisationerna nedan uppmanar all de som värdesätter rättvisa att hålla lokala evenemang 2 maj i solidaritet med Odessa folk samt för att stödja deras krav på en internationell utredning.

Vidare manar vi till ett slut på trakasserier och juridiskt förtryck av överlevare från tragedin 2 maj, av deras släktingar och anhängare, samt av journalister som försöker utreda situationen.

Initiativet till detta upprop har tagits av The Odessa Solidarity Campaign (USA) och Pragvåren 2 (Europa). Det stöttas av följande organisationer och individer:

Organisationer:

• Aktivister för fred (Sverige)
• United National Antiwar Coalition (USA)
• Virginia Defenders for Freedom, Justice and Equality (USA)

Individer:

– Phil Wilayto, redaktör på The Virginia Defender newspaper; Richmond, USA
– Tord Björk, Pragvåren 2 Nätverk mot Högerextremism och -Populism; Kristianstad, Sverige
– Matyas Benyik, Ordförande för ATTAC Ungern, Ordförande för MEBAL (Ungerns Förenade Vänsterförbund); Budapest, Ungern
– Mikael Böök, fredsaktivist; Lovisa, Finland
– Leo Gabriel, International Council of the World Social Forum; Wien, Österrike
– Igor Gotlib, samhällsaktivist; Sankt Petersburg, Ryssland
– Divina Levrini, Artist och aktivist på Ship to Gaza; Malmö, Sverige
– Presley, fredsaktivist; Köpenhamn, Danmark
– Mirek Prokes, Defence for Children International/tjeckiska avdelningen; Prag, Tjeckien
– Aslak Storaker, Bevegelsen for Sosialisme, Norge
– Bo Sundbäck, Aktivister För Fred; Åmotfors, Sverige
– Poul Eck Sørensen, konsulent, Esbjerg, Danmark
– Marko Ulvila, miljöaktivist; Tammerfors, Finland
– Thomas Wallgren, professor i filosofi, Helsingfors, Finland

Upprop; Världen i solidaritet med Odessa:
https://aktivisterforfred.wordpress.com/2018/04/29/minns-odessamassakern-och-tragedin-solidaritet-med-offren-och-deras-slaktingar-bygg-fred-i-europa-nu

Solidaritet med Odessa 2018

(Bildtexter) Graz, Prag, Uppsala, Nordiska Fredssamtal i Degerfors

s13

PS2

Uppropet mot politiskt förtryck är ett resultat av många år av strävan inom nätverket Pragvåren 2 (PS2) för att skapa dialog mellan civila samhället på bägge sidor om konfliktlinjen i Ukraina och Europa. Nätverket bildades av främst central- och östeuropeiska deltagare på European Social Forum i Malmö 2008. På konferensen mot högerextremism och populism i en tid av social och ekologisk kris i Prag 2010 kunde nätverket starta sin verksamhet. På World Social Forum i Tunis 2015 lyckades nätverket föra samman deltagare från Donetsk och Kiev.

Mot politiskt förtryck i Ryssland och Ukraina

Den aktuella konfrontationen mellan Ryssland och Väst, ofta karaktäriserad som ett “nytt kallt krig”, har lett, bland annat, till växande politiskt förtryck på båda sidor, då de styrande regimerna förföljer sina motståndare, och ofta anklagar dem för (verkliga eller fiktiva) kopplingar till den “geopolitiska fienden”. På den västliga sidan, är situationen särskilt ödesdiger I Ukraina där regimen framställer sig själv som att stå på “Västs främre försvarslinje”. I nuläget, både I Ryssland och I Ukraina, beräknas 100-tals människor sitta fängslade för icke våldsamma politiska aktiviteter.

Att avskaffa repressiv lagstiftning, att stoppa politisk förföljelse, samt att frisläppa politiska fångar är en väsentlig del av en välbehövlig omsvängning av det “nya kalla krigets” farliga och konfrontativa logik på båda sidor. Den nuvarande situationen I både Ryssland och Ukraina är allvarlig nog att den kräver internationell uppmärksamhet och kampanjarbete. Alla på den europeiska kontinenten, som kämpar för ett fredligt och solidariskt Europa och som bryr sig om att försvara mänskliga rättigheter för alla, bör vara likaledes uppmärksamma på den antidemokratiska och repressiva tillämpningen i Ryssland och Ukraina, då dessa två stater (där Ukraina stödjs av Väst på många nivåer) ägnar sig åt en fruktlös, förödande konfrontation. Om vi inte här kan motsätta oss förtrycket på ett objektivt sätt, kan vi inte trovärdigt försvara mänskliga rättigheter annorstädes heller.

Speciellt kräver detta aktioner som riktar in sig på:

1) att släppa fri politiska fångar I Ryssland, särskilt de fall som tydligt baseras på fabricerade åtal som Oyub Titiyev i Tjetjenien, Yury Dmitriyev I Karelen, samt anarkist tillika Antifa-aktivister från Penza och Sankt Petersburg anklagade för att skapa “nätverket” “terroristsamfundet”.

2) att släppa fri politiska fångar I Ukraina, särskilt de som är fängslade för fredlig opposition och anti-krigsaktiviteter som 84-åriga Mekhti Logunov I Kharkov, Eduard Kovalenko I Genichesk, samt andra. Att häva uppdiktade fall mot journalister som motsätter sig auktoriteterna, särskilt Dmytro Vasylets, Yevhen Timonin, Vasyl Muravytskyi och Pavel Volkov.

3) en objektiv utredning of massakern I Odessa 2 maj, 2014, och föra förövarna inför rätta.

4) att släppa fri ukrainska fångar som hålls I Ryssland samt ryska fånga som hålls I Ukraina, som fängslades på grund av aktiviteter relaterade till konflikten mellan Ukraina och Ryssland, inklusive personer fängslade för aktiviteter där man motsätter sig Rysslands handlingar på Krim sedan 2014.

5) ett totalt utbyte av krigsfångar mellan regeringssidan i Kiev samt Donetsks och Lugansks folkrepubliker I enlighet med Minskavtalen.

6) att öppna Donetsks och Lugansks folkrepubliker för regelbundna övervakningsprocedurer för att säkerställa mänskliga rättigheter.

7) att avskaffa “anti-extremist”-lagar och annan lagstiftning i Ryssland som begränsar yttrandefrihet och uttryck för politiska åsikter samt tillåter förföljelse av politiska motståndare till den styrande regimen.

8) Avskaffande av lagar för att förbjuda namn och symboler förknippade med kommunism, ”anti-separatist” lagstiftning, lagar mot informationsutbyte och annan kommunikation med Ryssland samt upphävande av förbudet mot kommunistiska partier i Ukraina.

9) Upplösning av högerextrema grupper i Ukraina som används som ett paramilitärt stöd för att pressa motståndare till det härskande regimen och/eller integreras i statens beväpnade eller polisstyrkor.

10) Effektiv samhällelig och juridisk kontroll över säkerhetstjänsten och brottsbekämpande organ både i Ryssland och Ukraina. Straff av de som är skyldiga till tortyr, framtvingande av falska anklagelser och andra missbruk. Förebyggande av okontrollerad utvidgning av befogenheter inom säkerhetstjänster under ”antiterrorist” och andra förevändningar.

Detta stora antal antal specifika problem kräver att man utför parallella kampanjer i samarbete med dem som kämpar för samma mål i Ryssland och Ukraina.

De progressiva, fredsvänner och vänsterkrafter, som stöder dialog och fred i Europa och motsätter sig en uppdelning utifrån en förnyad öst-västkonfrontation, anklagas ofta för att vara pro-ryska av dem som stöder eskaleringen av det nya kalla kriget. Tyvärr hörs progressiva röster mot politisk förtryck för närvarande bara svagt – både när det gäller rysk och ukrainsk repression. Detta tyder på alltför stor passivitet och otillräckligt engagemang i dessa frågor. Mer engagemang behövs på båda sidor av ”Nya kalla kriget” -in delningen för att förhindra ännu farligare utveckling. Detta innefattar intensifierande kommunikation med politiska och sociala aktörer i Ryssland och Ukraina, där relevanta frågor bör tas upp, särskilt vad gäller de ovan angivna frågorna samt solidaritetsåtgärder i väst.

