Tjuven som ropade ”ta fast tjuven” – om EU:s misslyckade anti-desinformationskampanj

disinfo-logo-new1

Av Lars Drake

I svenska tidningar, radio och TV får vi återkommande rapporter om påverkan från Ryssland. Svenska politiker och myndigheter verkar förvånansvärt eniga om att Ryssland försöker påverka opinionen i Sverige. Man behöver inte gräva länge eller djupt för att se att underlaget är svagt, mycket svagt. Det handlar inte om det självklara: att länder försöker marknadsföra sin världsbild och sina intressen. Det handlar om påståenden om påverkanskampanjer från ett visst land, Ryssland, riktade mot Sverige och EU.

EUvsDisinfo och svenska MSB

Svensk press hänvisar till diverse lögner som framförallt ska ha spridits på nätet. Att medier, och då särskilt obskyra hemsidor på högerkanten, hittar på saker är inget att förvåna sig över. Sådant bör likväl bemötas med kritisk granskning som de stora mediehusen har så svårt för. Men vad har det med Ryssland att göra?

Ett stort antal politiker har stämt in i hetskören mot Ryssland vilket heller inte bör förvåna någon. Det är mer störande att en svensk myndighet, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), deltar i hetsandet och att Sverige som land deltar i en verksamhet inom EU som på ett ensidigt sätt jagar graverande uppgifter från ETT land, Ryssland. Representanter för MSB påstår att:

”Ryssland försöker splittra Sverige genom att elda på den infekterade migrationsdebatten. Syftet är att rikta fokus bort från internationella frågor som Kreml vill ha inflytande över.
– Det är den gamla söndra och härska-tekniken, säger Fredrik Konnander på MSB.”  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/msb-ryssland-forsoker-splittra-sverige
 (1)

Konnander på MSB hänvisar till en undersökning som genomförts av en enhet i EU. Organisatoriskt sköts uppgiften av ’European External Action Service East Stratcom Task Force’ som tillsatts av statschefer och regeringschefer i EU:s medlemsstater. Denna ”task force” har/eller har haft 14 heltidsanställda. Den inrättades i mars 2015 för att ”utmana Rysslands pågående desinformationskampanjer” (”challenge Russia’s ongoing disinformation campaigns”). En kampanj mot en påstådd kampanj?  https://euvsdisinfo.eu/  (2)

MSB_Logo_Sweden

Enheten i EU (task force, styrkan) verkar dock ha haft svårt att hitta exempel på påverkan som kan härledas till Rysslands politiska ledning eller statliga myndigheter och som är falsk eller vilseledande. De har däremot hittat många exempel på påståenden som de anser vara felaktiga och som framförts av någon någonstans som ligger i linje med vad de tror att makthavare i Ryssland vill sprida. Inte särskilt imponerande – snarare skrattretande. Metoden är varken vetenskapligt eller juridiskt meningsfull. Det liknar mer det urgamla och oärliga debattknepet att först tala om vad motståndaren tycker och sedan kritisera det, istället för att kritisera det motståndaren faktiskt sagt eller gjort.

Det finns dessutom en påtaglig likhet med den metodik som användes i den hårt kritiserade studien om rysk påverkan av Martin Kragh och Sebastian Åsberg där ”guilt by association” (skuld baserad på anknytning) utgör en del. En annan del handlar om påståenden som någon skrivit i Sverige, utan att visa att det kan härledas tillbaka till makthavare eller staten i Ryssland. Ingående kritik av det ges i följande Synapzeartiklar som också innehåller ett stort antal referenser.
http://www.synapze.se/?link=article&key=16520;
 (3)
http://www.synapze.se/?link=article&key=16523;
 (4)
http://www.synapze.se/?link=article&key=16755
 (5)

Så här beskriver de med egna ord sitt syfte:

EU vs Disinformation campaign

This website is part of a campaign to better forecast, address and respond to pro-Kremlin disinformation. The ‘EU versus Disinformation’ campaign is run by the European External Action Service East Stratcom Task Force. The team was set up after the EU Heads of State and Government stressed the need to challenge Russia’s ongoing disinformation campaigns in March 2015.” (Kampanj om EU vs Desinformation

Denna websida är en del av en kampanj för att förutsäga, hantera och reagera på pro-Kremlsk desinformation. Kampanjen ”EU versus Desinformation” drivs av European External Action Service East Stratcom Task Force. Enheten startades efter det att EU:s stats och regeringschefer i mars 2015 betonat behov av att utmana Rysslands pågående desinformationskampanjer. Min översättning.) https://euvsdisinfo.eu/  (2)

Det är falskt för det är inte det som faktiskt görs. Undersökningen handlar, som redan nämnts, inte om påverkan från Ryssland utan om påståenden som anses överensstämma med sådant som ”Kreml” vill sprida. Kampanjen är därför oärligt rubricerad. Man måste läsa deras ”disclaimer” (ansvarsfriskrivning) för att förstå vad undersökningen egentligen visar. Utnyttjandet av undersökningens resultat i pressen är än mer felaktig (pga oärlighet eller missförstånd?). Där framställs det ofta som om det är påverkan som kommer från Ryssland vilket inte ens påstås i EUvsDisinfos redovisning. Så här står det under ”Disclaimer”:

