Tyske utrikesministern i Moskva: Nej till upprustningsspiral och ja till Minsköverenskommelsen

Under sitt första utlandsbesök till Ryssland träffade den nye tyske utrikesministern Sigmar Gabriel sin kollega Sergej Lavrov i Moskva den 9 mars 2017.

sigmargabrielmotersergejlavrovimoskva9mars2017.png

Han betonade vikten av att stå emot den rustningsspiral som politiska uttalanden från Washington och andra håll leder till. På den gemensamma presskonferensen uttalade bägge utrikesministrarna gemensamt stöd för att stärka OSSE:s observatörer i Östra Ukraina. De talade även om vikten av Normandieformatet där Ukraina, Ryssland, Tyskland och Frankrike deltar i en kontaktgrupp på högsta ministernivå för att följa upp Minsköverenskommelsen.

sigmargabrielrysslandochukrainamasterespekteraminskovernskommelsen.png

Gabriel betonade enigheten mellan Ryssland och Tyskland om detta samarbete, men lade – som OSSE SMM:s vice chef Alexander Hug – också stor vikt vid att till syvende och sist är det de stridande parterna som måste visa fast vilja att följa den överenskommelse som de undertecknat i Minsk.

Särskilt betonade både Lavrov och Gabriel att den ekonomiska blockaden av Donbass måste upphöra. Sedan slutet av januari stoppar ukrainska ultranationalister under ledning av folkvalda i Rada alla järnvägstransporter från och till Donbass. Deras blockad av järnvägen på den ukrainska sidan är till stor skada för den metallurgiska industrin och kraftverk som är beroende av kol och malm som levereras från den motsatta sidan frontlinjen. Presidenten Porosjenko kallar blockaden illegal men saknar vilja eller förmåga att upprätthålla lag och ordning. Under pressträffen i Moskva var skillnaden mellan utrikesministrarna att Gabriel också protesterade mot det tillfälliga övertagande av industrin på Donbasssidan. Där genomförde myndigheterna detta 1 mars för att få igång industrin igen efter att blockaden tvingat den att stänga.

sigmargabrielharsamtalmedsergejlavrovimoskva9mars2017.png

Gabriel var påtagligt hjärtlig under den gemensamma presskonferensen. Han inledde med att gratulera Lavrov till att det på dagen var 13 år sedan denne tillträdde som utrikesminister och kallade honom för en kännare av internationell politik som ingen annan. Bägge utrikesministrarna betonade också den mellanfolkliga samlevnaden genom ungdomsutbyte och vänorter. Förbättringen av handeln utöver sanktionerna som kvarstår nämndes mer i förbifarten som en självklarhet.

sigmargabrielmotervladimirputinimoskva9mars2017.png

Gabriel mötte även president Vladimir Putin som passade på att bjuda in både förbundskansler Merkel och president Steinmeier till Ryssland. Putin bad även Gabriel att framföra hälsningar till Merkel och Gabriel svarade att han med stort nöje kommer att ge förbundskanslern inbjudan samt att han hoppades att möjligheten för ett besök kommer att erbjuda sig själv. Gabriel lade till att han trodde att presidenten också kommer att resa till Moskva.

Kontrasten till Margot Wallströms besök i Moskva 21 februari 2017 för möte med Sergej Lavrov kunde knappast vara större. Om det skrev Anna-Lena Laurén i Dagens Nyheter att det ”vittnar framför allt om en sak: Även om Sverige och Ryssland har börjat tala med varandra igen står man fortfarande oerhört långt ifrån varandra. Vad Ukraina beträffar närmade man sig inte varandra en centimeter”.

europaochrysslanddelaransvarforsakerhetenieuropa9mars2017.png

Wallström missade en historisk chans som hennes socialdemokratiske kollega från Tyskland ensam fick ta hand om istället. Gabriel öppnade för den historiska fredsrörelsens synsätt och lyfte perspektivet bortom de rådande konflikterna – ett synsätt som han inte stack under stol med att han stödjer. Men han valde att höja blicken och tala om det nödvändiga samarbete på sikt som måste växa fram med Ryssland för att främja fred. Ett synsätt som förr var en självklarhet för socialdemokrater och miljöpartister men som den nuvarande rödgröna svenska regeringen lagt åt sidan för att istället mer följa i Carl Bildts och Alliansens fotspår med ensidiga attacker på Ryssland kombinerat med satsningar på upprustning.

presstraffwallstromlavrovmoskva21febr2017.png

Margot Wallström och Sergej Lavrov i Moskva, 21 februari 2017.
Bild via SVT:s direktsändning av presskonferensen

När Wallström var i Moskva hade den icke-sanktionerade ekonomiska blockaden i Donbass som är så förödande för alla parter och i strid med Minsköverenskommelsen pågått i fyra veckor. Ändå hade Wallström inget att säga om detta och det är i rak motsättning till mötet mellan Gabriel och Lavrov. De två ministrarna fokuserade också på konkreta steg för att driva processen med implementering Minsköverenskommelsen framåt samt på att ställa samma krav på alla parter. Wallström talade vid sitt Moskvabesök inte heller, som sin kollega Lavrov, om vikten av det mellanfolkliga utbytet utan fokuserade istället på stärkande av handeln. Det fick henne att framstå som en billig krämare mer än som utrikesminister.

Mer blottlagd har den rödgröna utrikespolitiska misären – efter att Valter Mutt tvingades bort som utrikespolitisk talesperson för Miljöpartiet – knappast visat sig. För Europa och rödgröna fredskrafter är den nya tyska linjen hoppingivande. För Ukraina är inte minst kritiken av den ekonomiska blockaden och dess destruktiva följder särskilt välkommen för befolkningen på bägge sidor frontlinjen. Att fortsätta driva en svensk politik där enbart en part ska uppfylla Minsköverenskommelsen var från början oärligt och dömt att leda in i den återvändsgränd dit enögdhet har lett den västliga opinionen.

samarbetemedrysslandcentraltforfred9mars2017.png

Det är dags för fredsrörelsen att ta upp den chans som den tyske utrikesmi
nistern öppnat för. Det är dags att ta strid med massmedia och de politiker som är fast i de fiendebilder de målat åt sig själva och som lett till att de inte längre är intresserade av fred och konfliktlösning.

Tord Björk, Aktivister för fred och redaktör för Ukrainabulletinen

Vänsterpressen måste sluta svika fredsrörelsen!

Ukrainakonflikten har sedan omkring årsskiftet gått in i en avgörande ny fas. Det som gör att konflikten nu ställs på sin spets är av militär, ekonomisk och humanitär karaktär. Men vänsterpressen har valt att tysta ner eller ge en något skev bild av det som sker.

Proletären framstår som den enda tidningen som försöker ta upp det som skett, men undviker den allvarliga upptrappningen genom den icke-sanktionerade ekonomisk blockaden av Donbass samt är delvis tendentiös i sin beskrivning av den militära utvecklingen. Fria Tidningen och ETC tar upp det som sker i endast ett reportage – ett reportage som blir till stöd för den extrema krigshetsande högerpolitik som Anna Maria Corozza Bildt driver i Europaparlamentet. Övrig vänsterpress har valt att hålla tyst om detta avgörande nya skede i största humanitära krisen och pågående krig i Europa. Inte en rad i Internationalen, Offensiv, Flamman, Arbetaren eller Syre.

Detta är ett svek mot fredsrörelsen. Som alla aktivister som varit ute på gatorna för att samla in namn mot värdlandsavtalet vet är Rysslands agerande i Ukraina avgörande för att alltfler nu sluter upp bakom närmande till Nato och upprustning av det svenska försvaret. Att driva en konstruktiv politik för att lösa konflikten i Ukraina är därför avgörande för att kunna föra en kamp mot Sveriges närmande till Nato. Att finna en lösning på konflikten är framförallt också viktigt för de civila som drabbas av den största humanitära krisen i Europa med 2,5 miljoner flyktingar.

En fredsrörelse som är emot krig är inte trovärdig utan ett arbete för att stoppa detta pågående krig i Europa. Därför är vänsterpressens tystnad eller ofullständiga bild av det aktuella skeendet skadlig för fredsrörelsen. Detta måste brytas. Allvaret i händelserna i början av detta år måste lyftas eftersom nästan all vänsterpress och etablerade medier genom tystnad eller aktivt agerande nu spelar högerpolitiker som Anna Maria Corozza Bildt i händerna.

Eskaleringen av den militära, ekonomiska och humanitära konflikten i Östra Ukraina

radiofreecreepingoffensive30jan2017

Radio Free Europe rapporterar från fronten om en ”krypande offensiv” där den ukrainska sidan bit för bit tar sig längre in i gråzonen. 

Den militära utvecklingen på marken kännetecknas av vad som i USA-propagandans Radio Free Europe kännetecknas som en ”krypande offensiv” från ukrainska sidan. Det är en ändring av situationen som OSSE:s observatörer konstaterar gjort att avståndet mellan de stridande parterna krympt vilket i sin tur utlöst den pågående eskaleringen av striderna som då och då minskar genom mer eller mindre tillfälliga vapenvilor.