Pragvåren 2 mot högerextremism och populism

s14

EU-valdebatt:

Överger vänsterpartierna fredsfrågan och folkrörelsernas EU-motstånd?

Inför EU-valet i maj 2019 har Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt i tidningen ETC gått ut med budskapet att det är dags att lägga utr ädeskravet ur EU åt sidan. Det har skapat debatt.

ETC 8.11, Jonas Sjöstedt: Dags pausa EU-utträde

”Som EU-kritiskt parti måste vi formulera en politik som kan få brett stöd och som också knyter an till den breda nya vänster som växer sig stark i flera EU-länder. Frågor som att bryta med EU:s högerpolitik och storföretagens makt, klimatfrågan, en human asylpolitik och jämställdhet måste drivas av oss, ingen annan kommer att göra det.”

Flamman 11.11, Per Björklund: Grumligt klargörande om EU

”Att slopa kravet på utträde gör det inte lättare att formulera en slagkraftig EU-kritik från vänster – tvärtom”

ETC 12.11, Kajsa Ekis Ekman: Håll kvar EU-motståndet, Sjöstedt!

”en massa svamlande som framstår som hämtat ur ja-sidans gamla kampanjer: «visioner om ett bättre europeiskt samarbete» och «ändra unionen» så att den blir miljövänlig, demokratisk och mindre högervriden.”

”Låt mig påminna: Det är vänstern, freds- och miljörörelsen som drivit EU-motståndet i trettio års tid, ingen annan. Det var vi som organiserade jättedemonstrationerna i Göteborg 2001, vi som drev nej till EMU-kampanjen och protesterna mot Lissabonföredraget, vi som solidariserat oss med länder i Sydeuropa som fallit offer för EU:s tvångströja, vi som kritiserat EU:s katastrofala flyktingpolitik, vi som organiserade det alternativa EU-toppmötet i Göteborg förra året.”

”EU:s nyliberala politik är inte lösningen på fascismens framväxt – utan orsaken.”

Flamman 13.11 Luisa Moncada Escobar, förbundssekreterare Ung Vänster: Det är viktigare än någonsin att EU-kritiken kommer från vänster

ETC 21.11, Rikard Warlenius: En eventuell Swexit skulle bara drunkna i SD:s bröl

”Vill vänstern verkligen förespråka ett EU-utträde även om en ny folkomröstning riskerar att urarta till en tummelfest för extremhögern?”

ETC 25.11, Tord Björk: Dags för en folklig Europapolitik

”När nu Vänsterpartiledaren följer Miljöpartiet i spåren finns inget riksdagsparti kvar som tydligt stödjer folkrörelsernas EU-motstånd.”

”Sjöstedt vill ställa EU-motståndet åt sidan till förmån för en önskelista av osammanhängande krav om att bryta med storföretagens makt, klimatfrågan, human asylpolitik och jämställdhet.”

”fred och internationell solidaritet, två frågor som är helt frånvarande i Sjöstedts utspel inför EU-valet.”

Enhedslisten och Folkebevægelsen mod EU går skilda vägar

Enhedslisten som är det parti som står mest till vänster i folketinget växte i hög grad fram ur EU-motståndet. Partiet har tidigare stött Folkebevægelsen mod EU och avstått från egen lista i EU-valen. Partiets valframgångar i danska valen och att partiet idag också har anhängare av EU har nu fått partiet att tänka om. Därför ställer man nu upp med egen lista. Motivet är att det behövs en stark dansk vänsterröst i EU-parlamentet.

Det skapar oro för att Folkebevægelsen mod EU inte klarar spärren. Toppnamnet på tvärpolitiska Folkebevægelsens lista inför valet 2019 fortsätter vara MEP Rina Ronja Kari, medlem i Enhedslisten, ett parti som därmed toppar två danska listor inf ör EU-valet.

Freden prioriteras av folkrörelser och vänstern i Europa

Länge har Östeuropas folkrörelser och partier till vänster satt kamp mot militarisering och fredsfrågan högt på dagordningen medan västeuropeiska organisationer undvikit alla fredskrav som kan ses som kontroversiella om de nämnt fred över huvudtaget.

Två möten i höst har ändrat på detta. Attacs Europakonferens i Kassel med stöd från större fackföreningar m.fl. markerar ett stort skifte i synen på EU i detta land där vänsterliberala värderingar länge varit helt dominerande. Särskilt pådrivande i en militariserad syn på utrikespolitik har miljöpartiet De Gröna varit, ett parti framvuxet ur freds- och miljörörelsen. När det erövrade utrikesministerposten blev De Gröna avgörande pådrivande faktorn för att för första gången sedan Andra världskriget föra Tyskland ut i krig genom deltagandet i NATOs bombkrig mot Serbien 1999. Det stora krigsmotståndet och den starka fredsrörelsen har så småningom nötts ner av inte minst vänsterliberala värderingar om ”humanitära interventioner” för att värna de mänskliga rättigheterna.

Nu tycks motstånd mot militarism och upprustning vinna mark med krav på konstruktiva lösningar. Både Europakonferensen i Kassel och European Forum i Bilbao förordar avspänning mellan EU och Ryssland och krav på avtal om gemensam säkerhet. Alla europeiska vänsterprojekt hänger dock inte med i svängarna. Varoufakis DiEM25 har skriver ihop en plattform till EU-valet. I denna omfattande text saknas fred helt.

s15

Internationella Folkliga Församlingen

International Peoples’ Assembly (IPA)

I januari 2018 hölls mötet Europe in movement i Barcelona med Podemos som värd. Ett 90-tal deltagare enades om att starta den europeiska delen av det globala folkliga initiativet International Peoples’ Assembly (IPA).

Detta initiativ har sin styrka i massrörelser i Syd. I IPA-häftet Basic Documents ges en bakgrund till hur initiativet växte fram kring motstånd mot frihandelsavtalet FTAA, bars vidare av erfarenheter från World Social Forum och Kontinentala plattformen för sociala rörelser i Americas och Internationella konferensen för mänsklighetens dilemma som de jordlösas rörelse MST ordnat.

Från denna främst latinamerikanska grund har samarbetet snabbt växt ut i Afrika där den pan-afrikanska rörelsen pånyttfötts, i arabvärlden och Syd- och Sydostasien. Den har nu också nått Europa.

I mars hölls Assembly of Resistance för Central- och Östeuropa i Budapest med deltagare från EU-länder, Ukraina och Ryssland. Detta som led i uppföljningen av IPA-mötet i Barcelona. Det följdes av Norden i rörelsemötet i Malmö.

Globalt möte i Venezuela

Nästa stora steg är organiseringen av den första internationella konferensen som kommer hållas i Caracas i Venezuela 22-18 februari 2019. Arbetet med att utse delegationer har påbörjats. Från Europa bjuds 200 delegater in från folkliga organisationer. I delegationerna ska hälften vara unga och hälften kvinnor.

”Vi har kommit samman på de fem kontinenterna för att möta den historiska utmaningen att förena arbetarklassen och människor i världen i byggandet av gemensam anti-imperialistisk, anti-kapitalistisk, anti-patriarkal och anti-racistisk plattform, som samtidigt arbetar för att bygga jämlika samhällen som är fria från all förtryck.

Med denna utgångspunkt har vi arbetat med en internationell samordning av folkrörelser och organisationer, baserade på enhet kring en politisk plattform, handlingsplan och internationella kampanjer.

På vägen när vi bygger detta ser vi skönheten i rikedom och mångfald av denna breda samordning, liksom de enorma utmaningar vi står inför när vi går framåt med de ambitiösa mål som vi har föreslagit. Under de senaste åren har vi har kommit samman, diskuterat, stärkt samordningen i alla regioner, startat skolor för politisk folkbildning och folkliga medieprojekt. Allt detta läggs till de långsamma (men säkra) stegen i konstruktionen av en organisk struktur av en internationell samordning av folkrörelser och organisationer.”

s16

Barn och ungdomar i täten för miljöuppror

Den 27 oktober blockerade 6500 klimataktivister koltransporter i Hambachergruvan utanför Frankfurt i Tyskland. Skolstrejkande Greta Thunberg fick uppslutning på 103 orter i Sverige 30 november. I Australien trotsade tusentals barn statsministerns maning om att de inte fick skolstrejka för klimatet. Påfallande ofta handlar det för barnen om något mer än klimatet, de vill försvara miljön och naturen.