“The Disinformation Review focuses on key messages carried in the international information space, which have been identified as providing a partial, distorted or false view or interpretation and/or spreading key pro-Kremlin messaging. It does not necessarily imply, however, that the outlet concerned is linked to the Kremlin or pro-Kremlin, or that it has intentionally sought to disinform.” (Desinformationsredovisningen fokuserar viktiga meddelanden/uppgifter som förmedlats i den internationella informationssfären som har identifierats som ensidiga, förvrängda eller falska synsätt eller tolkningar och/eller som spridit centrala pro-Kremlbudskap. Det behöver inte nödvändigtvis innebära att avsändaren är kopplad till Kreml eller är pro-Kreml eller att de har haft avsikt att sprida felaktig information (förleda). Min översättning) 2: https://euvsdisinfo.eu/   

Individer i Sverige eller något annat EU-land som lägger ut inlägg på sociala medier kan ha en bra eller dålig åsikt och någon medieaktör i Ryssland råkar ha samma syn – det förekommer nog ofta. På vilket sätt är det rysk påverkan?

EUvsDisinfos databas

Det handlar i de undersökta fallen de facto om frågor där den dominerande synen i EU skiljer sig från den som är vanlig i Ryssland och bland många kritiker i Väst. Det finns exempel på felaktigheter i det som EUvsDisinfo listat som är kopplat till Ryssland och det finns exempel där dess kritik är felaktig. Det förekommer några fall av påhittade eller gravt förvrängda påståenden som publicerats på extremhögersidor utan koppling till Ryssland

I anslutning till listan på EUvsDinsinfos hemsida finns en brasklapp. Dels hävdas att det som publiceras inte är en officiell EU-ståndpunkt. EU betalar och driver en antirysk informationskampanj, men är noga med att bedyra att EU inte står bakom det som skrivs om de olika fallen. Så bekvämt!

Fallen och argumenten från EU-organets sida har kritiserats i Nederländerna och tre tidningar eller nyhetsmedier där har stämt EUvsDisinfo i domstol. https://theoldcontinent.eu/eu-vs-disinfo/  (6)

När man gräver i detta kommer det fram att underlaget (”avslöjandena”) kommer från personer eller organisationer som skickat in vad de anser vara desinformation. Två tredjedelar av allt som publicerats av EUvsDisinfo kommer från tio personer eller organisationer. Det mest slående är att de allra flesta fallen är exempel där det som påstås vara felaktigt är skrivet på ryska, dvs det kan komma från ryska statliga organ, men sannolikt handlar det mest om sådant som förekommit i rysk press och på diverse nätsidor. Enligt Svenska Dagbladet ska det ju huvudsakligen handla om desinformation riktad mot EU-länder.

”… EU:s East Stratcom Task Force som inrättades 2015 för att bekämpa fejkade nyheter riktade mot i första hand medlemsländerna.” (SvD 7/1 2019) https://www.svd.se/sverige-ett-sarskilt-elandigt-land-i-prorysk-kampanj?fbclid=IwAR3XiBKgso_3OfZxKQqYpwYxQAfQQ3k-u_aPOSgUWSGQn4fhE_0IldMxF8A (7)

Om det skulle vara en rysk informationskampanj riktad mot opinionen i EU-länder borde engelska, franska, och tyska vara de dominerande språken. Av 3748 fall var bara 395 på dessa tre språk. https://theoldcontinent.eu/eu-vs-disinfo/ (6)

Den person som lämnat in flest tips om olika fall är den f.d. ryske journalisten Pavel Spirin. Den organisation som lämnat in flest fall är den Tjeckoslovakienbaserade European Values. Båda dessa har lämnat in över 800 tips var. Detta är en viktig delförklaring till varför över hälften av fallen är på ryska och att tjeckiska är det näst vanligaste språket. En annan huvudkälla är Ukrainabaserade Stopfake. https://theoldcontinent.eu/eu-vs-disinfo/ (6); https://www.europeanvalues.net/ (8)

Den svenska delen

EUvsDisinfo hävdar att det varit över 3700 fall av ryssvänliga och sakligt felaktiga inlägg. Om nu Ryssland gjort en satsning för att påverka opinionen i Sverige (splittra Sverige) borde en betydande del vara skriven på svenska för den svenska publiken. Av de fall som listas i EUvsDisinfos databas är, hör och häpna, 15 st på svenska. Det är mindre än en halv procent. Dessa fall har samlats in sedan starten i mars 2015.