Den mest dramatiska delen av eskaleringen rör den ekonomiska utvecklingen. Sedan 25 januari pågår en icke-sanktionerad ekonomisk blockad av alla järnvägstransporter mellan utbrytarrepublikerna i Donbass och Ukraina. Innan blockaden transporterades järnmalm från Ukraina till stålverk i Donbass och omvänt transporterades antrasitkol till kraftverk i Ukraina. Statsminister Groysman räknar med att om blockaden fortsätter kommer Ukraina förlora 3,5 miljarder dollar per år och 75 000 blir arbetslösa. President Porosjenko fördömer blockaden som illegal men saknar vilja eller förmåga att upprätthålla lag och ordning i landet när ultranationalister driver igenom sin vilja på marken. Blockaden bryter med Minsköverenskommelsen och riskerar kapa alla möjligheter för befolkningen i utbrytarrepubliken att kunna återförenas inom en ukrainsk territoriell enhet. Myndigheterna i de två utbrytarrepublikerna tvingades att den 1 mars utfärda ett dekret om tillfällig tvångsförvaltning av de industrier som blivit stillastående. Detta för att kunna återstarta verksamheterna och att försöka skaffa råvaror och sälja produkter via gränsen till Ryssland istället.

unhcoabehovavhumanitarhjalp2017

Innan pågående eskalering av strider presenterade UNHCOA en rapport om det akuta behovet av humanitära insatser i Ukraina och östra Ukraina för 2017.
Källa: UNHCOA

Den humanitära krisen för civila i hela Donbass har varit akut sedan länge. Den senaste tiden har den accelererat. Den drabbar människor på bägge sidor av kontaktlinjen, men främst de på utbrytarrepublikernas sida. I oktober 2016 räknade OSSE med att 8 gånger fler civila offer skördats till följd av artilleribeskjutningar från den ukrainska sidan jämfört med civila offer för separatisternas eldgivning. Förklaringen till detta är att den ukrainska militären och ultranationalistiska frivilligbataljoner  har intagit förorterna till storstäderna Donetsk, Gorlovka och Lugansk och beskjuter dessa tättbefolkade centrala urbana områden medan separatiststyrkornas eld drabbar mindre tätbefolkade förorter. Paralellt har Ukraina dragit tillbaka alla banktjänster och kvarvarande myndigheter i Donbass och det har drastiskt försvårat situationen för civila.

Den ökade eldgivningen har också lett till att infrastruktur för vatten, el och gas drabbas än mer än tidigare. Återigen är det främst utbrytarrepublikernas sida som lider. Särskilt utsatt är t.ex. vattenfiltreringsanläggningen i Jasnovataja, Donetsk. Denna anläggning som totalt har cirka 400 000 abonnenter förser även den ukrainska sidan – i t.ex. Avdejevka – med vatten. Miljoner människor är drabbade i Östra Ukraina av att infrastrukturen förstörs med följder som begränsad tillgång till vatten samt brist på tjänligt vatten och värme. Även möjligheterna att laga mat begränsas och det föreligger hot om stora miljörisker när både kemikalieförråd för vattenrening och kemikaliefabriker beskjuts.

Den samtidiga ökade militära, ekonomiska och humanitära aggressionen från Ukrainas sida har fört med sig drastiska diplomatiska förändring. I slutet av februari beslutade Ryssland att tillåta tillfälliga ID-handlingar så att människor från Donbass t.ex. ska kunna utföra vanliga bankärenden, registrera nyfödda och etablera sig på arbetsmarknaden med sina utbildningsbevis. Myndigheterna i Donbass har också beslutat att gå över till rubel som betalningsmedel.

Fredsrörelsens behov och vänsterpressens bild av läget

För fredsrörelsen är det på flera sätt avgörande att åtminstone vänsterpressen ger en annan bild av läget i Östra Ukraina än etablerade massmedias ensidiga uppslutning bakom den svenska ukrainapolitiken. Denna politik har lett till en återvändsgränd. Den är passiv i förhållande till den akuta situationen för civilbefolkningen i Donbass och den undviker att sätta press på alla parter att leva upp till Minsköverenskommelsen. Detta bristande intresse för konfliktlösning göder det främsta argumentet för att antingen ansluta Sverige till Nato eller också i praktiken ansluta oss till Nato genom värdlandsavtal och bilaterala avtal med USA och andra, d.v.s något som är en del av den svenska rödgröna säkerhetspolitiken. Det är två linjer som vill upprusta Sverige och som använder Rysslands agerande i Ukraina som främsta argument för att söka stöd för den säkerhetspolitik som bedrivs.

Vad skriver då vänsterpressen om den aktuella situationen i Östra Ukraina? Centralt för folkrörelser som arbetar för fred är att förmågan att se att ekonomi och politik hänger ihop. Det finns ingen lösning för problem – varken akut eller på sikt – utan att både ekonomiska och politiska sidor av en konflikt erkänns och åtgärder föreslås och genomförs. Den pågående illegala ekonomiska blockaden är, för de krafter som önskar fred i Ukraina, särskilt betydelsefull att belysa och stoppa.

Aktivister för fred har gjort en genomgång av de artiklar som finns på nätet publicerade av ETC, Fria Tidningen, Syre, Arbetaren, Offensiv, Internationalen, Proletären och Flamman. Alla är tidningar som med undantag av Syre, som publicerar några artiklar, har sina artiklar tillgängliga på nätet. Inte en enda artikel har tagit upp denna fråga som skakat om både Donbass, men också inneburit att regeringen i Kiev utmanats av starka ultranationalister. De senare hotar regeringens makt på järnvägar, på gator såväl som från talarstolen i det ukrainska parlamentet Rada där flera ledare för de ultranationalistiska frivilligbataljonerna är ledamöter. Några av dessa frivilligbataljoner har formellt underställts inrikesministeriet, men agerar som om de ändå är fristående. Azovbataljonen utgör det ledande exemplet.

Nästan lika illa är det när det gäller att rapportera om den ”krypande offensiv” som den ukrainska sidan sedan en längre tid genomför. En enda svensk vänstertidning rapporterar om detta 9 februari. I Proletären beskrivs den pågående offensiven och dess följder 11 februari. Märkligt nog sker det utan att den samtidiga icke-sanktionerade ekonomiska blockaden, vilken ger konflikten en ny mer riskfylld kvalité, tas upp.

friatidningen2jan2017danetavgranaterharblivitvardag.png

Andreas Ståhls artikel ”Dånet av granater har blivit vardag i Östra Ukraina” publicerades av Fria Tidningen 2 januari 2017. 

Fria tidningen publicerade ett reportage från Östra Ukraina av Andreas Ståhl 2 januari. Han beskriver talande om hur människor lever i ständig skräck för de dagliga attackerna. Han berättar också om vad han benämner som den gråa zonen vilken är tänkt att hålla de stridande parterna åtskilda för att på så sätt undvika att striderna intensifieras. Han undviker dock att nämna den ”krypande offensiv” in i denna gråzon vid och Debaltseveområdet som sedan en tid pågått från ukrainsk sida. På samma sätt undviker han att tala om att det klart största antalet – till följd av kriget – drabbade civila befinner sig i folkrepublikerna. Det är en tendentiös beskrivning av vilka som drabbas och utvecklingen av kriget – något han delar med alla etablerade massmedier i Sverige som göder passivitet i Ukrainafrågan.

Ståhl lägger sedan till spekulationer och ett godtyckligt urval av fakta för att läsaren på så sätt ska få en bild av vem som främst orsakar den dagliga skräck han skildrar.

friatidningen2jan2017darforlyckasintevarldsledarnakommaoverensiukraina.png

Andreas Ståhls artikel ”Därför lyckas inte världsledarna komma överens kom Ukraina” publicerades av Fria Tidningen 2 januari 2017. 

Han lägger huvudorsaken till att inget sker på vad han kallar ”världsledarna”, men talar framförallt om att Ryssland och Ukraina har två vitt skilda verklighetsbeskrivningar av kriget. Det botonas att Ryssland fortsatta förnekande av sin närvaro gör förhandlingsläget svårt. I en för högerpolitik, som satsar på upprustning, typisk vändning skriver Ståhl angående läget som följt efter Trumps tillträde följande: ”Att invänta denna ’nya världsordning’ kan komma att ge Ryssland mer spelrum till att agera mer aggressivt i sitt närområde, och där står kriget i östra Ukraina förmodligen först på tur”. Det som kommer ske blir med denna syn förutsägbart; ”Och om OSSE:s rapporter om upptrappat våld har att göra med den senaste tidens händelser i världspolitiken kan det vara ett första tecken på att Donbass återigen kommer gå in i en mer aggressiv fas under 2017”.

ETC torgför samma syn som Anna Maria Corozza Bildt gör i Europaparlamentet 

En månad senare publiceras Ståhls reportage på nytt i ETC. Det var efter att den förödande ekonomiska järnvägsblockaden inletts och eskaleringen av konflikten tagit ny fart. Rubriken var ”På Östfronten intet nytt”. Rubriken är träffande.

etc11febr2017paostfrontenintetnytt.png

Andreas Ståhls artikel ”På östfronten intet nytt” publicerades av ETC 11 februari 2017. 

I den bild som ges har den ukrainska sidan inte inlett någon blockad som stoppar den kvarvarande ekonomiska huvudlänken mellan Donbass och Ukraina. Det framgår inte heller att en drastisk eskalering, som lång tid tillbaka utlösts av den ukrainska sidans ”krypande offensiv”, skett. Det blir särskilt märkligt när Ståhl till synes noggrant återger Alexander Hug, vice chef för OSSE:s observatörer, som säger att ”Det är ofrånkomligt att civila och infrastruktur blir drabbade när de stridande är för nära varandra”.