Lucie Atkin Boulton skämmer ut vuxna

Under skolstrejkerna i Australien hölls många lysande tal. Inte minst framförde Lucie Atkin Boulton att hon tycker att det är dags för vuxna att växa upp:

”When kids make a mess, adults tells us to clean up. That’s fair. But when leaders of our country makes a mess, which they’re doing right now about the environment they leave it to us to clean it up. That’s no where near fair.”

Greta Thunberg också:

”eftersom våra ledare beter sig som barn måste vi ta det ansvar de borde ha tagit för länge sedan.”

Nytt klimatuppror

”Extinction Rebellion i Storbritannien deklarerade sitt uppror den 31 oktober och har sedan dess utfört flera uppmärksammade blockader av såväl vägar som olika regerings-departement. Nästan 100 väletablerade forskare har givit dem sitt stöd. I ett öppet brev skriver forskarna att regeringen har misslyckats med att skydda medborgarna mot det hot som klimatförändringarna utgör, och att folket därför har en moralisk plikt att agera för att ”försvara livet självt”.

Från ett pressmeddelande om att Extinction Rebellion har startat i Sverige för att genomföra olydnadsaktioner för att stoppa klimatförstörelsen.

Uppror mot överheten

I Frankrike sänker presidenten skatten för de rika och höjer bensinskatten för de fattiga. Då blir det uppror bland folk på landsbygden och i förorten. Vad vi lär oss? Ingen miljökamp utan social rättvisa.

Kalendarium

6-10 december
Klimattoppmöte, Katowice, Polen
Motkonferenser bl.a. TUED – Trade Unions for Energy Democracy med stöd av fackföreningar, Jordens Vänner (FOEE).

2019

27 januari
Förintelsens minnesdag, 74 år efter befrielsen av Auschwitz

22-28 februari
International Peoples’ Assembly, Caracas, Venezuela

8 mars
Internationella kvinnodagen

17 april
Böndernas internationella kampdag

1 maj
Arbetarnas internationella kampdag

2 maj
Internationell aktionsdag för solidaritet med Odessa

4-5 maj
Suomen Sosiaalifoorumi – Finlands sociala forum, Helsingfors

23 – 26 maj
Europaparlamentsvalet

6 juni
Världsmiljödagen

Nej till Trident Juncture och Sveriges inordning i Nato!

AFFNoToTRJE18Nato2.png

I samband med den internationella fredsdagen 2018 säger Aktivister för fred:

Nej till Trident Juncture och Sveriges inordning i Nato!

Snart rullar militärtransporterna genom Sverige. USA och andra Natoländer ska frakta militärt material genom vårt land inför Natos militärövning Trident Juncture i Norge. Den startar 25 oktober. 40000 soldater med närmare 10000 militära fordon, 70 krigsfartyg och 130 militärflygplan medverkar. Alla militära svenska vapenslag ska delta, armén, flottan och flygvapnet. Svenskt territorium i luften och på land kommer upplåtas till övningen. Samtliga medlemsländer i Nato deltar tillsammans med Sverige och Finland, sammanlagt 30 länder.

NatoOmTRJE18.png

Nato om Trident Juncture 2018.

USA och därmed president Trump ska med hjälp av Nato flytta fram sina militära positioner mot Ryssland. Norge förvandlas till en stor vapendepå åt amerikanerna. 300 amerikanska soldater är sedan förra året ständigt på plats i Norge, något som högerregeringen vill utöka till 700. Det sker med hjälp av politikernas trick att söka dölja att det handlar om permanent utplacering av utländska soldater i vårt grannland för första gången sedan andra världskriget. Det kommer att döljas genom att antalet är detsamma men soldaterna som ingår byts ut regelbundet. Därför kommer de kallas roterande och inte permanenta. Samtidigt pågår världens snabbaste upprustning i de baltiska staterna med två och en halv timmes timmes körväg från Estland till den viktiga staden St Petersburg.

NorskaFörsvarsmaktenOmTRJE18.png

Norska försvarsmakten om Trident Juncture 2018.

Militärövningen blir ett led i att förvandla det som hittills varit en av världen lugnaste områden i konflikten mellan väst och öst till motsatsen. Det som sker är en drastisk ökad framflyttning i Norden av Natos militära kapacitet allt närmare Rysslands gränser. Den avspänningspolitik som tidigare generationer i Norden varit stolta över vill politikerna i tysthet lämna bakom oss. Istället ska Norden alltmer integreras i västvärldens krigsmakt med dess alltmer globala ambitioner. Ambitioner som främst styrs av USA med en samlad militärbudget mer än tio gånger så stor som Rysslands. Ett USA som redan övar krig med en förändrad kärnvapendoktrin gällande användandet av taktiska kärnvapen som integrerad del i konventionell krigföring. Taktiska kärnvapen där de minsta har effekter av samma sort som Hiroshimabomben 1945. De ingår i USAs stora kärnvapenarsenal med betydligt större kärnvapen på ständigt patrullerande atomubåtar, flygplan och nya raketbaser allt närmare Rysslands gränser.

 

JamesGFoggoIII.jpg

James G. Foggio III, amerikansk amiral och övningsledare för Trident Juncture 2018.

Övningen i Norge kommer ledas från av amerikanske amiralen James G. Foggo III, chef för Natobasen i Neapel vid Medelhavet. Här samordnas övningar med Natostyrkor mot det som USA vill att resten av västvärlden ska uppfatta som fienden. Sedan en längre tid har stater som Ryssland gjorts till huvudfienden för USA medan hotet från terrorism tonats ner. Genom att öva militär kapacitet på olika håll vill Nato öva sin förmåga att agera på flera fronter mot nya och gamla ”fiender”. Något som Sverige, Norge och Danmark redan mycket aktivt deltagit i under attacken på Libyen 2011 under Natos ledning. En insats där det skandinaviska bidraget var mycket omfattande och har lämnat ett totalt förstört land efter sig i händerna på stridande grupperingar, fattigdom och en flyktingkatastrof.

NatoAlliedJDCNaplesOmTRJE18.png

Nato Allied Joint Force Command Neapel om Trident Juncture 2018.

EU är en av de viktigaste aktörerna i den pågående militariseringen av Europa. På Medelhavet samarbetar EU med NATO för att med militära medel stoppa flyktingar från att komma över havet. Samtidigt samarbetar EU med miliser och andra grupperingar i det av västvärlden söndertrasade Libyen för att dessa med våld ska stoppa flyktingar. EU-politikerna har också smugit in en militarisering av EU genom olika fördrag som inte bara gäller EU-länder utan också länder som exempelvis Ukraina. Det sker genom det så kallade Lissabonfördraget där en militär del ingår. Den fördes också in i förhandlingarna om EU:s associationsavtal med Ukraina och bidrog till ökade spänningar.

SvenskaFörsvarmaktenOmTRJE18.png

Svenska försvarsmakten om Trident Juncture 2018.

Lissabonfördraget säger att EU:s medlemsländer inte bara ska stödja varandra försvarsmässigt utan också Norge i händelse av krig. Något som används för att integrera alla länder i ett allt tätare samarbete genom militärövningar vilket sker nu när Sverige deltar i NATO-övningen Trident Juncture. EU stödjer också krav på att öka ländernas militärbudgetar och bidrag till gemensamma militära fonder. Det är i linje med de krav Nato ställer om ökning av medlemsländernas militära budget till minst 2 procent av BNP. En upprustning mot en fiende i öst med långt mindre än tiondelen av de militära resurser Nato och EU har tillsammans. Nyligen har EU beslutat om militärsamarbetet PESCO och bygger upp en permanent kapacitet för att ha en EU-armé som kan stärka Nato och USA i dessas globala ambitioner.