Denna EU-databas har naturligtvis diskuterats i svenska medier. Som ett exempel kan nämnas ett inlägg på SVT:s hemsida. Såväl ”enheten” som ”styrkan” syftar på East Stratcom Task Force i nedanstående citat. (Sifferuppgifterna stämmer inte med det som angivits ovan eftersom citatet är från en annan tidpunkt.)

EU har listat över 3.500 fall av prorysk desinformation om väst.”

”Enligt enheten rör det sig om en pågående kampanj från rysk sida med mål att underminera demokratin och oberoende beslutsfattande. Strategin är att splittra, förvirra, sprida tvivel eller misstroende – för att till slut påverka.”

och angående det som ingår i databasen över prorysk desinformation

”Styrkan gör dock ingen bedömning om vem som ligger bakom ryktena, Kreml behöver inte vara upphovsman. Det behöver heller inte finnas en medveten avsikt att sprida falska rykten.” (Min kursivering. SVT 2/3 2018)  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/eu-listar-over-3-500-fall-av-kremlvanlig-desinformation-om-vast (9)

Det är en uppenbar motsättning här, Hur kan det vara en rysk kampanj (”… från rysk sida”) som dokumenteras i en databas med exempel där källan inte är känd. Det är tyvärr helt normalt i svensk press att den kritiska reflektionen lyser med sin frånvaro i reportage om EU:s kampanj mot påstådd rysk desinformationskampanj. Det här citatet är faktiskt bättre än en del annat som publicerats i svensk press. Ofta missar skribenterna att fallen som tas upp inte behöver ha någon koppling till Ryssland. Den upplevelse läsaren får är då att det är en medveten lögnkampanj som styrs från Kreml.

I januari 2019 gick EUvsDisinfo ut med en uppdatering om vad som hänt under 2018. Detta refereras i Svenska Dagbladet.

– Sverige var enligt de proryska kampanjerna ett särskilt eländigt land, skriver EU-experterna och pekar på skildringar i de sociala medierna om svenska skolor som tvingade elever att be till Allah och flyktingar som förstörde en av staty av Kristus.” (SvD 7/1 2019) https://www.svd.se/sverige-ett-sarskilt-elandigt-land-i-prorysk-kampanj?fbclid=IwAR3XiBKgso_3OfZxKQqYpwYxQAfQQ3k-u_aPOSgUWSGQn4fhE_0IldMxF8A (7)

Dessa två exempel hade inte ryskt ursprung vilket visas nedan i genomgången av de 15 fallen som är på svenska. Att över huvud taget kalla detta proryskt är trams eller rent av bedrägligt. För övrigt var flertalet av de fall som lyfts fram som graverande exempel av EUvsDisinfo i januari 2019 skrivna på ryska, inte på något av de språk som har förutsättningar att påverka opinionen i EU.

De femton fallen på svenska

Jag undrade lite HUR låg kvalité analysen i de enskilda fallen ligger på. Jag gick in och sökte på svenska källor i ett ämne som jag tycker borde vara viktigt när det handlar om försök att påverka opinion från rysk sida nämligen ”NATO”. Jag fick upp två fall. Oj, var det så lite de hade att komma med!

När jag gick vidare visade det sig att det var två påståenden från samma artikel som togs upp. De har således hittat EN artikel i Sverige som innehåller vad de påstår vara ryskvänlig desinformation med anknytning till NATO! Källan är dessutom skriven av den ryske ambassadören Victor Tatarintsev, dvs det är helt öppet att det är en officiell rysk syn.

Senare gick jag in och sökte lite bredare i EUvsDisinfos databas. Det var då jag upptäckte att det bara finns 15 fall i databasen där källan är på svenska. Insamlandet har pågått under tre och ett halvt år, eller 43 månader, eller 32 månader från första till sista noteringen. Det motsvarar ett fall var tredje månad till ett fall varannan månad. Inte mycket att skryta med om man ska avslöja en ”kampanj” – ens om det hade varit verkliga exempel på rysk desinformation!

Av de 15 fallen som är skrivna på svenska är fyra tagna från inlägget av den ryske ambassadören och ytterligare ett avser ett uttalande i SVT av samme person. Endast fyra fall är från artiklar som funnits på Sputniks svenska upplaga som var aktiv i elva månader 2014-2015. Således har nio av fallen en tydlig koppling till Ryssland, men det är inte Ryssland som är ursprunget till alla dessa nyheter/påståenden. Det handlar i några fall om återrapportering av sådant som förekommit i icke-rysk press. Sputniks korta period med artiklar på svenska lyftes fram i den redan omnämnda hårt kritiserade artikeln av Kragh och Åsberg. Under perioden förekom ca 5000 artiklar på svenska på Sputnik (enligt skattning från uppgifter i Kragh och Åsberg 2017 som nämnt att det förekom 3963 artiklar under 8,5 månader 2014). Det kan ses som en insats riktad mot svensk opinion, men inte särskilt kraftfull. Av dessa artiklar har EUvsDisinfo plockat ut fyra som anses vara Kremlvänlig desinformation. Det är mindre än en promille av de artiklar som publicerades av svenska upplagan av Sputnik. Tänk om bara en promille av alla artiklar publicerade i DN, Expressen och liknande tidningar innehöll fel!