När läsaren berövas fakta som visar att orsaken till att de stridande är för nära varandra beror på att den ukrainska sidan har ryckt in i den gråzon som, enligt Minsköverenskommelsen, är uppgjord för att hålla de stridande parterna isär och för att undvika eskalering; blir den svidande kritiken av den ukrainska sidan som Hug framför omöjlig att upptäcka i ett svenskt medielandskap där ingen lyfter fram vem som flyttar fram frontlinjerna. Istället för dessa fakta från marken pekar Ståhl på uttalanden från OSSE om att båda sidor är lika skyldiga till överträdelser av vapenvilan. Att det sker ömsesidig beskjutning när den ukrainska sidan flyttar fram sina positioner är det ingen som förnekar. Men huvudfrågan om vad som utlöst den pågående eskaleringen handlar inte om att bägge parter skjuter på varandra utan om att den ena parten ensidigt har trätt in i den zon som, för att dämpa striderna, skulle hålla parterna åtskilda. Istället är spekulationen om att det är Ryssland som kommer utnyttja ”den senaste tidens händelser i världspolitiken” och driva på en eskalering som är desto mer framträdande.

Reportaget i ETC passar den krigshetsande högerpolitiken väl. I Europaparlamentet framförde Anna Maria Corozza Bildt om den akuta situationen den 14 februari att Ryssland var skyldig till de senaste veckornas eskalering av konflikten i Östra Ukraina. Hon påstod att eskaleringen uppstått eftersom det rådde osäkerhet när en ny administration tillträdde i USA. Hon avslutade med att “Eftersom Ryssland testar USA:s reaktioner bör EU visa ledarskap och tydligt fördöma Rysslands attacker”. ETC går spelar Ståhls publicering högerpolitiker som Anna Maria Corozza Bildt i händerna.

Fredsrörelsen måste förlita sig på sina egna krafter

Vänsterpressens svek i detta avgörande nya läge visar att fredsrörelsen måste förlita sig på egna krafter. Det kan ske om fredsrörelsen nu ställer gemensamma krav på att alla parter lever upp till Minsköverenskommelsen och att den nuvarande svenska politiken med att enbart ställa krav på en part bryts samtidigt som hjälp för att lösa den humanitära krisen prioriteras. Sådana krav gör det nödvändigt att bryta med den informationsblockad som etablerade medier, men också nästan alla vänsterpress medverkat till. Det gäller inte minst i det nya läge som uppstått. För att fredskrav ska få genomslag behövs en allsidig information.

afflogga

Aktivister för fred har bildats för att bryta med den passivitet som, i relation till Ukrainakonflikten, varit förhärskande inom såväl svensk fredsrörelse som svensk politik. Vi ser vårt arbete som ett bidrag till hela fredsrörelsen och vi ser även fram emot samarbete kring de initiativ som vi tagit för att stödja insamling till civila offer i Östra Ukraina, för att ge en mer allsidig bild av konflikten genom att lyfta fram sådant som andra inte belyser och för att arbeta för konstruktiva lösningar.

Tord Björk, Aktivister för fred och redaktör Ukrainabulletinen

 

internationelennr202017fascisternahotarmednyrevolutioniukraina

Tord Björks artikel ”Fascisterna hotar med ny revolution i Ukraina” publicerades i Internationalen nr 10 2017.

PS. Aktivister för fred har för tidningen Internationalen påpekat bristerna i Ukrainabevakningen. I denna veckas nummer publiceras två artiklar som är skrivna av Ukrainabulletinens redaktör Tord Björk. Det handlar om situationen i Östra Ukraina och kompletteras med en tidslinje som visar hur den rådande situationen är sammanvävd med internationell politik. Det handlar om en politik där även Sverige har en roll. Sverige är en av de mest aggressiva rösterna. Det handlar om ett land där fredsopinion tystas ner medan regeringen håller fast vid en ensidig bild av Ukrainakonflikten samtidigt som de på andra områden nu ändrar sig helt och hållet

Säg ja till fred i Ukraina! – Stoppa EU-parlamentariker från att använda desinformation och att attackera Minsköverenskommelsen

Aktivister för fred har lanserat en engelskspråkig blogg och initierat ett internationellt upprop för fred i Ukraina och fred i Europa.

Det är dags att säga ja till fred i Ukraina och Europa!

I Europarlamentet har ledamöter med särskilt ansvar för Ukrainafrågan nyligen ifrågasatt Minsköverenskommelsen. Samtidigt ges, i den debatt om den pågående eskaleringen, en felaktig bild av den aktuella situationen i Östra Ukraina. Den nuvarande eskaleringen har utlösts av en krypande offensiv från den ukrainska sidan som tillsammans med ultranationalistiska gruppers icke-sanktionerade ekonomisk blockad är tvärt emot Minsköverenskommelsen. President Porosjenko kallar blockaden illegal, men vill eller kan inte göra något för att se till att lag och ordning återupprättas.

Aktivister för fred startar därför en namninsamling för att alla parter; både Västmakter, Ukraina, Ryssland och utbrytarrepublikerna, ska följa Minsköverenskommelsen. Det ska inte vara som nu då väst enbart lägger all skuld på en av Minsköverenskommelsens parter och bortser från andra. Vi hävdar också att fakta om nuläget ska vara korrekta när politiker argumenterar för hur konflikten ska lösas och inte bygga på förutfattade meningar som ger en falsk bild av aktuella händelser.

Du kan skriva under namninsamlingen genom att klicka på denna länk.
(på engelska).

Mer bakgrundinformation får du genom att följa denna länk.
(på engelska).

 

Här nedan återpubliceras uppropet som är skrivet på engelska.


Call for action, sign our Petition: Say yes to peace in Ukraine! – Stop European Parliament from using disinformation and attacking Minsk II agreement

afflogga

We call upon all constituencies in the European parliament to criticize the use of disinformation during the ongoing escalation and economic blockade in Eastern Ukraine and lack of support for the Minsk II agreement by its members in the European Parliament’s Ukraine delegation.

We demand that all actors including Ukraine equally follow the Minsk II agreement.

We call upon people in all of Europe to support diplomatic efforts to solve the Ukrainian conflict.

The time has come to say yes to peace in Ukraine and Europe!

Sign our international petition: Say yes to peace in Ukraine! – Stop European Parliament from using disinformation and attacking Minsk II agreement.


A vast majority of MEPs in the European parliament elected to be responsible for relations to the Ukrainian parliament have used their position to spread disinformation and attack the Minsk II agreement. It is of utmost importance for building peace that different actors do not deny facts on the ground trying to falsely blame the opponent for acts committed by the side in the conflict that EU supports. It is also of great importance that diplomatic efforts to end the conflict and human suffering are honoured. The Minsk II agreement is endorsed by the UN Security Council, i.e. at highest possible international level. Attacks against the Minsk II agreement by the vast majority of MEPs given the responsibility for addressing the Ukrainian conflict is unacceptable.

We demand that the constituencies in the European parliament immediately address the concern this creates for EU as a democratic community basing its decision on facts and not on disinformation.

Europe needs peace now. The greatest humanitarian catastrophe in Europe which is threatening the health and life of millions of people in Eastern Ukraine must be solved. The way the West says that Russia is the only actor who must follow the Minsk II agreement is creating passivity and prolonged human suffering. On the ground, the Ukrainian forces and the volunteer battalions have advanced in what is labelled as a ”creeping offensive”. This means that the Ukrainian forces are advancing into the grey zone and this is not in line with the Minsk II agreement which Ukraine has signed.

On the ground, Ukrainian ultra nationalist have since January also illegally blocked the railway transport between Ukraine and the self-proclaimed Donetsk and Lugansk People’s Republics (DPR and LPR) in order to totally break the economies of Donbass and Ukraine apart. This economic blockade is in violation of the Minsk II agreement and a threat to the economy of the Ukraine and DPR and LPR, who are tied together by mutual need for, for instance, selling coal and buying fuel for power stations. President Poroshenko strongly oppose the illegal blockade, but cannot force the ultranationalist to follow the law.

During a session in the European Parliament on the 14th of February 2017, the situation in Eastern Ukraine was presented in an erroneous way by Anna Maria Corozza Bildt, Jacek Saryusz-Wolski, Rebecca Harms, Dariusz Rosati, Sandra Kalniete, and several others in the European Parliament’s Ukraine delegation. They explicitly tried to undermine the Minsk II agreement by using false statements about the ongoing escalation of the conflict in order to avoid criticism against the aggressor that currently is Ukraine. A country responsible for a creeping offensive unable or not willing any longer to maintain law and order and thus letting ultra nationalists enforce an economic blockade against the Minsk II agreement.

Read more about the background and the campaign in To all peace loving people in Europe and the world – Time to join hands for peace in Ukraine.

Pressmeddelande: Sverige måste bryta med humanitära passiviteten i Ukrainakonflikten

Pressmeddelande från Aktivister för fred (21 februari 2017)

Sverige måste bryta med humanitära passiviteten i Ukrainakonflikten

Aktivister för fred välkomnar den nya svenska linjen gentemot Ryssland om att återuppta bilaterala dialoger mellan ländernas regeringar. Den framkom under utrikesminister Margot Wallströms möte med sin ryske kollega Sergej Lavrov i Moskva 21 februari 2017. Vi delar andra bedömares syn att mötet innebar en framgång på flera bilaterala områden som samverkan och handel i olika regionala organisationer för Östersjön, Barents hav och Arktis där Wallström såg fram emot ökat samarbete. Ryssland betonade också utbyte mellan folk vilket vi ser som särskilt positivt.

presstraffwallstromlavrovmoskva21febr2017.png

Margot Wallström och Sergej Lavrov i Moskva, 21 februari 2017.
Bild via SVT:s direktsändning av presskonferensen

När det gäller Ukrainakonflikten går diskussionen på tomgång. Under pressträffen i Moskva betonade bägge parter att de har klart olika ståndpunkter i frågan. När det gäller vikten av att lösa den humanitära krisen i Östra Ukraina fortsätter Sverige sin passiva hållning. Under pressträffen var det istället Lavrov som i detalj kunde visa på hur befolkningen i de självutnämnda folkrepublikerna i Donbass i strid mot gällande Minsköverenskommelse utsätts för lidande genom att Ukraina försvårar gränspassage och därigenom gör alla normala ärenden hos myndigheter och banker omöjliga. Rysslands beslut om att acceptera id-handlingar som utfärdats av de självutnämnda republikerna tills dess att Minskavtalet uppfylls ses av t.ex. en tysk företrädare som ett brott mot Minskavtalet. Detsamma säger den ukrainska presidenten Petro Porosjenko som även uppmanar EU att markera mot Ryssland och överväga striktare sanktioner. Under pressträffen kommenterade Lavrov att beslutet fattats av humanitära skäl. Det handlar om att underlätta för befolkningen att uträtta nödvändiga ärenden genom resor till Ryssland.