AftonbladetOmNatoNejJa.png

Aftonbladet: Borde Sverige gå med i Nato?

Värdlandsavtalet med NATO och enskilda avtal med länder som USA eller med EU har också varit ett sätt för politikerna att i praktiken inordna Sverige i Nato och en alltmer samlad västlig krigsmakt. Stöd enligt värdlandsavtalet ges under Trident Juncture till Natoförband på Kallax flygplats i Luleå. De omfattande militära transporterna genom Sverige till Norge under Trident Juncture sker med hjälp av Lissabonfördraget. Steg för steg tas för att ytterligare göra Sveriges försvar till ett led i Nato, en militärallians inriktat på att hjälpa USA att bibehålla sitt uttalade mål att behärska hela världen genom överlägsen militär förmåga för att hävda amerikanska intressen.

Vi uppmanar alla som önskar fred på jorden och fred med jorden att vända sig mot denna utveckling. Vi kan inte låta politikerna föra oss bakom ljuset och permanent omvandla det som varit en avspänningszon i Norden till en upprustningszon med ständig framflyttning av Natos militära kapacitet allt närmare Rysslands kärnområden. Det är dags att säga nej till de som planerar för upprustning och krig och bejaka arbete för fred.

aff_logga

Vi i Aktivister för fred uppmanar till:

 • Trainspotting av de omfattande militärtransporterna av utländska vapen genom Sverige. Var också du med och dokumentera hur Norden militariseras!
 • Stöd demonstrationen mot Trident Juncture i Trondheim i Norge 20 oktober. – Ordna gärna lokala solidaritetsaktioner och res gärna tillsammans till demonstrationen!
 • Sprid kunskap om Natos och EU:s upprustning och militarisering och hoten från polaliseringen mellan väst och öst
 • Gå med i en fredsförening som motsätter sig NATO:s och EU:s militarisering!
 • Gå med i arbetet för fred och konstruktiva lösningar på konflikter!

Aktivister för fred

18 september 2018

 

 För mer information: Tord Björk, Telefon +46 (0)722 15 16 90


Publicerad på Aktivister för freds blogg på den Internationella fredsdagen 21 september 2018.

Internationella fredsdagen instiftades av Förenta Nationerna 1981 som en vädjan till världens länder om 24 timmars eldupphör och icke-våld åtminstone en gång om året. Från början inföll dagen så att den sammanföll med öppnandet av generalförsamlingen, men 2001 antogs en ny resolution och sedan dess infaller den internationella fredsdagen 21 september varje år.

Under dagen är det brukligt att Förenta Nationernas generalsekreterare ringer i Fredsklockan vid Förenta Nationernas högkvarter i New York, USA. Folk världen över ombeds även att delta i en tyst minut mitt på dagen. 

Inbjudan till världens största fredsmanifestation 6 maj 2018: De odödliga Regementets marsch i Stockholm

LogoBessmPolk.jpg
I dagarna genomförs världens största fredsaktion som samtidigt även är världens största anti-fascistiska manifestation. Det handlar om бессмертный полк (engelska: the immortal regiment) som sker världen över.
 
Imorgon söndag genomförs бессмертный полк Швеция i Stockholm. Alla som bryr sig om fred och är mot all form av krigföring är hjärtligt välkomna att delta i denna fredsaktion!
 
Tid och plats: 6 maj kl. 13:00 på Mariatorget; avslut kl. 16:00 vid Medborgarplatsen
 
Välkommen att delta!
 
En av aktivister för freds skribenter deltog i бессмертный полк i Moskva 2015, d.v.s. då 70 år sedan krigsslutet firades. Över en halv miljon människor deltog i den marschen som fyllde Moskvas gator i många timmar. Över hela världen deltog över 10 miljoner i бессмертный полк 2015. För varje år ökar både antalet deltagare och antalet platser där manifestationen genomförs. Att ha gått med i en av dessa marscher världen över rekommenderas till alla som kämpar för fred på jorden och fred med jorden.
 
Kommentar: Egentligen firas att vapnen tystnade efter andra världskriget 8 maj eller 9 maj, på Segerdagen, men eftersom dessa dagar infaller mitt i veckan pågår firandet både helgen före och helgen efter. I t.ex. Ryssland är dock 9 maj en helgdag.
 
 

20180506

Det Odödliga Regementets marsch i Stockholm

OdodligaRegementetsMarschStockholm2017.png

Det Odödliga Regementets marsch i Stockholm 8 maj 2017.

Söndagen 6 maj 2018 äger

 
”Det odödliga regementet-tåget” rum
 
Det odödliga regementet är en allmän internationell rörelse vars syfte är att hålla minnet av de som kämpade i Stora fosterländska kriget – Andra världskriget levande.
 
Deltagarna i tåget kommer att gå på Stockholms gator med porträttbilder av sina släktingar – veteraner i armén och flottan, partisaner, hemliga aktivister, motståndskrigare, arbetare i eftertruppen, fångar i koncentrationsläger, blockadoffer, krigsbarn.
 
Alla fredens anhängare som tillsammans vill hedra minnet av de som stupade i kampen mot fascismen får ansluta sig till tåget.
 
Start 6 maj kl. 13:00 på Mariatorget; avslut kl. 16:00 vid Medborgarplatsen
 
”Det odödliga regementets” rutt: Mariatorget – Sankt Paulsgatan – Götgatan – Medborgarplatsen.
 
8 maj 1945 kapitulerade Nazityskland villkorslöst i Berlin, och 9 maj firas Segerdagen i Ryssland och andra stater som också kämpade mot fascismen.
 
Nära 60–80 miljoner människor över hela världen föll offer i detta grymma krig. Cirka 27 miljoner av dessa offer var sovjetiska medborgare som förde den största kampen mot fascisterna på Östfronten.
 
Alla som bryr sig om fred och är mot all form av krigföring är hjärtligt välkomna att delta i denna fredsaktion!
 
”Det odödliga regementet” är ett icke-kommersiellt, icke-politiskt, icke-statligt civilt initiativ som ursprungligen startades i Ryssland men har på senare år växt till en internationell rörelse. Alla medborgare, oavsett tro, nationalitet, politiska eller andra sympatier, är välkomna att delta i ledet.
 
För övrig information vänligen kontakta Lioudmila Siegel, ”Det odödliga regementets” koordinator i Sverige, ordförande i Ryska riksförbundet i Sverige, på telefon
 
073-736 63 90

Minns Odessamassakern och tragedin! Solidaritet med offren och deras släktingar! Bygg fred i Europa nu!

Den 2 maj 2014 i Odessa i Ukraina dödades 42 personer när ett fackföreningshus omringades av en mobb med tusentals regeringsanhängare och huset sattes i brand. Idag är överlevande och släkting till offren eller någon som ifrågasätter denna attack förföljda. De behöver vår solidaritet!

[Postat av Tord Björk]

Odessa 2 maj 2014

Elden som dödade 42 personer började vid ingången till byggnaden där mobben kastade många molotovcocktails. De som var inne i byggnaden stödde en folkomröstning för ett federalt Ukraina. De dog av brist på luft att andas eller när de hoppade ut ur fönstren. Många blev brutalt slagna när de försökte komma ifrån elden. Detta gör det som hände till en massaker.

Denna våldsamma mobbens attack föregicks av gatustrider i en annan del av staden. Här sköts första två regeringsanhängare och sedan fyra profederalister till döds.

Det faktum att några organiserade ultranationalister och andra började rädda de som fångats i elden efter ett tag när andra fortsatte att slå överlevande visar att det var en tragedi och inte ett fascistiskt förplanerat försök att döda alla. Men det var också ett massmord begått av alla som avsiktligt kastade brandbomber in i byggnaden.

Idag trakasseras och förföljs överlevande efter massakern i fackföreningens hus och släktingar till offren. Ingen har dömts för brott. Åtalen mot de få som anklagas för mord och våld mot pro-federalister lagts nedan medan profedalister hålls fängslade år efter år anklagade kollektivt för upplopp.