Inlägg på Facebook står för två fall och andra sociala medier för ett fall. Två fall är tagna från Fria Tider och en från en tidning/blogg som granskar svensk journalistik. Det är otroligt svagt redan innan de enskilda fallen granskats.

Här följer en kritisk granskning av argumenten som framförs av EUvsDisinfo i de femton fallen.

Fall 1 Nato, Kosovo och humanitär lag

Under avsnittet ”Disinformation” som beskriver det EU:s organ är kritisk mot står det:

”NATO’s operation in Kosovo shows that European politicians do not care about international humanitarian law” (Natos insats i Kosovo visar att europeiska politiker inte bryr sig om internationell humanitär lag. Min översättning). https://euvsdisinfo.eu/report/european-politicians-do-not-care-about-international-humanitarian-law/ (10)

Det hänvisas till den artikel där detta påstående ska ha förekommit. Den har publicerats i Dagens industri (12/10 2017) och är skriven av den ryska ambassadören Victor Tatarintsev. Den handlade om att Sverige borde satsa på ett normalt förhållande till Ryssland.

Efter att ha nämnt Nato:s expansion österut skrev Victor Tatarintsev:

”Varje stat som inte får gehör för sin ståndpunkt tvingas att bestämt hävda sina nationella intressen. Ingen som blir injagad i ett hörn agerar väl annorlunda? Men det visade sig att Ryssland återigen ansågs skyldigt eftersom hon skulle ha rubbat den europeiska säkerhetsordningen.

Men hur ska man då kalla det som NATO med USA i spetsen gjorde på Balkan genom att bomba sönder Serbien och utan några som helst ”nationella folkomröstningar” upprätta ett ”självständigt” Kosovo? Vad gjorde vid det ögonblicket de så högt renommerade europeiska politikerna och vad hände med deras ”principiella stöd” till folkrätt och lagens överlägsenhet?” https://www.di.se/debatt/rysslands-ambassador-hog-tid-att-sverige-och-ryssland-sluter-fred/?loggedin=true (11)

Rubbandet av den europeiska säkerhetsordningen syftar på det av USA och EU kritiserade ryska agerandet på Krim 2014. Det enda i artikeln som skulle kunna tolkas som att det handlar om internationell humanitär lag är: ” … vad hände med deras ”principiella stöd” till folkrätt och lagens överlägsenhet?” Det stämmer inte med det som Tatarintsev påståtts ha skrivit. Det borde vara tillräckligt för att visa att anklagelsen är ett slag i luften.

Även om det som Tatarintsev skrev inte motsvaras av det som EUvsDisinfo påstår är det i sig inte fel. Natos bombning i Jugoslavien riktade sig mot befolkade områden och civil infrastruktur såsom energianläggningar och broar långt ifrån konfliktområdet som inte hade någon militär betydelse. https://sv.wikipedia.org/wiki/Kosovokriget (12). Detta är brott mot krigets lagar och humanitär rätt. Klusterbomber och ammunition med utarmat uran användes vid många tillfällen. https://postconflict.unep.ch/publications/uranium.pdf (13). Det värsta brottet är dock bombningarna i sig som inte hade stöd i FN:s Säkerhetsråd och därmed är ett brott mot FN-stadgans förbud för medlemsländerna att använda våld mot varandra. Bombningen pågick i 78 dagar – på Krim fälldes inte en enda bomb. Några tusen människor dödades i Kosovokriget – på Krim dödades några enstaka. I Kosovo hölls inga omröstningar – på Krim hölls en omröstning om Krims framtid.  Om det som skedde på Krim är ett folkrättsbrott är det rätt uppenbart att även Natobombningen av Jugoslavien under Kosovokriget är det – hundrafalt.

I argumentationen mot det som den ryske ambassadören inte (!) skrev i den utpekade artikeln tas den insats som hade stöd i FN:s säkerhetsråd upp. Det handlade om att genomföra det fredsavtal som framtvingats genom de 78 dagarnas bombning. Det är således helt irrelevant eftersom det skedde efter det som utgör brott mot internationell lag eller den europeiska säkerhetsordningen som ambassadören syftade på.

Fall 2 NATO:s utvidgning österut

Den ryska ambassadören påstås ha hävdat följande:

“NATO is stubbornly expanding towards the east although it should have followed the example set by the Warsaw pact and dissolved” (Nato expanderar envist österut trots att den borde ha gjort som Warszawapakten och upplösts. Min översättning) https://euvsdisinfo.eu/report/nato-is-expanding-although-they-should-have-followed-the-example-set-by-the-warsaw-pact/ (14)

Det som Victor Tatarintsev skrev var följande:

”En paradoxal situation uppkom varvid NATO inte bara avstod från att följa den upplösta Warszawapaktens exempel utan tvärtom fortsatte att utvidga sina gränser genom att enträget expandera österut.” https://www.di.se/debatt/rysslands-ambassador-hog-tid-att-sverige-och-ryssland-sluter-fred/?loggedin=true (11)

Inte precis som citatet ovan, men nästan, vilket är betydligt bättre än i det första fallet.