2internflyktingarkoarvidmayorsknovember2016

Internflyktingar köar på den ukrainska sidan vid Majorsk gränspostering för att besöka släkt, vänner och hem i DNR. 22 november 2016.
Foto: UNHCR/John Wendle

Sverige har under tre års tid varit passiva inför det lidande som drabbar civila i Östra Ukraina som en direkt följd av att den ukrainska regeringen inledde en så kallad antiterroristoperation i april 2014. Medan Ryssland söker lösa civilbefolkningens svårigheter och lindra deras lidande tiger Sverige. Inga röster höjs för att man antingen medvetet negligerar civilbefolkningens lidande på det sätt som man valt att göra under tre år och inte önskar en lösning på akuta humanitära problem eller också för att man vill dölja oenigheten som finns inom EU. Det är en hållning som är ovärdig en nation som säger sig hylla humanitära värden oavsett hur man ser på grundorsakerna till konflikten.

Wallström hävdar att hon för den linje som EU har i Ukrainafrågan. Det är dock oklart vad den linjen i praktiken innebär för att lösa akuta problem. Den tyske företrädaren har visat detta med sin syn på civilbefolkningens rättmätiga krav om att kunna hantera bank- och myndighetsärenden som Ukraina fortsätter försvåra eller helt enkelt förvägra dem. Den lösning som västländerna skulle komma med i form av mobila banker enligt Minskförhandlingarna har, enligt Lavrov, inte blivit av. Vill EU och Sverige att civila ska vänta hur länge som helst på det som är självklarheter för att klara det dagliga livet i EU?

radiofreecreepingoffensive30jan2017

Radio Free Europe rapporterar från fronten om en ”krypande offensiv” där den ukrainska sidan bit för bit tar sig längre in i gråzonen. 

Den nyligen uppblossade konflikten i Östra Ukraina orsakas, enligt Radio Free Europe, av en ”krypande offensiv” där den ukrainska sidan bit för bit tar sig längre in i den gråzon som enligt Minsköverenskommelsen ska vara demilitariserad. Alexander Hug, vice företrädare för OSSEs övervakningsuppdrag i Ukraina har flera gånger sedan mitten av januari sagt att ”direkta resultat av de framryckande rörelserna är eskalering av spänningen”. Fakta på marken talar denna gång för att det är den ukrainska sidan som utlöste aggressionen genom att flytta fram sina trupper längre in i gråzonen.

Ska man tro Eva Elmsäter, expertkommentator i SVT, är en gemensam syn inte bara den att Ryssland från början är skuld till det som sker utan också senare alltid är den aktör som orsakar aktuella problem. I Europaparlamentet sade Anna Maria Corazza Bildt den 14 februari att den konflikt som blossade upp i början av februari med flera dödade som följd orsakats av att Ryssland testade Väst. Hon presenterade inga fakta och inga bevis för sitt påstående. Istället ägnar hon sig åt spekulationer om att tidpunkten efter ett samtal mellan Trump och Putin gjorde att Ryssland var den enda tänkbara aktören. Om denna typ av spekulationer delas av Sverige och EU hindrar det alla sakligt grundade framsteg för att lösa den akuta krisen.

Europaparlamentarikern Jacek Saryusz-Wolski som representerar från det land som tillsammans med Sverige bedrivit den mest expansiva EU-politiken gentemot Ukraina och andra länder sade att 36 000 ryska trupper, förklädda eller reguljära legosoldater, utgjorde de som stod för angreppen mot den ukrainska sidan. Denna syn torgförs även av Elin Jönsson, Sveriges radiokorrespondent i SVT. Är Wallström enig med denna syn hos närmaste allierade i fråga om Ukrainapolitiken som återfinns inom EU och i svensk public service är det inte undra på att samtalen i Moskva drog ut på tiden.

Den syn som Saryuz-Wolski dessutom har om vikten av att kasta ut Ryssland ur FN:s säkerhetsråd samt se till att USA blir framträdande i förhandlingar tillsammans med EU för att, på så sätt, marginalisera Minsköverenskommelsens betydelse visar att enigheten inom EU luckras upp. Det framgår tydligt av de inlägg europaparlamentariker med ansvar för ukrainakontakter förde fram under en session 14 februari. Alla utom den cypriotiska ledamoten ställde sig ensidigt på den ukrainska regeringens sida för att tillskriva Ryssland den aggressiva rollen i den uppblossade konflikten, ignorera civilbefolkningens intressen och – i flera fall – ta avstånd från Minsköverenskommelsen. Vilket EU är det som Wallström stödjer sig på?

wallstromlavrovmoskva21febr2017-%d0%bc%d0%b8%d0%b4-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8

Margot Wallström och Sergej Lavrov samtalar i Moskva, 21 februari 2017.
Bild via livesändning på Facebook av МИД России

Vi välkomnar återgången till klassisk fredspolitik genom att, tillsammans med en fast hållning i centrala utrikespolitiska frågor som är skiljande, verka för utbyte mellan länder genom handel och på annat sätt. Den nya linjen bryter med delar av den skadliga hållning som Sverige haft när man, under den tid Sverige valde att frysa alla normala kontakter, sade nej till stärkande av ekonomiska kontakter.

wallstromlavrov-mikhail-japaridzetass

Margot Wallström och Sergej Lavrov i Moskva, 21 februari 2017.
Foto: Mikhail Japaridze/TASS

Förr eller senare blir det tvingande nödvändigt att förhålla sig praktiskt till den nödlidande lokalbefolkningens behov och ställa det rimliga kravet om att inte bara Ryssland ska leva upp till Minsköverenskommelsen utan också Ukraina. Aktivister för fred arbetar för att det ska bli så snart som möjligt. Därför har vi inlett en kampanj som börjar med att ge stöd för insamling till civila offer i Östra Ukraina och vi söker samverkan för en konstruktiv hållning i svensk ukrainapolitik.

Tord Björk

Aktivister för fred

Kampanjstart – Stöd insamling till civila offer för kriget i Östra Ukraina

Idag lanserar vi i Aktivister för fred vår kampanj för att uppmärksamma brott mot mänskliga rättigheter i Ukraina och stödja insamling till civila offer för kriget.

Alla är inbjudna att hjälpa till och stödja vårt arbete och våra kampanjer. Mer information finns längre ner i texten.

Vi börjar med att stödja insamling till civila offer för kriget i Östra Ukraina. Vår totala kampanj består av fler delar och aktiviteter lanseras fortlöpande under våren 2017.

Ladda ner, skriv ut och sprid följande kampanjmaterial.

 1. Informationsblad från Aktivister för fred: ”Stöd insamlingen till civila offer för kriget i Östra Ukraina” – 4 sidor (PDF) att dela ut, lägga ut och sprida
  – Informationsblad ”Stöd insamlingen till civila offer för kriget i Östra Ukraina”
  – Alternativ länk
 2. Affisch från Aktivister för fred: ”Stöd insamlingen till civila offer för kriget i Östra Ukraina” – PDF för att anslå
  Affisch: ”Stöd insamlingen till civila offer för kriget i Östra Ukraina”
  – Alternativ länk
 3. Banner från Aktivister för fred: ”Stöd insamlingen till civila offer för kriget i Östra Ukraina” – JPG att använda online i sociala medier o.s.v.

398bannerforinsamlingskampanj19febr2017

Banner ”Stöd insamlingen till civila offer för kriget i Östra Ukraina (JPG 398-296 px)
Alternativ länk

300bannerforinsamlingskampanj19febr2017

Banner ”Stöd insamlingen till civila offer för kriget i Östra Ukraina (JPG 300-223 px)
Alternativ länk


Hjälpen kommer fram!

Svensktextad video: Sankt Georgsbandets utdelning av humanitär hjälp i Slavjansk, Ukraina, 23 december 2016. Fyra familjer fick delar av de totalt 86,5 kg kläder, skor och leksaker som skickats iväg från Sverige. Två av familjerna har 6 respektive 4 barn. De andra barnfamiljerna har det svårt ekonomiskt.
För att visa den svenska textningen: Klicka på knappen Undertexter.

De insamlade medlen går via den svenska ideella föreningen Sankt Georgsbandet som sysslar med insamling av humanitär hjälp till de krigsdrabbade civila i Donbass i Östra Ukraina.