Den fascistiska organisationen Högra sektorn samt organisationen Euromaidan kallar idag vad som hände en seger. Även president Porosjenko använder en liknande berättelse och hävdar att han är stolt över att “I dag har Odessa blivit mycket pro-ukrainskt. Detta som ett resultat av ”Odessa betalade ett högt pris den 2 maj för att se vad som hänt nu om vi inte hade stoppat separatisternas invasion.“

En berättelse som kallar dödandet av så många människor en seger eller något liknande är exakt det motsatta av vad Europa behöver. Vad vi behöver istället för att skapa fred är:

– Sluta trakasserier och förföljelser på båda sidor av konflikten, i Odessa, Ukraina, Ryssland och EU.
– Kräv av alla undertecknare att de genomför Minsk-avtalet för fred i Ukraina och särskilt vad som är nödvändigt för att hjälpa civila mitt i konflikten.
– Stoppa upprustningen och investera istället i social rättvisa och miljö.
Aktvister för fred

Bryt tystnaden omUkrainakonflikten och sprid detta flygblad den 1 maj! Gör en enkel aktion den 2 maj i solidaritet med Odessaoffren!

Håll andra informerade genom: https://www.facebook.com/Solidarity-actionMay-2-with-the-victims-of-the-Odessa-massacre-613792958972533

 

Godhetspartiets utrikespolitiska implosion

Denna artikel är även publicerad i Miljömagasinet, årg 59, Nr 1, 5 januari 2018.

mpkongress2017.png
Miljöpartiets kongress 2017: Samtal på scenen mellan språkrören Gustav Fridolin och Isabella Lövin och statsminister Stefan Löfven (S) med partisekreterare Amanda Lind som moderator.
Foto: Fredrik Hjerling.

Ingen symboliserar samman- brottet för Miljöpartiets utrikespolitik så väl som Anders Schröder. Hela den taktiska och strategiska oförmåga som kommit att känneteckna Miljöpartiet efter valet 2014 har fått sitt mest typiska uttryck hos denne politiker. Han är också typisk bärare av den ideologi som burit fram en känsla av framgång som partiet haft.

mpbyte.jpg
MP byter ut utrikespolitisk talesperson.
Källa: Dagens Industri, 1 december 2017.

Miljöpartiledningens långvariga kampanj för att stödja Pernilla Stålhammars anonyma anklagelser mot en tjänsteman har nu upplösts i tomma intet. De tålde inte offentlighetens ljus när hon själv trädde fram den 23:e november på Facebook och därtill utsträckte anklagelserna mot tjänstemannen till ett ospecificerat antal ledande miljöpartister, som sägs ha gått Rysslands ärende för att påverka provvalet inom MP till hennes nackdel. Den senfärdighet som partiet haft när det gällt att ge en underlydande anställd upprättelse förbyttes nu till blixtsnabbt agerande när nyheten nådde större medier. Inom ett dygn hade Pernilla Stålhammar tagit avstånd från sitt uttalande och var avsatt som utrikespolitisk talesperson.

FiBKomrysk.jpg
FiB/K avslöjar: Lögner om rysk inblandning i fredsrörelsen.
Källa: Pelle Sunvisson, FiB/K, december 2017.

På julafton tog Pernilla Stålhammar tillbaka sin avbön och gick till förnyad attack på Facebook, inte bara mot Miljöpartiets riksdagskollegor, som hon ansåg utgjorde säkerhetshot på grund av deltagande i fredsläger på Åland, utan också mot partiledningen.

anderschroder.jpg
Miljöpartiets försvarspolitiska talesperson Anders Schröder.
Foto: Carolina Bruseman/Creative Commons

Men Anders Schröder säger mer om Miljöpartiets karaktär i dag än
den omdömeslöshet Pernilla Stålhammar uppvisar. Han är partiets talesperson i försvarspolitiska frågor. Man får leta för att
hitta hans synpunkter på detta område. Mest handlar nyhetsartiklar där han framträder om lyckade försvarsförhandlingar med andra partier där det gäller att säga plattityder och försöka försvara Miljöpartiets återtåg på viktiga punkter, som att vara emot upprustning.

Det är en inte särskilt tacksam, men inte heller särskilt krävande uppgift när regeringsmedverkan blivit den ständiga ursäkten och ibland rimliga förklaringen till politiska återtåg. Det krävs knappast någon större politisk insikt för att förstå att ett minoritetsparti i regeringsställning måste kompromissa.

 

strategipodd.jpg
Miljöpartiets försvarspolitiske talesperson Anders Schröder gästar Strategipodden, 27 februari 2017.

Ett av få tillfällen där Schröder tillåter sig blomma ut är i ett inslag på Strategipodden där han får ge sin allmänna bild av utrikes- och säkerhetspolitiken. Här framkommer att det är Ryssland som är det ständigt återkommande hotet. Det är inte bara parlamentariska enigheten om ett försämrat säkerhetspolitiskt läge, som Schröder lutar sig mot, utan han menar att det framför allt beror på Rysslands alltmer aggressiva agerande och ”allmänna utrikespolitiska poserande”.

jätteovning.jpg
I Dagens ETC. citeras miljöpartiets försvarspolitiska talesperson Anders Schröder när han blandar ihop samarbete med och medlemskap i Nato i relation till en självständig utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik för Sverige.
Källa: Dagens ETC., 11 september 2017.

Även EU:s kritiska situation är kopplad till Ryssland, menar Schröder, och det är en avgörande kraft både utifrån och inifrån. Från öster skapar Ryssland oro utifrån, medan inifrån undermineras EU av nationalistiska krafter som stöds av Ryssland. Ökade migrantströmmar som under 2015 och Trump ses också som bekymmer. Det är således inte västvärldens alla krig som orsakar flyktingkriser och aggressiva finansiella expansion, eller EU: s alltmer militariserade utvecklingsmodell. Den ekologiska insikten är helt frikopplad från denna miljöpartistiska syn på världen, där det goda EU och Sverige hotas utifrån och inifrån av farliga krafter som vill underminera oss. Miljöpartiets stöd till upprustning beror också enligt Schröder på Ryssland.

”Fredsrörelsen var inte längre en tillgång utan något att förakta för vilka som gick i dess led”.

Schröder refererar visserligen till att Försvarsmakten inte ser ett direkt angrepp som sannolikt, men hävdar ändå att upprustning behövs för att Ryssland vill angripa oss i ett hybridkrig, det nya ordet för lite av varje från cyberattacker och spionage till propaganda. Det kunde lika gärna vara vilken urvattnad liberal ledarsida som helst som talar, undantaget ett påklistrat kraftlöst nej till Nato-medlemskap.


lingkommunister.jpg
I samband med Aurora 17 skriver miöjöpartiets skattepolititiska talesperson Rasmus ling ett debattinlägg där han angriper fredsrörelsen.
Källa: Rasmus Ling, Göteborgsposten Debatt, 16 september 2017.

Schröder är inte ensam i partiet med sin hållning. När fredsrörelsens största mobilisering på många år skedde genom en demonstration i Göteborg mot militärövningen Aurora gick partiets skattepolitiske talesperson Rasmus Ling ut med ett hårt angrepp samma dag i Göteborgsposten och återupplivade den gamla unkna kalla krigs-tiden. Fredsrörelsen var inte längre en tillgång utan något att förakta för vilka som gick i dess led. Försvarspolitiske talespersonen Schröder spädde på med det missledande påståendet att fredsrörelsens protester var överdrivna eftersom det inte var någon skillnad på militärövningar i Polen med Natoländer som deltog eller motsvarande i Sverige. Det är som om det inte är skillnad på om en sådan militärövning sker i ett land som är medlem i Nato eller inte. För Anders Schröder tycks det inte göra någon skillnad utan det är lika bra att vi ser oss som medlemmar i Nato redan.

schroderglobalsitiskvag.jpg
I SVT Opinion publiceras miljöpartiets försvarspolitiske talesperson Anders Schröder om ”frihetlig globalism” och använder sig av den redan hårt kritiserade GAL-TAN-skalan.
Källa: Anders Schröder, SVT Opinion, 26 juni 2017.