Argumentet under rubriken ”Disproof” för att detta skulle vara desinformation är, hör och häpna, att bildandet av Warszawapakten skedde under helt andra villkor än expansionen av Nato. Bildandet nämns ju inte ens i det som kritiseras (eller på annan plats i aktuell artikel). Bildandet av Warszawapakten gjordes 1955 som ett svar på bildandet av Nato 1949. De två militärallianserna stod mot varandra under det kalla kriget. Därav logiken att Nato borde avvecklas när inte Warszawapakten fanns kvar. De undviker dessutom att tala om att Michail Gorbatjov blev lovad att Nato inte skulle expandera bortom Tyskland. https://nationalinterest.org/blog/the-buzz/newly-declassified-documents-gorbachev-told-nato-wouldnt-23629 (15)

Inte heller i detta fall lyckas de tillbakavisa någon desinformation.

Fall 3 Ryssland har gjort stora framsteg mot demokrati

Victor Tatarintsev hävdade att Ryssland sedan 1980

” … tagit ett enormt steg framåt i fråga om öppenhet och demokratisering” https://www.di.se/debatt/rysslands-ambassador-hog-tid-att-sverige-och-ryssland-sluter-fred/?loggedin=true (11)

Detta ”motbevisas” av att ett USA-baserat institut, Freedom House, klassat Ryssland som ”not free”. Det är för det första inget som visar att det inte gjorts stora framsteg sedan 1980, även om det nu vore en rimlig klassning.

För det andra är Freedom House inte trovärdigt som ett oberoende institut. Så här står det på dess hemsida:

”Freedom House is a strong voice for a U.S. foreign policy ….” https://freedomhouse.org/content/our-history  (16)

För det tredje kan man undra hur de kunnat komma fram till att Venezuela är icke fritt och flertalet länder i Mellanamerika och Columbia är delvis fria. I den senare gruppen ingår flera länder där fackföreningsledare och vänsterledare mördats i stor omfattninng. Till saken hör att Venezuela, men inte de övriga, är på USA:s lista över fiender. Israel klassas som fritt trots att palestinierna trakasseras dagligen och mördas i stor omfattning. Israel är USA:s främsta mottagare av ekonomiskt och politiskt stöd. Kan det möjligen ha påverkat klassningen?

Det andra försöket att motbevisa ambassadörens påstående är att den USA-baserade tidskriften The Economist hävdar att utveclingen gått i fel rikting i Ryssland de senaste tio åren. Inte heller det visar att ambassadören har fel angående förbättring sedan 1980, dvs under minst 36 år (artikeln är från 2016). The Economist placerar Ryssland i samma grupp som Kina som faktiskt är en enpartistat. Inte mycket trovärdighet där heller.

USA placeras högt eller mycket högt av Freedom House och The Economist. Inget annat land i världen har så många personer i sina fängelser. USA ligger även nästan i topp när det gäller procent av befolkningen i fängelse. Poliser dödar runt 1000 personer per år med skjutvapen https://www.bbc.com/news/magazine-36826297 (17). Fattiga förtrycks, särskilt färgade. Många politiker är betalda av superrika personer – i båda partierna som dominerar landets politik. I stort sett alla betydande medier i USA ägs av mycket rika personer. En konstig ranking med andra ord.

Fall 4 Politiker i väst demoniserar Ryssland och är russofober

Det som den ryske ambassadören påstås ha skrivit är:

”Whatever Russia does, Western politicians will be russophobe and blame Russia for everything.”

Det Tatarinsev faktiskt skrev i den artikel EUvsDisinfo hänvisar till är:

” Det verkar ibland som att västerländska politiker, hur Ryssland än beter sig, ändå skulle mekaniskt gnälla över dess ”skuld”. https://www.di.se/debatt/rysslands-ambassador-hog-tid-att-sverige-och-ryssland-sluter-fred/?loggedin=true (11)

”Beviset” för att det felciterade är desinformation är att EU och Nato påstås ha haft ett gott samarbete med Ryssland sedan 1990-talet. Problemet med den ”bevisföringen” är att ambassadörens uttalande gäller förhållanden runt 2017 när det skrevs. Väst var mycket vänligt inställt till Ryssland under Boris Jeltsin när Ryssland var svagt och oligarkerna förstörde landet – delvis baserat på råd från västliga rådgivare. Det gäller inte längre. Ryssland är inte svagt längre och det är det som främst medför upprörda känslor bland politiska ledare i Väst. Inte heller i detta fall lyckas EUvsDisinfo plocka sönder påståendet.