Föreningen bildades i november 2014. Sedan starten har 18 hjälpaktioner för sammanlagt mer än 200 000 kronor genomförts. Pengarna som används för humanitär hjälp kommer från olika privatpersoner och organisationer.

utdelning-2016-12-27

Sankt Georgesbandets utdelning i Vachrusjevo och Janovka, 27 december 2016.
Foto: Sankt Georgesbandet

De flesta av hjälpaktionerna har hittills skett i Luganskregionen i trakten av städerna Vachrusjevo och Krasnyj Lutj. Några hjälpsändningar har gått till den frontnära staden Gorlovka i Donetskregionen. Hjälp har också skickats till staden Slavjansk i regeringskontrollerat område.

Du kan följa arbetet på föreningens hemsida och facebookgrupp.

Bankgironummer 587-3948.

Märk insättningen med texten “Donbass”


Hjälp oss bryta tystnaden om Ukraina

ALLA är inbjudna att hjälpa till och stödja vårt arbete och våra kampanjer.

Vi arbetar på frivillig basis. Vi saknar statlig finansiering och är inte heller sponsrade av andra aktörer. Därför är vi hänvisade till att själva lägga ut resurser och ibland samla in frivilliga bidrag till vårt arbete.

Vill DU också vara med och stödja vårt arbete, sätt in en symbolisk summa på t ex 50:- eller mer på det konto som tillhör vår förening.

Konto hos Swedbank:
Clearing nummer: 8214-9
Kontonummer: 943 735 994-7
Mottagarnamn: Aktivister för Fred
Meddelande till mottagare: Vårkampanj

Är DU intresserad av att aktivt bidra till vår kampanj under våren 2017 genom att t.ex. använda vårt material för informationsupplysning ? Skicka e-post till aktivisterforfred(snabel-a)gmail.com och berättar vad just du vill och kan bidra med.


framsidakampanjbroschyr19febr2017

Informationsblad från Aktivister för fred

Förstörelsen i Östra Ukraina

Svenska regeringens utrikespolitiska deklaration från 19 februari 2014 uttryckligen uppmanade den ukrainska regeringen att inte ta till våld mot oppositionen. Tre dagar senare kastades dessa humana principer bort. När en ny västvänlig regering tillträtt i Kiev i brott mot den demokratiska konstitutionen upphörde Sverige att måna om att oppositionella civila inte skulle drabbas av våld.

Knapp två månader senare, 15 april 2014, inledde Ukrainas nya regering krig mot sin egen befolkning. De som motsatte sig det våldsamma störtandet av den tidigare folkvalde presidenten och som önskade ett mer federalt styre bildade snart folkrepublikerna Donetsk och Lugansk (DNR och LNR). Av den ukrainska regeringen betraktades de som terrorister. Den nya regeringen förde soldater och vapen österut.

Ryssland motsatte sig folkomröstningarna som lade grunden för dessa republiker men har gett stöd när de angreps och civila offer skapade en opinion för detta.

Kriget har lett till att 2.5 miljoner beräknas vara flyktingar. En övervägande majoritet bor kvar i de självutnämnda DNR och LNR. För dem som flytt landet är Ryssland det enskilt största mottagarlandet.

Vidare beräknar FN, i sin senaste rapport, att 9 733 dödats medan 22 720 skadats till följd av striderna fram till mitten av november 2016. De verkliga siffrorna är okända. Till det kommer dessutom ett okänt antal saknade.

De främsta orsakerna till dödsfall och skador är artillerianfall följt av minor och icke-detonerad ammunition. Oktober 2016 registrerades åtta gånger fler civila offer i DNR och LNR jämfört med i de regeringskontrollerade områdena. FN menar att civila som stannat kvar eller alternativt flyttat tillbaka är särskilt utsatta och riskerar att skadas eller dö.

Utöver dödade och skadade har, i detta krig, infrastruktur visat sig vara ett centralt mål för beskjutning som riktas mot DNR och LNR. Det är civila som drabbas. Sjukhus, skolor, bostäder och andra byggnader är förstörda. Detsamma gäller vital infrastruktur. Reparationer förhindras pga. fortsatta beskjutningar och, främst i folkrepublikerna, brist på material.

För 2017 beräknar FN att 2,3 miljoner är i akut behov av humanitära insatser i folkrepublikerna. 70 procent är äldre, kvinnor och barn. Tillgången till mat är, enligt FN, osäker för 1.5 miljoner. Jordbruksmark är obrukbar p.g.a. minor och icke-detonerad ammunition.

Situationen förvärras av att 60 procent av befolkningen i folkrepublikerna har pension och andra sociala förmåner som huvudsaklig inkomstkälla samtidigt som den ukrainska regeringen har ställt in alla utbetalningar.

Allmänt gäller att på båda sidor kontaktlinjen har folk blivit utan försörjning och de kan därför inte betala sina räkningar för t.ex. el, gas, vatten och avlopp. Här är det värt att notera att IMF-avtalet har lett till att priset för gas och el har ökat med flera hundra procent i Ukraina.

Att kritisk infrastruktur tas ur drift till följd av artilleribeskjutningar i strider som, trots utlyst vapenvila, blossar upp innebär att antalet civila som är i behov av akuta humanitära insatser ökar dramatiskt. Striderna har sedan hösten 2016 ökat till följd av att den Ukrainska sidan steg för steg avancerat in i det område som enligt Minsköverenskommelsen ska vara demilitariserat. Parterna är kort sagt för nära varandra.

Gas- och elledningar träffas ständigt av artilleri vilket gör att folk förlorar uppvärmning, ljus och möjligheter att laga mat. Detta är särskilt besvärligt under vintern.

Beskjutningar träffar även vattenledningar och vattenverk. Enligt FN är 2,3 miljoner i folkrepublikerna hotade p.g.a. vattenbrist med medföljande risk för ut- brott av vattenrelaterade sjukdomar.

I Donetskområdet är skador till följd av artilleribeskjutningar den främsta orsaken till vattenbristen och detta drabbar båda sidor av kontaktlinjen som får sitt vatten från områden som kontrolleras av DNR och LNR. Sedan början av 2017 har flera vattenanläggningar i rebellkontrollerade områden periodvis tagits ur drift och detta drabbat hundra tusentals abonnenter som blir utan både vatten och uppvärmning.

Även sjukhus och andra sjukvårdsinrättningar samt skolor beskjuts ständigt. Det råder akut brist på medicin och sjukvårdsmaterial p.g.a. blockad. FN beräknar att omkring 2,2 miljoner saknar tillgång till sjukvård. Unicef rapporterade både i februari 2016 och i februari 2017 att 1 av 5 skolor (20%) var skadade eller förstörda.

Vidare gäller att vägar med tidigare eftersatt underhåll har försämrats till följd av kriget. Det inkluderar flera sprängda broar. En sprängd bro med en provisorisk spång och, under vintertid, hal brant klättring åter upp till vägen är den enda gränsövergången mellan LNR och regeringskontrollerade områden. Det finns ingen officiell möjlighet att använda fordon för passage mellan dessa två områden.

Totalt är endast fem gränspassager öppna och där passerar, med fara för sina liv, mellan 700 000 och 900 000 varje månad eller omkring 20 000 varje dag. Humanitära insatser tillåts endast genom två gränspassager. Hela området längs kontaktlinjen är minerat. Trots att Minsköverenskommelsen uttrycken säger att områdena ska minröjas har detta inte gjorts. Dessutom har gränsstationerna mycket begränsade öppettider vilket leder till långa köer.

På grund av att den ukrainska regeringen infört en blockad mot DNR och LNR passerar många till regeringskontrollerade områden för att få tillgång till medicin och mat, ta ut besparingar och hämta ut pension. Åt andra hållet köar folk för att besöka sina släktingar och vänner samt för att se till sina bostäder som ofta skadas av strider med artilleribeskjutningar. UNHCR har rapporterat att nästan alla som passerar kontaktlinjen är internflyktingar.

Viss hjälp når fram till folkrepublikerna via t.ex. FN, Ryssland och lokala initiativ runt om i världen. I Sverige finns Sankt Georgesbandet för humanitär hjälp till båda sidor av kontaktlinjen i Donbass.

Debatt: Stoppa den humanitära katastrofen i östra Ukraina

Den passivitet både regeringen och det civila samhället i Sverige visat inför det civila lidandet i Ukraina måste brytas.

Inför Margot Wallströms resa till Moskva 21 februari uppmanar debattörer i SvD Debatt den svenska regeringen att sätta humanitära frågor före storpolitik.

Samtidigt ges stöd till den kampanj som vi, Aktivister för fred, lanserar idag för att uppmärksamma brott mot mänskliga rättigheter i Ukraina och stödja insamling till civila offer för kriget. Debattörerna uppmanar fler att göra detsamma

debattartikeldsvd19febr2017

Artikel publicerad av SvD Debatt 19 februari 2017.

Den 19 februari har det gått tre år sedan Sveriges regering i utrikespolitiska deklarationen uttryckligen uppmanade ukrainska regeringen att inte ta till våld mot oppositionen. Tre dagar senare kastades dessa humana principer bort. När en ny västvänlig regering tillträtt i Kiev upphörde Sverige att måna om att oppositionella civila inte skulle drabbas av våld.

Sverige måste nu agera för konstruktiva lösningar på Europas största humanitära kris och flyktingkatastrof. Tystnaden kring kriget i Östra Ukraina och dess följder för civilbefolkningen måste brytas. 2.5 miljoner beräknas vara flyktingar. En övervägande majoritet bor kvar i de självutnämnda folkrepublikerna Donetsk och Lugansk. För de som flytt landet är Ryssland det enskilt största mottagarlandet.

raseradbyggnaddonetsk2febr2017

Raserad byggnad i Dontesk i Östra Ukraina, den 2 februari i år.
Foto: Alexander Ermochenko/AP

I år beräknas 2,3 miljoner vara i akut behov av humanitära insatser i folkrepublikerna och lika många är hotade p.g.a. vattenbrist med medföljande risk för utbrott av vattenrelaterade sjukdomar. 70 procent är äldre, kvinnor och barn. Tillgång till mat är osäker. Sjukhus, skolor, bostäder och andra byggnader är förstörda. Detsamma gäller vital infrastruktur.