Godhetsideologin. Vilken typ av ideologi är det då som får en återuppväckt McCartyism eller avståndstagande gentemot fredsrörelsen som hos Stålhammar, Schröder och Ling att frodas? Även här ger Anders Schröder en god vägledning för den som vill upptäcka hur den typiske miljöpartipolitikern av i dag tänker. På sin twittersida förklarar han sin hållning kortfattat: Jag är en mittenextremist och globalist. I en artikel hos SVT Opinion skriver han: ”Rörelsen för frihetlig globalism växer fram i land efter land.”

Den ideologi som är central för att förstå den nya tiden förklaras vara en ny dimension i politiken som inte fastnar i fördelningspolitiska och ekonomiska frågor och ”1900-talets politiska hjulspår”. En ny tid randas där sociala och kulturella värderings- frågor är väsentliga. Det är en tid där det frihetliga står mot det auktoritära, det öppna mot det slutna, globalism mot nationalism. Glöm att ekologi handlar om val av utvecklingsmodell och är oupplösligen förenat med ekonomiska förhållanden och inte främst med individens val av livsstil och värderingar. Glöm att världen består av relationer mellan landsbygd och stad eller mellan länder. Ersätt insikter om samband med att de rika och priviligierade i centrum ska anses ha frihetliga, öppna och bättre värderingar än de som förser de rika med billig mat och råvaror och därtill billig arbetskraft.

galtan.jpg
Så har M närmat sig SD i det nya politiska landskapet.
Källa: Mari Forssblad, SVT Inrikes, 28 augusti 2016.

Modellen talar om en ny dimension där gröna, alternativa och liberala globalister (GAL) samlas på ena sidan med traditionalistiskt konservativa, auktoritära och nationalister (TAN) som motpol.

I en annan artikel på SVT Opinion förklaras vad det hand- lar om mer konkret: ”Medan gröna och liberaler äter veganskt och går på Pridefestival ägnar sig konservativa och nationalister åt speedway och landsbygd.

galtankritik.jpg
Artikel i Dagens Industri av Axess chefredaktör P.J. Anders Linder om den uppenbara bristerna i GAL-TAN-skalan.
Källa: P.J. Anders Linder, Dagens Industri Debatt, 30 augusti 2016.

P.J. Anders Linder, chefredaktör för Axess Magasin, är inte nådig i sin kritik av GAL-TAN ideologin. Han pekar på att ideologin har problem både horisontellt och vertikalt. Både hos GAL- och TAN-sidan finns starka inre motsägelser. Därtill kan man ifrågasätta om fri- het alltid står emot auktoritet, menar Linder, och kommer till slutsatsen:

GAL-TAN-skalan är inte gripen ur luften. Men den känns ofärdig och – ärligt talat – aningen tillrättalagd. I skalans GAL-ände finns mycket av det som har gillats och vördats i huvudfåran på senare år: det gröna, livsstilsliberalismen, den fria in- vandringen. I skalans andra ände finns det som betraktas med långt större skepsis av politikens och journalistikens trendsättare: det hävdvunna, det hierarkiska, det icke gränslösa. Det blir rätt mycket GOD-OND över det hela.

schroderlegalisera.jpg
Miljöpartiets försvarspolitiske talesperson Anders Schröder bjuder in till seminarium i Riksdagen om att legalisera Cannabis.
Källa: Lova Losson, Sveriges Radio, 8 november 2017.

Vilka strategiska och taktiska överväganden leder då denna ideologi fram till med dess tendens att se världen i form av goda och onda värderingar? Någon möda på att utrycka sig tydligt när det gäller utrikes- och försvarspolitiken har Schröder knappast lagt ner, inte annat än att låta som vilken opinionsbildare på dussinet som helst, och Ryssland är felet. Men på helt andra områden kommer inte bara skarpsinnet fram utan också förmågan att stå för en självständig hållning. I dagarna lanserade Anders Schröder sin syn på vikten av att diskutera legalisering av cannabis och ompröva den restriktiva narkotikapolitiken. Han ser frågan som så viktig att han bjuder in till seminarium i riksdagen om saken.

Det må vara någon politikers uppgift att ta upp denna fråga men knappast ett regeringspartis försvarspolitiker när Nato-anpassning satte decennier av fredspolitik och kärnvapenmotstånd i gungning i strid med väljarbasen. Nu lyckades Anders Schröder därtill anpassa sitt utspel inför nomineringen av Miljöpartiets kandidater till det kommande valet i Gävleborg. Det blev ett ras från första plats till sjätte. Därtill publicerades ungefär samtidigt Stålhammars Facebookinlägg vars innehåll snart briserade.

Nu har Miljöpartiet inte bara förlorat sin utrikespolitiska företrädare och tvingats ersätta henne med ett nytt osäkert kort. Det visar sig också att den försvarspolitiske talespersonen skjutit sig själv i foten med sin taktiska oförmåga när han ersätter starka utspel i försvarspolitiken med ett starkt utspel för att bereda marken med syfte att det fritt ska gå att sälja cannabis.

nohren.jpg
Miljöpariets landsbygdspolitiska talesperson Emma Nohrén.
Källa: Miljöpartiet de grönas hemsida.

Implosionen. I praktiken står nu Miljöpartiet utan trovärdiga personer i både utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken. Tillfälliga utrikespolitiska ersättaren för Stålhammar är Emma Nohrén, partiets talesperson i landsbygdspolitiska frågor. På riksdagens hemsida lyckas hon helt undvika jordbruks- och skogsbruksfrågor annat än som arbetsmarknadspolitisk åtgärd:

”När vi ställer om till ett hållbart samhälle skapas också gröna jobb. När vi ska sköta om våra naturreservat eller röja sly utmed väg eller järnväg skapas många nya, enklare vägar till jobb som fler människor kan ta del av.”

Nohrén är från Lysekil och fiskeengagerad, vilket förklarar hennes intresse för havet. Det är ändå anmärkningsvärt både för en miljövän och någon som månar om landsbygden att undvika frågan om hur jordbruket, utan vilken landsbygden dör, ska överleva. Det kan ses som uttryck för var hela Miljöpartiet står. Partiets hela landsbygdspolitiska program består av två sidor, även de nästan helt utan innehåll när det gäller jordbruket. Det kan jämföras med alla övriga partier vars program är på 10-12 sidor, utom Liberalerna som helt saknar intresse för frågan.

”Partiets hela landsbygdspolitiska program består av två sidor, även de nästan helt utan innehåll när det gäller jordbruket”.

Nohrén blir en representant för godhetspartiets sätt att undvika att ta itu med de tyngsta reella materiella och socioekologiska frågorna inom sitt ansvarsområde. I stället för någon fråga av ekonomisk betydelse för Sveriges landsbygd lyfter hon fram sin roll att med expertbakgrund som marinbiolog delta i internationella havsförhandlingar. Det är samma svaghet som språkröret Isabella Lövin uppvisar när hon upphöjd över materiella fördelningsfrågor förklarar att klimatpolitik inte handlar om ekonomi, varken om kapitalism eller planekonomi, utan om naturvetenskap. Man tycks hellre sväva fram som internationell expertpolitiker än ha förmåga att tala med speedwayåkande landsbygdsbor.

de4.jpg
Vad krävs för att rädda Miljöpartiet? Debattartikel från 2016 skriven av fyra utrikespolitiskt kompetenta och erfarna miljöpartister som idag är petade från partiet.
Källa: Annika Lillemets, Valter Mutt, Carl Schlyter och Jabar Amin, Aftonbladet Debatt, 18 november 2016.

Man har redan gjort sig av med de utrikespolitiskt kompetenta riksdagsledamöterna Valter Mutt, Annika Lillemets och Carl Schlyter genom att avsätta dem från sina poster eller på andra sätt driva dem till att inte kandidera i nästa val. Medan Stålhammaraffären blev offentlig passade partiet också på att bli av med den enda kvarvarande kandidaten från oppositionen i utrikespolitiska frågor bland riksdagsledamöterna, Jabar Amin. Detta skedde genom att ingripa i provvalet och visa att partiet skulle göra allt för att motverka honom. Partimajoriteten fick som den ville. Alla de som tagit partiprogrammet på allvar med långvarig erfarenhet från utrikespolitiska insatser i Mellanöstern eller EU-parlamentet var nu borta från fortsatt inflytande. Drömmen om lugn och ro var uppfylld.