Fall 5 Krim har alltid varit en del av Ryssland

Victor Tatarintsev hävdade enligt SVT i en intervju: ” Krim har alltid varit en del av Ryssland”. Jag vet inte om det skriftliga referatet är en korrekt återgivning av vad han sagt.

Det är självklart fel att hävda att Krim alltid varit ryskt. Ordet alltid är olämpligt att använda i historiska sammanhang. Dock har Tatarintsev en poäng om hur kort minnet verkar vara i diskussionen i Väst eftersom Krim varit ryskt i stort sett hela tiden sedan slutet av 1700-talet.

Fall 6 Frågesport sprider anti-ryska känslor

Detta och de tre följande fallen handlar om sådant som spridits på Facebook och/eller andra sociala medier.

I det här fallet är det en svensk FB-sida som försöker försvara Ryssland mot påhopp och tillbakavisa lögner. I ett frågeprogram på TV ska en fråga ha handlat om vilka som utgör hot. Svarsalternativen handlade bara om sånt som hade kopplingar till Ryssland och Putin. Ansvariga på SVT tillbakavisar kritiken, men det har inte varit möjligt att kolla upp vad som är korrekt eftersom hänvisningen är till en grupp på Facebook, inte till ett enskilt uttalande. Viktig fråga? Bevis på ryskt ursprung har inte ens påståtts.

Fall 7 Elever tvingas be till Allah

Ett foto där några skolelever knäböjer påstås visa att svenska elever tvingas be till Allah. Detta tillbakavisades som falskt av faktiskt.se som är knutet till DN. https://www.faktiskt.se/granskat/dn/helt-fel/den-har-bilden-ar-inte-ett-belagg-for-att-svenska-skolbarn-tvingas-knaboja-och-be-till-allah/  (18)

Fotot är 8 år gammalt. Det som syns på fotot är elever som visar för varandra hur olika högtider firas i deras familjer. Detta är väl typexempel på hur fake news, i det här fallet från islamofober, utformas. Det handlar om att att misstänkliggöra dem man är kritisk mot helt utan saklig grund. Bilden ska även ha publicerats på ryskspråkiga sidor, men kopplingen till ryska myndigheter är obefintlig.

Detta och nästa fall lyfts fram av EUvsDisinfo som graverande bland det som tagits upp i dess databas under 2018!

Fall 8 en Muslimska flyktingar har förstört en Kristusstaty

Några bilder med mycket nedsättande kommentar som beskyller muslimska flyktingar för att ha förstört en Kristusstaty i Sverige har spridits brett på bl.a. Facebook. Den publicering som EUvsDisinfo länkar till avser ett inlägg av en Israelvän. Det har publicerats på flera språk bl.a. på franska, engelska och svenska. Även detta är ett typexempel på fake news från islamofober. Bilderna är tagna vid en studentprotest i Chile. Det avslöjades av Metro. Koppling till Ryssland? https://www.metro.se/artikel/nej-bilderna-visar-inte-muslimska-flyktingar-som-krossar-en-jesus-staty (19)

Fall 9 Gratis mat serveras till flyktingar

Detta som bygger på foton som är tagna ur helt andra sammanhang ska ha spritts via Facebook. Klassiskt invandrarfientlig lögn.

Koppling till Ryssland?

Fall 10 Sverige vill förbjuda alternativa medier

Detta var publicerat i högertidningen Fria Tider. EUvsDisinfos text:

”Sweden wants to ban alternative media through changes in the Fundmental Law of Freedom of Expression” (Sverige vill förbjuda alternative medier genom förändringar i grundlagen om yttrandefrihet).

Det handlar inte om ett förbud mot medier som sådana utan om ett förslag om förbud att publicera känsliga uppgifter, bl.a. om personer. Det framgår av artikeln i Fria Tider. För övrigt fick förslaget hård kritik från flera juridiska experter i den remissrunda som genomfördes. Det är således ett slag i luften från EUvsDisinfos sida.

Koppling till Ryssland?

Fall 11 Carl Bildt har koppling till Azovbatallionen och Putin mobbas i svenska medier

Detta var publicerat på DSM som är en tidning som kritiserar brister i svenska medier. EUvsDisinfo ger ingen länk till aktuell artikel. Artikeln om Bildt och Azov kan jag inte hitta, men på DSM finns det en saklig artikel från samma tidsperiod som går igenom hur Ryssland och Putin behandlats i svensk press. http://arkiv.dsm.nu/bilder/DSM%205_15-ordkrig.pdf  (20)

Det är uppenbart att det finns en hets mot Ryssland och Putin i svensk press. Det har visats av flera skribenter, t.ex. Stefan Lindgren (Nyhetsbanken), Anders Romelsjö (Global Politics) och jag själv (Synapze). 21: http://www.synapze.se/?link=article&key=15394

Fall 12 Den nederländska undersökningen om MH17 är antirysk och felaktig

Denna och de tre följande har hämtats från Sputnik under de elva månader som Sputnik hade en sida med texter på svenska.