Situationen förvärras av att 60 procent av befolkningen i folkrepublikerna har pension och andra sociala förmåner som huvudsaklig inkomstkälla samtidigt som den ukrainska regeringen har ställt in alla utbetalningar. Endast fem gränspassager är öppna och där passerar, med fara för sitt liv, tiotusentals om dagen. Humanitära insatser tillåts endast genom två gränspassager.

I augusti 2014 uppmanade vi Sveriges regering att agera för lösningar på den omfattande humanitära krisen i Östra Ukraina. Sedan dess har krisen växt ytterligare medan den rödgröna regeringen fortsatt på den av Carl Bildt och Alliansregeringen inslagna vägen. Civilbefolkningens lidande har ignorerats. Lokalbefolkningen i de områden i Östra Ukraina som valt att göra uppror har gjorts osynliga och reducerats till instrument för Ryssland.

Ukraina och särskilt de frivilligbataljoner som deltar i det militära angreppet på Donbass, utnyttjar EU:s och USA:s ovilja att sätta press även på Ukrainas regering att följa Minskavtalet. I avtalet stipuleras bl.a. fullständigt vapenvila, tillbakadragande av tunga vapen från fronten, säker leverans av humanitärt bistånd till drabbade, nationell dialog samt relativ självständighet och återställande av socioekonomin i Östra Ukraina.

Civila drabbas på bägge sidor, men särskilt av den ukrainska sidans artilleribeskjutningar. OSSE räknar med att åtta gånger fler civila skadades på upprorssidan i folkrepublikerna under oktober. I strid med Minskavtalet har den ukrainska armén under en längre tid flyttat fram fronten och återigen har civila drabbats av artillerianfall.

Infrastruktur förstörs i de ömsesidiga beskjutningar som följer av att posteringar är för nära varandra. Dessutom har vattenfiltreringsanläggningen i Donetsk skadats vilket drabbat civilbefolkningen i Donetsk, men också på den ukrainska sidan i Avdejevka. Allvarliga problem för vitala samhällsfunktioner inklusive el och uppvärmning råder på bägge sidor frontlinjen, men de civila i folkrepublikerna drabbas särskilt hårt då fortsatta strider och brist på material hindrar reparationer.

Alltför länge har Sverige gjort sig till en ensidig part i konflikten. Inför Margot Wallströms resa till Moskva 21 februari uppmanar vi den svenska regeringen att sätta humanitära frågor före storpolitik. Den passivitet både regeringen och det civila samhället i Sverige visat inför det civila lidandet i Ukraina måste brytas. Vi stödjer den kampanj som Aktivister för fred startar idag för att uppmärksamma brott mot mänskliga rättigheter i Ukraina och stödja insamling till civila offer för kriget och uppmanar andra att göra detsamma. Det är dags också för regeringen att aktivt sätta lika stor press på alla parter så att Minskavtalet följs och civilbefolkningens lidande upphör.

Tord Björk, Aktivister för fred och redaktör Ukrainabulletinen

Lars Drake. fd adjungerad professor i nationalekonomi, SLU.

Per Gahrton, grön debattör

Maj Wechselmann, filmregissör

Med anledning av eskalering i området Avdejevka, Jasinovataja och Donetsk flygplats – Uppmaning om omedelbar vapenvila och tillbakadragande av vapen senast 5 februari

Risk för ekologisk och humanitär katastrof då striderna hotar Jasinovataja vattenfiltreringsstation och Novgorodskoje reservoar för kemiskt avfall

Alexander Hug – vice ordförande för OSSE SMM, 27 januari 2017

En vattenfiltreringsanläggning på DNR-sidan av kontaktlinjen har upprepade gånger slagits ut till stort lidande för civila på båda sidor kontaktlinjen. I måndags hände det igen och striderna fortsätter i området. I onsdags uppmanade OSSE:s trilaterala kontaktgrupp med representanter för DNR och LNR till omedelbar vapenvila och respekt för Minsköverenskommelsen. Detta så att det humanitära lidandet minskar genom att de nödvändiga reparationerna kan genomföras. Aktivister för fred uppmanar den svenska regeringen att, av humanitära skäl och som vän och partner till Ukraina, via alla tillgängliga vägar uppmana den ukrainska regeringen att fullfölja sina åtaganden enligt Minsköverenskommelsen.

Området Avdejevka, Jasinovataja och Donetsk flygplats har länge varit ett problematiskt område och den senaste tiden har intensiteten i striderna ökat. Stridigheter leder till skador på civila bostäder och byggnader samt skador på central infrastruktur som el, gas, värme, vatten, sjukhus, skolor, vägar o.s.v. Det är civila som drabbas.

OSSE:s specifika övervakningsuppdrag i Ukraina (OSSE SMM) har under en tid rapporterat om ökade brott mot vapenvilan och speciellt i det aktuella området. Samtidigt har även rapporter om antalet döda och skadade ökat.

Donetsk vattenfiltreringsstation i Jasinovataja har nu återigen tagits ur drift p.g.a. skador som uppkommit till följd av artilleribeskjutning. Anläggningen ligger i ett området som kontrolleras av Folkrepubliken Donetsk (DNR) och den levererar vatten till båda sidor av kontaktlinjen.

vada_donbass_logo.pngjasinovatafilterstation.png

Jasinovataja filterstation.
Bild via Donbass vatten.

Måndag 30 januari rapporterades att anläggningen var strömlös och ur funktion sedan klockan 19:30.

Bara det att filtreringsstationen är strömlös. Eftersom attackerna i området inte upphör ens för ett ögonblick, tänk dig att det kan finnas skadade elledningar i området.”

Oleg G. Mokrij – VD för Donbass Vatten, 30 januari 2017

Förenta Nationerna (FN) har redan tidigare rapporterat om stora svårigheter med vattentillgången i hela konfliktområdet. När vattenanläggningen i Jasinovataja slås ut förvärras situationen avsevärt. Omkring 400 000 beräknas påverkas genom att de helt eller delvis blir utan vatten. I området fortsätter alltså strider med beskjutningar och det förhindrar reparationsarbetet.

Tisdag 31 januari 2017 rapporterade OSSE att de registrerat den högsta siffran någonsin för antal brott mot vapenvilan. Av totalt 10 330 explosioner var över 9 250 registrerade i området Avdejevka, Jasinovataja och Donetsk flygplats.

Med anledning av det och att den trilaterala kontaktgruppen och subgrupper hade ett planerat möte i Minsk dagen efter – onsdag 1 februari 2017 – uttalade sig OSSE SMM:s chef, ambassadör Ertugrul Apakan, genom att uppmana till omedelbar vapenvila i området Avdejevka, Jasinovataja och Donetsk flygplats.

Det är med stor oro vi ser upptrappning i området som leder till stort lidande för civila. Våld av denna omfattning, som inkluderar förlust av liv, är oacceptabelt och skydd av civila måste prioriteras.”

Ambassadör Ertugrul Apakan – ordförande för OSSE SMM, 31 januari 2017

Med den senaste utvecklingen i området har OSSE SMM dagligen registrerat tusentals brott mot vapenvilan och det inkluderar användande av vapen som är förbjudna enligt Minsköverenskommelsen. Ambassadör Apakan sade vidare att OSSE SMM rapporterat om civila offer och observerat skador på civila bostäder och infrastruktur. Han noterade specifikt att det förekommit skador på vattenfiltreringsstationen i Jasinovataja och som en följd av det lider tusentals på båda sidor kontaktlinjen som är beroende av anläggningen för värme, el och vatten.

Utöver omedelbar vapenvila uppmanade ambassadör Apkan även om tillbakadragande av förbjudna vapen till bakom överenskomna linjer. Han lade även till att det är viktigt att OSSE SMM ges omedelbar, säker och obehindrad tillgång till det drabbade området för att kunna möjliggöra kontroll och övervakning av att parterna följer de skyldigheter de enligt Minsköverenskommelsen åtagit sig att följa i fråga om vapenvila och tillbakadragande av vapen.

alexanderhugavdejevka31jan2017.png

OSSE SMM:s vice ordförande Alexander Hug besöker regeringskontrollerade Avdejevka för att övervaka den humanitära situationen, 31 januari 2017.
Bild via Hromadske TV.

Samma dag – tisdag 31 januari 2017 – besökte Alexander Hug, som är vice chef för OSSE:s SMM,  regeringskontrollerade Avdejevka. Han var där för att övervaka den humanitära situationen sedan det kommit rapporter om att vatten, el, uppvärmning o.s.v. var taget ur drift till följd av beskjutningar. Han besökte t.ex. Avdejevka kolkraftstationen för att informera sig om läget och han deltog vid en utlyst pressträff för att uttala sig och svara på frågor från journalister.

På plats i Avdejevka informerades Hug om att det saknades vatten, el och uppvärmning. Han lovade att göra sitt bästa de närmaste dagarna för att återställa den förstörda infrastrukturen.