För att kunna bedriva en trovärdig utrikes- och säkerhetspolitik krävs en kollektiv kompetens i ett parti. Den visar sig nu knappast existera hos Miljöpartiet. En sådan kollektiv kompetens har partiet i miljöfrågorna men har samtidigt gjort sig av med den i utrikespolitiken. Det saknas inte skickliga miljöpartistiska företrädare i riksdagen som kan utrikespolitik. Dessa har dock partiets ledning och kongress effektivt motarbetat och därigenom förlorat förmågan att ta vara på utan att ha några att ersätta dem med annat än politiker som Stålhammar, Schröder och Nohrén.

farligafredsrorelsen2002 publicerades utredningen ”Den farliga fredsrörelsen. Säkerhetstjänsternas övervakning av fredsorganisationer, värnpliksvägrare och FNL-grupper 1945-1990”.
Källa: SOU 2002:90.

Sektmässig kalla krigsanda.

Det man fått hos de politiker partiet har förtroende för i riksdagen är en gammal inpyrd kalla krigs-anda från 1950-talet, då varje pacifist ska ses som något man inte kan befatta sig med. Den som vill roa sig med den tidens paranoia kan läsa utredningen ”Den farliga fredsrörelsen” om Säpos övervakning av detta uppdiktade pacifisthot mot Sveriges självständighet.

högapositioner.jpg
Birger Schlaug som var med och grundade Miljöpariets skriver om Pernilla Stålhammars anklagelser mot partikollegor och kräver att få veta om han för 17 år sedan var med och anställde en rysk spion eller alternativt få klarlagt att Stålhammars anklagelser saknar underlag.
Källa: Birger Schlaugs blogg, 28 november 2017.

Attacken på fredsvänner i Miljöpartiet har skett i smyg för omvärlden när kanslichefen Stenvinkel tillsammans med dåvarande riksdagskanslichefen Svedling, numera statssekreterare hos Isabella Lövin, täckt upp för Stålhammars undergrävande verksamhet mot riksdagskollegor internt i partiet. Utåt exploderade McCartyismen i Lings attack på fredsrörelsen för samröre med kommunister under Aurora-demonstrationen.

altw1.jpg
Miljöpariets försvarspolitiske talesperson Anders Schröder lyckas med att bekräfta misstankarna mot Miljöpartiet om ”otillbörliga rysskontakter” genom att ifrågasätta partisekreterare Amanda Linds uttalande om att det saknas belägg för Stålhammars anklagelser mot partikollegor.

Källa: Aftonbladets Anders Lindbergs twitterflöde, 30 november 2017.

Lika effektiv är attacken på fredsvänner på Twitter, där den är offentligt tillgänglig. Här formas numera Miljöpartiets utrikespolitik i dialog med landets ledande russofober. Den ledande McCartyisten på Aftonbladet, ledarskribenten Anders Lindberg, skriver på Twitter och ifrågasätter partisekreterare Amanda Linds påstående om att det saknas belägg för otillbörliga rysskontakter. Han hänvisar till att flera riksdagsledamöter från Miljöpartiet deltog i ett fredsläger på Åland i somras som han hävdar ”nog var en rysk informationsoperation mot Sverige och Aurora”.

Anders Schröder svarar: ”Helt enig med dig att vissa har befunnit sig i olämpliga kretsar.” En före detta finsk ambassadörs förmodanden utan faktiska belägg utnyttjades av pressen till en artikel om säkerhetshot, vilket personer som Lindberg, Schröder och Stålhammar utnyttjar för att få det att framstå som ett faktiskt hot, fast inget sådant har framkommit.

När Lindberg fortsätter pressa på om saken på Twitter och talar om dubbel agenda försvarar sig Schröder med att: ”Det handlar om frågan om intention. Det vill säga om man medvetet går annan makts agenda eller om man har en egen agenda som också gynnar främmande makt på grund av överlappande intressen”.

Pacifister och miljöpartistiska ledamotskamrater har helt enkelt enligt Schröder ett intresse som gynnar främmande makt.

altw2.jpg
Fiktionsförfattaren Lars Wilderäng inför konspirationsteori i samtalet mellan Aftonbladets Anders Lindberg och miljöpartiets försvarspolitiske talesperson Anders Schröder. Som vanligt riktar Wilderäng udden mot Ryssland.
Källa: Aftonbladets Anders Lindbergs twitterflöde, 30 november 2017.

Även Lars Wilderäng lägger sig i twitterkonversationen på ett konspirationsteoretiskt vis. Han är som Lindberg skeptisk till Amanda Linds påstående om att Miljöpartiet har pålitliga rutiner för att kunna trovärdigt granska Stålhammars vidlyftiga anklagelser: ”Det intressanta är ju vad ”våra rutiner” är för något. Att kasta anmälningar i en papperskorg kan ju vara en rutin. Eller tipsa ambassaden på Gjörwellsgatan… Upplagt för lite riktig journalistik…

I denna sektmässiga twittermiljö utmejslas nu Miljöpartiets politik. Anders Schröders taktik i bägge fallen är att ge efter för russofoberna på avgörande punkter för att sedan ändå försöka försvara sitt parti. Det går inte eftersom han i grunden delar den russofoba sektens syn på världen i stället för att omedelbart avvisa den ohållbara argumentationen. Att befatta sig med pacifister är i Schröders och Lindbergs värld olämpligt. Enda skillnaden är att Schröder menar att ”steget därifrån till aktiva kontakter med ryska regimen” är rätt långt”.

När så Wilderäng spär på med anklagelser om att vara tipsare åt ryska ambassaden så repeterar Schröder sin taktik med att bekräfta misstankarna mot Miljöpartiet för att sedan påstå att allt ändå är under kontroll: ”Att den riksdagsanställde som misstänktes ha haft olämpliga kontakter med ryska ambassaden omplacerades och sedan lämnade partiet långt innan det blev en mediesak säger kanske något om att rutinen inte är att kasta i papperskorgen i alla fall.

Här lyckas MP:s försvarspolitiska talesperson bekräfta misstanken att Miljöpartiet haft en person anställd i 17 år åt partiet som nog varit spion åt Ryssland. Stålhammar undviker att beröra att det kanske främst eller enbart handlat om de trassliga kärleksrelationer med mannen ifråga som hon nu fört till torgs.

mpkritikavnatobeslut.jpg
Strax innan riksdagsvalet 2014 kritiserade Miljöpartiet Värdlandsavtalet med Nato.
Källa: Per-Anders Rehn, Sveriges Radio, 27 augusti 2014.

Godhetspartiet kommer att överleva när det blir det socioekologiskt solidariska miljöparti som Sverige och världen behöver. Godhetspartiets misslyckade utrikespolitik riktad mot fredsrörelsen kommer då att bli ett minne blott.

Tord Björk

 

Källor

Altinget: Fyra MP-ledamöter ställer inte upp för omval, 1 september 2017.

Andersson, Emil: Andréa Bromhed toppar Miljöpartiets riksdagslista: ”Viktigaste valet på mycket länge”, Hela Hälsingland, 27 november 2017.

Björk, Tord: Godhetspartiets utrikespolitiska implosion, Miljömagasinet, årg 59, Nr 1, 5 januari 2018, sidan 6-7.

Dagens Industri: MP byter ut utrikespolitisk talesperson, Dagens Industri och TT, 1 december 2017.

Dagens Nyheter: Partisekreteraren: Finns inga belägg för Stålhammars påståenden, 29 november 2017.

ETC: Här hålls jätteövning med Nato-länder i Sverige, 11 september 2017.

Europaportalen: Tema Isabella Lövin (MP), 12 november 2016.

Fernström, Lennart: Tystnadskulturen bakom MPs senaste kriser, Tidningen Syre, 7 december 2017.

Forssblad, Mari: Så har M närmat sig SD i det nya politiska landskapet, SVT Nyheter, 28 augusti 2016.