Anklagelsen formulerades på följande sätt:

”The Dutch MH17 investigation is biased, anti-Russian and factually inaccurate”

För att visa att detta är felaktigt hänvisas till den undersökning som kritiseras av Sputnik. Uppgift och bedömning står mot varandra och det skulle krävas minst en separat artikel för att reda ut frågan. Det kan vara intressant att notera att en politisk analytiker i USA som varit rådgivare åt Ronald Reagan, Paul Craig Roberts, framfört liknande kritik mot den nederländska utredningen. Det är helt klart att EUvsDisinfo inte visat att påståendet i Sputnik är falskt.
https://www.paulcraigroberts.org/2015/10/13/the-mh-17-report-paul-craig-roberts/ (22)
https://www.paulcraigroberts.org/2018/09/17/evidence-is-no-longer-a-western-value/ (23)

Fall 13 Gränsen mellan Norge och Ryssland

Det här fallet handlar om någon slags svar på klagomål från Norge om att det kommer flyktingar över gränsen från Ryssland in i Norge. Hänvisningen är till Sputnik, men inte till aktuell artikel varför det är svårt att följa upp. Frågan är inte heller särskilt intressant. Det är väl Norge som ska bevaka sin gräns för inkommande, inte Ryssland.

Fall 14 Fler och fler georgier styr i Ukraina

Länken som ges av EUvsDisinfo leder till Sputnik och det är svårt att hitta den aktuella artikeln. Det är korrekt att Saakashvili och några till från Georgien deltagit i styrandet av Ukraina och att Saakashvili är efterlyst för brott i sitt hemland. Det är svårt att utreda exakt om den aktuella formuleringen är korrekt och inte heller om EUvsDisinfos motargument är korrekt.

Fall 15 Serbien har klassats lägre av EU kommissionen

Det kan vara rätt eller fel. Det är svårt att reda ut. Det är dock inget som skulle kunna ha någon betydelse för att påverka svensk opinion.

MSB:s påstående om vad Ryssland vill sprida

Detta har funnits i en artikel på SVT:s hemsida som redan citerats ovan.

”Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap sprids det fyra övergripande narrativ (verklighetsbilder) om Sverige från rysk sida. Att Sverige:
– är ett land i förfall, där lag och ordning inte upprätthålls
– är ett moraliskt dekadent och sekulärt samhälle
– styrs av USA och är hemlig medlem i Nato
– svenskar är russofober och alla investeringar i försvarssektorn är baserade på påhittade hot från Ryssland.” (SVT 2/3 2018)
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/msb-ryssland-forsoker-splittra-sverige
 (24)

Det är slående hur illa detta stämmer överens med de 9 fall som har en tydlig koppling till Ryssland. Inget är mitt i prick och endast avseende den sista punkten i listan ligger ett fall nära det som Ryssland påstås ha för avsikt att sprida.

atlantic council bild

Nätverket som smutskastar Ryssland

Det finns ett nätverk, Integrity Initiative, med säte i Storbritannien och förgreningar i flera EU-länder, USA och Kanada, som har som mål att smutskasta Ryssland. Finansiering rullar in från det brittiska utrikesdepartementet och från Nato. Det nätverket har med en påverkanskampanj lyckats hindra tillsättandet av en person på en viktig post i Spanien. De har dessutom spridit falsk information om oppositionspolitikern Jeremy Corbyn i Storbritannien.

Ett närmast löjeväckande och sakligt mycket tunt kapitel i en skrift utgiven av NATO-lobbygruppen Atlantic Council har ”analyserat” grupper i Sverige som påstås vara potentiella agenter för Kremlpropaganda.

Dessa två grupper och den nämnda artikeln av Kragh och Åsberg har starka kopplingar till det som EUvsDisinfo sysslar med. Det har diskuterats i några tidningar och nätsidor i Sverige, bl.a. Synapze.
http://www.dagensarena.se/opinion/rena-maccarthykampanjen-mot-mp-och-fredsrorelsen/ (25)
http://www.internationalen.se/2018/12/brittisk-trollkvarn-med-svensk-anknytning/  (26)  
https://aktivisterforfred.wordpress.com/ http://www.synapze.se/?link=article&key=17014
 (27)
https://www.globalpolitics.se/sverige-deltar-i-storbritanniens-hemliga-mediaprogram-for-att-svartmala-ryssland/?fbclid=IwAR2vjZ3MK34TT3i56K5hWCx_1ghfRBs9_p5hxNgy00BZgXvHNP18uDcXJ7g (28)
http://www.synapze.se/?link=article&key=17014
 (29)

Slutsats

EU:s kampanj för att motverka påstådd påverkanskampanj från Ryssland bygger på en bedräglig metod. Den visar inte försök till osaklig påverkan från Rysslands politiska ledning eller myndigheter riktad mot EU och Sverige. Den listar påståenden som EUvsDisinfo anser ligga i Kremls intresse att sprida, som framförts av någon i den globala informationsrymden och som EUvsDisinfo anser vara felaktiga. Med dylika metoder kan man ”bevisa” vad som helst.