Vidare uppmanade han till vapenvila och sa att båda sidorna kan sluta skjuta när helst de bestämmer sig för att sluta skjuta. Även Hug sade att OSSE SMM har problem med tillgång till vissa områden på båda sidor om kontaktlinjen och sade att det krävs ansträngningar för att lösa problemet.

ambassadorsadjikpresstraffminsk1febr2017.png

Presskonferens med ambassadör Martin Saydik – särskilt sändebud för OSSE:s rådsordförande och ordförande i den trilaterala kontaktgruppen – i Minsk 1 februari 2017.
Bild via БелаПАН

Rapporterna från den trilaterala kontaktgruppens och subgruppernas möten i Minsk onsdag 1 februari 2017 visar på svårigheter att föra en dialog för att hitta en lösning på konflikten.

Att tala om resultat från den politiska subgruppen… (så) har kontaktgruppen haft tillräckligt med tid på sig att granska texten med Steinmeiers formel och att studera relaterade frågor. For det fortsatta arbetet med subgrupperna… (föreslogs) att antingen upprätthålla Steinmeiers formel eller att fortsätta låta Ukraina, som varken har styrkan eller viljan att formulera ens sin egen position, styra. Tyvärr var den Ukrainska reaktionen förutsägbart icke-konstruktiv. Våra motståndare vägrade (fortsatt) att ge sitt stöd till Steinmeiers formel.”

Viktoria Talakina – presstalesperson för DNR:s representant i den trilaterala kontaktgruppen, 1 februari 2017

Representanter vid Minskmötet säger vidare att Ukraina, med sina åtgärder och förslag i förhandlingarna, försätter situationen i ett dödläge.

Det är ganska svårt att diskutera den eskalerande konflikten och de brutala attackerna mot folkrepubliken DNR:s territorium. Attacker som resulterat i dussintals förstörda hus och förstörd kommunal infrastruktur samt död och lidande för oskyldiga civila.”

 Viktoria Talakina – presstalesperson för DNR:s representant i trilaterala kontaktgruppen, 1 februari 2017

Företrädare för DNR och LNR uppger att de gör allt för att hitta effektiva mekanismer för att stabilisera situationen längs kontaktlinjen.

Med bakgrund av den kraftiga försämringen av säkerhetsläget lyckades samtliga parter i den trilaterala kontaktgruppen och representanter för folkrepublikerna DNR och LNR ändå enas om ett gemensamt uttalande.

Som ni kan förstå var säkerhetsproblemen huvudfrågan i diskussionerna för både den trilaterala gruppen och arbetsgruppen för säkerhet. Som ett resultat av dessa samtal har den trilaterala kontaktgruppen tillsammans med företrädare för vissa områden i Donetsk och Lugansk oblast i Ukraina gjort ett gemensamt uttalande för vapenvila i Avdejevka-området.

Ambassadör Martin Saydik – Särskilt sändebud för OSSE:s rådsordförande, 1 februari 2017

Uttalandet gäller alla delar av Donetsk, Avdejevka och Jasynovataja samt längs hela kontaktlinjen och innehåller fyra punkter.

uttlanandeminsk1febr2017

1 februari 2017 – Uttalande från den trilaterala kontaktgruppen och DNR samt LNR som uppmanar till vapenvila.

Den första punkten kräver strikt efterlevnad av en fullständig vapenvila. Andra punkten säger att senast söndag 5 februari 2017 ska alla vapen som regleras enligt Minsköverenskommelsen befinna sig i sina permanenta lagringsplatser enligt de avstånd och utanför respektive linjer som definieras i Minsköverenskommelsen. Den tredje punkten handlar om att medlemmar i OSSE SMM ska ges riskfri och säker tillgång för att fullgöra sina uppdrag. Sista och fjärde punkten handlar om att underlätta humanitära insatser som syftar till återställande av vatten-, el- och värmeförsörjning, inklusive genom reparation av infrastruktur.

Ambassadör Saydik noterar särskilt att samtliga parter i dialogerna stödjer uttalandet samt poängterar att parterna var överens om punkt fyra som handlar om att lösa det akuta läget.

Det finns också en överenskommelse om att stödja humanitära insatser för att påbörja återställning av vatten- och strömförsörjning samt värmesystem, inklusive reparation av infrastruktur.”

Ambassadör Martin Saydik – Särskilt sändebud för OSSE:s rådsordförande, 1 februari 2017

På en direkt fråga om sanktioner svarade ambassadör Saydik att det fanns ingen överenskommelse om införande av sådana till följd av brotten mot vapenvilan i Donbass.

I OSSE SMM:s rapport till och med 3 februari 2017 kl. 19:30 anges att det, trots den trilaterla kontaktgruppens gemensamma uttalande 1 februari 2017, inte har kommit in några rapporter om tillbakadragande av vapen från området Avdejevka, Jasinovataja och Donetsk flygplats.

Angående reparationsarbetet för vattenfiltreringsanläggningen i DNR-kontrollerade Jasinovataja har det påbörjats, men har fått avbrytas p.g.a. att vapenvilan inte hålls. Reparation av elnätet har inte inletts. Det rapporteras om svårigheter med samordning mellan parterna.

Under tiden som striderna pågår fortsätter folk på båda sidor kontaktlinjen vara utan el, vatten och uppvärmning. Det är vinter och kallt.

kievskidistriktet3febr2017

Natten mellan 2 och 3 februari 2017 besköts DNR-kontrollerade Kijevskijdistriket, Donetsk med BM-21 Grad (122 mm – förbjudet vapenslag enligt Minsköverenskommelsen) och flera bostadshus skadades.
Bild via Министерство информации ДНР.

Parallellt rapporteras ytterligare omfattande förstörelse av bostäder och infrastrukur till följd av beskjutningar mot DNR-kontrollerade områden. Ytterligare dödsfall och/eller skadade rapporteras varje dag.

Aktivister för fred uppmanar den svenska regeringen att, av humanitära skäl och som vän och partner till Ukraina, via alla tillgängliga vägar uppmana den ukrainska regeringen att fullfölja sina åtaganden enligt Minsköverenskommelsen som kompletterats med det gemensamma uttalandet från den trilaterala kontaktgruppen och representanter för DNR och LNR och som är daterat till 1 februari 2017.

Källor:

 • 112 ua: Минская группа подготовила заявление с призывом прекращения огня у Авдеевки и к отводу вооружения до 5 февраля, – Сайдик. 1 februari 2017. På ryska och ukrainska.
 • БелаПАН: На переговорах в Минске стороны конфликта в Украине обменялись списками пленных. 1 febrauri 2017. På vitryska.
 • Донецкое Агентство новостей: Донецкая фильтровальная станция обесточена в результате обстрела – «Вода Донбасса». 30 januari 2017. På ryska.
 • Донецкое Агентство новостей: Контактной группе крайне сложно дается обсуждение вопросов обострения ситуации в Донбассе — Талакина. 1 februari 2017. På ryska.
 • Интерфакс-Украина: Жодних санкцій для порушників режиму припинення вогню на Донбасі не передбачено – Зайдік. 1 februari 2017. På ukrainska.
 • КП “Компания “ВОДА ДОНБАССА: Обесточена Донецкая фильтровальная станция. 30 januari 2017. På ryska.
 • Официальный сайт Донецкой Народной Республики: Представители Украины на переговорах в Минске отказались придерживаться «формулы Штайнмайера». 1 februari 2017. På ryska.
 • Официальный сайт Донецкой Народной Республики: Киевский район Донецка был обстрелян ВСУ из РСЗО «Град». 3 februari 2017. På ryska.
 • Официальный сайт Народного Совета ДНР: Представители Украины на переговорах в Минске отказались придерживаться «формулы Штайнмайера» (ДОПОЛНЕНО). 1 februari 2017. På ryska.
 • OSSE: Press Statement of Special Representative of OSCE Chairperson-in-Office, Ambassador Martin Sajdik, after meeting of the Trilateral Contact Group on 1 February 2017. 2 februari 2017. På engelska.
 • OSSE SMM: Dagliga rapporter till och med 2 februari 2017. Den senaste publicerad 3 februari 2017. På engelska, ryska och ukrainska.
 • OSSE SMM:s twitterflöde.
 • OSSE SMM: Ambassador Apakan calls for immediate cessassion of violence in the Avdiivka-Yasynuvata-Donetsk airport area. 31 januari 2017. På engelska.
 • OSSE SMM: Statement by the Trilateral Contact Group and the Representatives from certain areas of Donetsk and Luhansk regions calling for ceasefire. 1 februari 2017. På engelska.
 • подробности: В Минске договорились о прекращении огня в Авдеевке. 1 febrauri 2017. På ryska.
 • РИА Новости: В ДНР назвали сложными минские переговоры по ситуации в Донбассе. 1 februari 2017. På ryska.
 • РИА Новости: Контактная группа подготовила документ по прекращению огня в Донбассе. 1 februari 2017. På ryska.

27 januari: Hylla judiska partisaner och förakta nazikollaboratörer

Den underbara judiska partisansången sjungs ofta under minnesstunder för Förintelsen offer. Den föddes i Vilnius ghetto som hyllning till det desperata judiska Warszawaupproret. Ta dig tid till att lyssna på denna fina sång på jiddish. Den uppstod i den judiska partisanmiljön i Litauen. Fortfarande finns flera överlevare kvar I 90-årsåldern. De kämpar än mot att nazikollaboratörer hyllas med judiska partisaner stämplas som folkmördare.

en grupp judiska partisaner.png

En grupp beväpnade judiska partisaner som kämpade i skogarna kring Vilnius, Litauen. Flera hade lyckats rymma från ghettot i Vilnius.

Till minne av dessa judiska partisaner återpublicerar idag Ukrainabulletinen fyra artiklar.