Hjort, Magnus och Säkerhetstjänstkommissionen: Den farliga fredsrörelsen Säkerhetstjänsternas övervakning av fredsorganisationer, värnpliktsvägrare och FNL-grupper 1945-1990, SOU 2002:90, Fritzes offentliga publikationer, Stockholm.

Lillemets, Annika; Mutt, Valter; Schlyter, Carl och Amin, Jabar: Krav på blind lydnad får vårt parti att rasa, Aftonbladet Debatt, 28 november 2016.

Lindberg, Anders: Twitter-inlägg daterat 30 november 2017, Anders Lindbergs twitterflöde om vad han kallar ”fredslägret” inom citationstecken på Åland. Här finns kommentarer från Lars Wilderäng och Anders Schröder.

Linder, P.J. Anders: Bristerna i GAL-TAN-skalan, Dagens Industri Debatt, 30 augusti 2016.

Ling, Rasmus: Motståndet mot Aurora infiltrerat av kommunister, Göteborgsposten Debatt, 16 september 2017.

Olsson, Lova: MP-ledamot öppnar för legalisering av cannabis, Sveriges Radio, 8 november 2017.

Miljöpartiet de gröna: Presentation av Miljöpartiets riksdagsledamot Emma Nohrén, Läst 17 december 2017.

Schlaug, Birger: Påverkar Kreml det miljöpartistiska provvalet?, Birger Schlaugs blogg, 23 november 2017.

Schlaug, Birger: MP:s utrikespolitiska talesperson: ”Miljöpartister på höga positioner har tydliga kontakter med främmande makt!”, Biger Schlaugs blogg, 28 november 2017.

Schröder, Anders: ”Svenska partier missar den globalistiska vågen”, SVT Nyheter Opinion, 26 juni 2017.

Strategipodden: Avsnitt 6: Anders Schröder, Miljöpartiet, 27 februari 2017.

Sunvisson, Pelle: FiB/K avslöjar: Lögner om rysk inblandning i fredsrörelsen, Folket i Bild/Kulturfront Reportage.

Svenska Dagbladet: MP:s utrikestalesperson gör avbön, 30 november 2017.

 

Med de lägsta lönerna i Europa flyr ukrainarna landet för att söka arbete

”Ibland har vi inget att äta.”

En kvinna som arbetar i en klädesfabrik i Ukraina, hösten 2017.

Över tiden är en kontinuerlig process av deindustrialisering tydlig i Ukraina. Med deindustralisering kommer ökad arbetslöshet och med arbetslöshet kommer minskade skatteintäker för staten. Parallellt pågår migration från Ukraina vilket ytterligare minskar skatteunderlaget i landet. Samtidigt är Ukraina och flera andra östeuropeiska länder med sina löga löner ett paradis för västerländska företag även om ukrainarna inte kan leva på den lön som de får för utfört arbete.

Under 1990-talet genomfördes en deindustrialisering av Ukraina. Det var en direkt följd av att stora delar av marknaden för ukrainska varor kollapsade. En viss återhämtning skedde fram till 2007, men sedan kom den globala finanskrisen och under första halvan av 2009 sjunk t.ex. klädesindustrin med 38%.

Över tiden är en kontinuerlig process av deindustrialisering tydlig i Ukraina. Detta beror inte minst på att de östra delarna av landet som alltid varit de mest industrialiserade regionerna bedrev en hög nivå av handel med Ryssland och tidigare med Sovjetunionen. Sedan februari 2014 har situationen förvärrats. Ukrainska politiker och tjänstemän har med aktivt stöd från EU och andra västliga parter steg för steg monterat ner denna – för landet – viktiga inkomstkälla i form av olika grenar av tillverkningsindustri.

Ukrainarna migrerar för arbete utomlands

Aktivister för fred skrev nyligen om att ukrainare under flera år i rad lett statistiken över uppehållstillstånd i Europa. Ukrainarna åker utanför landet i hopp om att finna arbete och försörjning.

Enligt ukrainsk undersökningar är majoriteten av de ukrainska gästarbetarna män, över 40 procent är 33-44 år, och flest gästarbetare kommer från de västra delarna av landet. Polen tar emot många – riktigt många – och flera arbetar under fruktansvärda förhållanden.

Mörkertalet för ukrainska gästarbetare i Polen är stort och de polska myndigheterna hittar hela tiden ukrainska gästarbetare som arbetar olagligt i landet.

Ukraina har de lägsta lönerna i Europa och det går inte leva på en ukrainsk lön

Trots detta fortsätter ukrainarna att åka utomlands för att finna arbete och försörjning. Statistik och undersökningar från Ukraina visar hur illa läget är med lönerna i landet. Ukraina har till och med längre såväl netto- som bruttolön än tvåan Moldavien, d.v.s. ett land ofta benämns som Europas fattigaste land.

En genomsnittlig lön i Ukraina ligger på UAH 5 918 per månad vilket motsvarar 1 857 SEK i aktuell växelkurs.

I Ukraina tillämpas minimilön. December 2017 låg minimilönen på UAH 3 200 per månad (1 004 SEK) eller UAH 19.18 per timme (5.70 SEK per timme).

Den lagstadgade minimilönen i Ukraina är lägre än motsvarande officiella fattigdomslinje och existensminimum. Visserligen har minimilönen höjts under de senaste åren, men det motsvarar inte på långa vägar de kraftiga prisökningar som sedan februari 2014 har skett för gas, vatten, o.s.v samt mat.

Den lagstadgade minimilönen gäller bara på pappret och fackföreningar förtrycks

I Ukraina är det satt i system att anställda jobbar mot orealistiska kvoter och de tvingas till övertidsarbete.

Det är vanligt att det endast är på pappret som anställda tjänar den lagstadgade minimilönen. I praktiken tillämpas tvingat övertidsarbete för att ens komma upp i den nivån. En undersökning visar att en tredjedel (33%) av ukrainska arbetare inom klädes- och skoindustrin i Ukraina nådde upp till minimilönen endast efter övertidsarbete, d.v.s. de nådde inte minimilönnivån inom reguljär arbetstid om 40 timmar per vecka.

Ledarstilen i ukrainska företag är repressiv, de anställda är dåligt representerade och det är vanligt förekommande med förtryck mot fackförbunden.

Konsekvenserna för de ukrainska arbetarna är brutala.

Statistik som visar hur Ukraina ligger till Europa gällande löner

Nedan följer några bilder som visar löneläget för Ukraina i Europa. Varken Folkrepublikerna Donetsk och Lugansk eller den autonoma republiken Krim ingår i statistiken.

Beräkningarna baseras på officiella siffror. Eftersom svartarbete förekommer i Ukraina är de verkliga siffrorna och de ukrainska arbetarnas villkor okända.

nettolonoversatttilleuro

Bild 1: Nettolön översatt till Euro.
Bildkälla: Texty org ua

Översatt till Euro har Ukraina lägst nettolön i Europa.

I listan ser vi t.ex. att Ryssland kommer först på plats 11 och där är nettolönen omkring två och en halv gånger så hög jämfört med i Ukraina. Först på plats 16 kommer Polen och där är lönen nästan fyra gånger högre jämfört med i Ukraina. Båda länderna är stora mottagare av gästarbetare från Ukraina.

Längst ner i listan finns Schweiz. Det ska noteras att det finns två länder som inte är med i listan – Lichtenstein och Monaco – som har högre nettolön än Schweiz. Inget land har lägre nettolön än Ukraina. Se även bild 2.

nettoloneuropa

Bild 2: Genomsnittlig nettolön i Europa.
Bildkälla: Texty org ua

bruttoloneuropa.jpg

Bild 3: Genomsnittlig bruttolön (före beskattning) i Europa.
Bildkälla: Texty org ua

Källor

 • Aktivister för fred: Vad krigar man för i Ukraina?, 26 november 2017.
 • CleanClothes: Country Profile Ukraine 2017, November 2017.
 • Minimum wage org: Minimun wage Ukraine, Läst 11 december 2017.
 • Texty org ua: В Україні найнижчі зарплати в Європі (ІНФОГРАФІКА), 7 december 2017.