Svensk press har inte lyckats prestera någon kritisk granskning av EUvsDisinfo men en svensk myndighet hänvisar okritiskt till dess databas. Det är inget mindre än en skandal!

Endast i fyra av elva fall där det går att hitta källdokument som kan granskas har EUvsDisinfo visat att påståenden de hänvisar till faktiskt är felaktiga. I tre av dessa fall är det dessutom klassisk fake news på högerinriktade sidor utan tydlig koppling till Ryssland.

Det som publicerats på svenska av Sputnik är i ett av fyra fall taget från andra, icke ryska, källor. I fem av fallen är det den ryske ambassadören som offentligt deklarerat Rysslands syn. Det har skett helt öppet. I ett fall gör en olämplig formulering att det faktiskt är fel. Skulle EUvsDisinfo eller MSB hävda att uttalanden från USA:s ambassadör är en del av en falsk påverkanskampanj?

Det har förekommit påverkan från Ryssland mot Sverige, vilket görs som ett naturligt inslag i umgänget mellan länder, men EUvsDisinfo har sannerligen inte lyckats påvisa någon ”rysk kampanj” riktad mot Sverige. MSB påstående om vad rysk påverkan skulle syfta till stämmer i stort sett inte alls med de fall som är på svenska i EUvsDisinfo och som har ryska källor.

Om övriga fall som avser saker som skrivits eller sagts på andra språk än svenska håller lika låg nivå som de femton fallen som diskuteras här är det inte mycket värde i EUvsDisinfos antiryska kampanj. Av den svenska delen att döma är EUvsDisinfo värre desinformation än den ryska kampanj som man säger sig bekämpa.

Lars Drake

1 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/msb-ryssland-forsoker-splittra-sverige
2 https://euvsdisinfo.eu/
3 http://www.synapze.se/?link=article&key=16520
4 http://www.synapze.se/?link=article&key=16523
5 http://www.synapze.se/?link=article&key=16755
6 https://theoldcontinent.eu/eu-vs-disinfo/
7 https://www.svd.se/sverige-ett-sarskilt-elandigt-land-i-prorysk-kampanj?fbclid=IwAR3XiBKgso_3OfZxKQqYpwYxQAfQQ3k-u_aPOSgUWSGQn4fhE_0IldMxF8A
8 https://www.europeanvalues.net/
9 https://www.svt.se/nyheter/utrikes/eu-listar-over-3-500-fall-av-kremlvanlig-desinformation-om-vast
10 https://euvsdisinfo.eu/report/european-politicians-do-not-care-about-international-humanitarian-law/
11 https://www.di.se/debatt/rysslands-ambassador-hog-tid-att-sverige-och-ryssland-sluter-fred/?loggedin=true
12 https://sv.wikipedia.org/wiki/Kosovokriget
13 https://postconflict.unep.ch/publications/uranium.pdf
14 https://euvsdisinfo.eu/report/nato-is-expanding-although-they-should-have-followed-the-example-set-by-the-warsaw-pact/
15 https://nationalinterest.org/blog/the-buzz/newly-declassified-documents-gorbachev-told-nato-wouldnt-23629
16 https://freedomhouse.org/content/our-history
17 https://www.bbc.com/news/magazine-36826297
18 https://www.faktiskt.se/granskat/dn/helt-fel/den-har-bilden-ar-inte-ett-belagg-for-att-svenska-skolbarn-tvingas-knaboja-och-be-till-allah/
19 https://www.metro.se/artikel/nej-bilderna-visar-inte-muslimska-flyktingar-som-krossar-en-jesus-staty
20 http://arkiv.dsm.nu/bilder/DSM%205_15-ordkrig.pdf
21 http://www.synapze.se/?link=article&key=15394
22 https://www.paulcraigroberts.org/2015/10/13/the-mh-17-report-paul-craig-roberts/
23 https://www.paulcraigroberts.org/2018/09/17/evidence-is-no-longer-a-western-value/
24 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/msb-ryssland-forsoker-splittra-sverige
25 http://www.dagensarena.se/opinion/rena-maccarthykampanjen-mot-mp-och-fredsrorelsen/
26 http://www.internationalen.se/2018/12/brittisk-trollkvarn-med-svensk-anknytning/
27 https://aktivisterforfred.wordpress.com/ , http://www.synapze.se/?link=article&key=17014
28 https://www.globalpolitics.se/sverige-deltar-i-storbritanniens-hemliga-mediaprogram-for-att-svartmala-ryssland/?fbclid=IwAR2vjZ3MK34TT3i56K5hWCx_1ghfRBs9_p5hxNgy00BZgXvHNP18uDcXJ7g
29 http://www.synapze.se/?link=article&key=17014

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s