 1. Judiska partisaner anklagas för folkmord
  Finns även publicerad på Facebook.
 2. Timothy Snyder: Judiska partisaner orsakade tyska övergrepp
  Finns även publicerad på Facebook.
 3. Folkmördare blir nationalhjältar: “Ära till Ukraina – Häng kommunister!”
  Finns även publicerad på Facebook.
 4. Så såldes historiska enigheten mot antisemitismen ut
  Finns även publicerad på Facebook.

Men först ta dig tid till musik, lite länkar till inspelningar av den judiska partisansången.

Med bilder av många judiska partisaner och framförd i den militarmusikstil som var tänkt

Modern version: Chava Alberstein – ZOG NIT KAYN’MOL (Jewish Partisan’s Anthem)

Ghettots sånger, inspelade 8 januari 1981. Längd 28 min. Arbetar- och partisansånger på jiddisch samlade och framförda av Hai och Topsy Frankl.

Judiska partisaner anklagas för folkmord

Återpublicering med anledning av Förintelsens dag som uppmärksammas den dag Auschwitz berfiras 27 januari från Ukrainabulletinen nr 1 2015. Artikel 1 av 4.

Judiska partisaner anklagas för folkmord

Litauen, brennende Synagoge

I Litauen har det blivit sant. Det började när Yitzhak Arad gjorde framsteg efter många år i sitt segdragna arbete för att få litauer fällde för deltagande i folkmord på judar. Den antisemitiska högertidningen Respublika publicerade då en artikel som anklagade Arad för att vara en krigsförbrytare.

Två månader senare agerade riksåklagarämbetet med en brådska de saknat när det gällde att få litauiska deltagare i judemorden fällda och i fängelse. De startade en “förundersökning” där Arad kallades att vittna rörande anklagelser mot en sovjetisk partisangrupp. Israel vägrade dock utlämna Arad. Urvalet av vilka som anklagades hade skett på etniska grunder eftersom bara judar anklagades. 2008 startade en ny undersökning utan specifika anklagelser som utökades till att också inkludera två kvinniliga partisanveteraner, Fania Yocheles Brantsovsky och Rachel Margolis. Fortfarande är ingen av dessa två undersökningar nedlagda.

judiska partisaner.png

Vilnius efter befrielsen från den tyska ockupationsmakten i juli 1944. Judiska partisaner rymde från ghettot och kämpade som partisaner i Rudnikiskogen.

Yitzhak Arad

Yitzhak Arad föddes 1926 och anslöt sig till Sioniströrelsen Ha-No’ar ha-Tsiyyoni och var aktiv i den underjordiska rörelsen i ghettot. 17 år gammal gick han med i den sovjetiska partisanrörelsen 1943, det enda sättet för judar att slåss mot Naziockupationen. Han emigrerade till Palestina 1945 och gjorde militär karriär som chef för militärens utbildning. 1972 startade han en akademiska karriär som historiker. Han var med och grundade Förintelsemuseet Yad Vashem i Jerusalem och blev dess direktör under 21 år 1972–1993.

Fania Yocheles Brantsovsky

Fania Yocheles Brantsovsky förlorade hela sin familj i Förintelsen. Hon lyckades ta sig ut ur ghettot i Vilnius strax innan den slutliga förstörelsen och tog sig till ett underjordiskt skogsfort i Rudnitsker vald. Här fanns 100 judiska partisaner och en handfull andra knutna till den sovjetiska partisanrörelsen. Brantsovsky föddes 1922 och guidar fortfarande till antinazistfortet som står och förfaller trots att det är listat som en av de mest viktiga platserna i världen för att minnas det judiska arvet. En plats där judar inte bara är offer utan också stred för sin sak.

Rachel Margolis

Rachel Margolis lämnade sitt säkra gömställe hos kristna för att ansluta till familjen i Vilnius ghetto. Här gick hon med i det judiska underjordiska antinazistiska motståndet. Hon blev vittne till skapandet av den judiska partisansången på jiddisch som sjungs ofta på dagen för att minnas Förintelsen i hela världen. Hon flydde ut ur ghettot och anslöt sig till partisanerna i skogarna. Hon blev också den enda i sin familj som överlevde Förintelsen. Hon har varit central för Litauiska judiska församlingens arbete för att visa hur litauer deltog i mordet på judar. Född 1921 fortsätter hon kampen efter att ha flyttat till Israel 2009 efter förföljelser i Litauen.

Joseph Melamed

Joseph Melamed är en överlevare från ghettot i Kaunas som anslöt sig till partisanerna och den antinazistiska kampen 1943. Han emigrerade till Israel och blev advokat och författare. Han är idag ordförande för Föreningen för litauiska judar i Israel. 1999 sände han ett dokument till Litauens riksåklagare med en lista grundad på ett mycket stort antal vittnesmål. Listan omfattade tusentals litauer som anklagades för att ha samarbetat med nazisterna och dödat judar under Andra Världskriget. Melamed krävde att anklagelserna undersöktes. Myndigheterna väntade i 12 år med att agera tills dess att de startade en undersökning om Melamed hade ärekränkt personer som idag ses som nationalhjältar.

Timothy Snyder: Judiska partisaner orsakade tyska övergrepp

Återpublicering med anledning av Förintelsens dag som uppmärksammas den dag Auschwitz berfiras 27 januari från Ukrainabulletinen nr 1 2015. Artikel 2 av 4.

Timothy Snyder: Judiska partisaner orsakade tyska övergrepp

tomas-venclova

Tomas Venclova.

“Officiellt är det överenskommet att Förintelsen är en stor ondska, en speciell dag avsätts för att komma ihåg den. Men samtidigt finns det officiella försök att rättfärdiga och även kanonisera människor som var delaktiga i Förintelsen. Minneshögtider och minnesplakat tillägnas också dem. Så detta bör lämpligen kallas en form av nationell och statlig schizofreni.”

Tomas Venclova 
17 april 2015 Vilnius

1975 publicerade Tomas Venclova underjordiskt artikeln “Judar och litauer”. Den kritiserade skarpt osynliggörandet av folkmordet på judar i Sovjetunionen. 40 år senare var han på samma sätt kritiskt som tidigare mot den hållning den nu rådande regimen har.

Hur har det då blivit så här? Varför kan Ukrainas president och en överväldigande majoritet i Kievs parlament rösta för att samtidigt kritisera nazismen och hylla landets egna kollaboratörer som på egen hand och i samverkan med tyskar genomförde folkmordet på judarna, därtill mördade 100 000 polacker?

På 1980-talet sökte tyske historikern Nolte relativisera Förintelsen. Var det verkligen så att nazisterna uppfann massmord på egen hand? Var det inte snarare så att de:
“… kanske utförde en ‘asiatiskt’ gärning bara därför de och deras likar betraktade sig som potentiella offer för en ’asiatiskt’ gärning. Föregick inte Gulagarkipelagen Auschwitz? Var det bolsjevikiska mordet på en hel samhällsklass inte den logiska och faktiska före-gångaren till nationalsocialismens ‘rasmord’ ? “

På 1980-talet blev detta skarpt tillbakavisat men idag är det på väg att bli den officiella synen i väst mycket tack vare Timothy Snyder. Denne historiker undviker att dra så långtgående slutsatser som Nolte samtidigt som han desto mer lägger fram fakta så att läsaren själv ska förstå hur det egentligen förhåller sig. Sovjetunionen inspirerade Tyskland och tillsammans drev de på en upptrappning som kostade flera liv än om de bägge staterna agerat var och en för sig. Auschwitz, fungerade som ”ett jätte arbetsläger väldigt mycket efter den sovjetiska modellen“

Snyder gör Stalin och Hitler ensamma skyldiga till en växande våldsspiral. Så förminskas eller osynliggörs helt den delaktighet i Förintelsen och egna antisemitism som fanns på många håll. I Östeuropa menar Snyder att “Det är svårt att hitta politiskt samarbete med tyskarna som inte är relaterade till en tidigare erfarenhet av sovjetiskt styre.” När balter och ukrainare bedriver massiva antijudiska pogromer efter den tyska invasionen, är det med andra ord, inte deras fel, utan kommunisternas, en syn som passar den litauiska och ukrainska staten väl.

Med Snyders världsbild blir de judiska partisanerna ett särskilt hot. “Partisankrigföring”, skriver han, “var (och är) olagligt, eftersom det underminerar konventionen att uniformerade arméer styr våld mot varandra istället för mot omgivande populationer.” När partisaner saboterade tåg innebar det i själva verket att de säkerställde att befolkningen nära platsen skulle utrotas. Judar som flydde för att gå med partisanerna gjorde så, enligt Snyder, “på bekostnad av att ta del i nedstigning i massvåld.” De “tjänade sovjetregimen, och deltog i en sovjetisk politik” som gjorde civila till offer. Att de inte hade något val då det bara var de sovjetiska partisanerna som var multietniska bekymrar inte Snyder.

timothy-snyder-2010

Timothy Snyder i New York Review of Books, 24 februari 2010.

Timothy Snyder var anlitad redan före omvälvningen i Ukraina av östeuropeiska stater som Litauen för att ge stöd åt en bild av dessa länder som enbart offer för krafter utifrån. Men ännu 2010 kunde han protestera när ukrainske nazikollaboratören Bandera utnämndes till nationalhjälte. Idag har han ersatt oron för växande acceptans för gårdagens judemördare med hyllning till utvecklingen i Ukraina. I ett tjugotal längre artiklar som publicerats i västvärldens ledande tidningar och inte minst i Dagens Nyheter har han glömt sin tidigare samtidiga kritik av fascism och kommunism. Nu gör Ukraina och väst allt rätt och Ryssland ensamt är orsaken till alla problem.