Ukrainabulletinens sommarnummer ute

Ladda ner Ukrainabulletinen2-2019

Nytt nummer av Ukrainabulletinen kommer med mycket matnyttigt på 16 temasidor inför parlamentsvalet i Ukraina. Vi presenterar också Soros och Kochs nya initiativ mot eviga krig och jämför med svenska riksdagspartiernas hållning. Artikeln bifogas nedan. 

I en ledare uppmärksammas behovet av samarbete inför militärövningen Aurora 2020 som hålls i Sverige maj-juni nästa år. Hiroshimaöverlevares nya initiativ till ungdomskampanj mot klimat och kärnvapenhot tas också upp samt kritiken mot EU. Tre utdrag ur den nya e-boken Vart är Europa på väg kritiserar EU:s militarisering och visar på behovet av samarbete mellan folkrörelser för att vända utvecklingen. 

Innehåll

s2 Aurora 2020 ökar otryggheten och krigsrisken i världen
s3 Sveriges humanitära röst har tystnat – Ett hot mot vår säkerhet och ett brott mot svensk nedrustningstradition
s4-5 Stå upp för mänsklighetens överlevnad och stoppa klimat- och kärnvapenhoten
s5 Bombfakta
s6-7 Odessasolidaritet
s7 TV dokumentär stoppas efter granatattack
s8 USA aggression mot Nordstream 2
s9 9 miljoner ukrainare utomlands – Minskad handel med Ryssland sänkte BNP 10 procent
s10-24 Valtema: Adjö Porosjenko och ukrainsk liberalism?
s25 Ett möte präglat av internationell solidaritet: Malmö European Forum
s26 Malmö European Forum deklarationen
s31 Hur USA använder Skandinavien för att få med Europa på krig.
s32 Militariseringen av Europa
s33 Kan folkrörelserna bygga ett annat Europa?
s34 Splittrad syn på demokrati
s34 Fredsutspel i Ukraina
s35 Krisen pågår vad gör vi?
s36 Soros och Kochs initiativ mot eviga krig  

Soros och Kochs initiativ mot eviga krig

Ett nytt amerikanskt initiativ sätter den svenska fredsrörelsens och partiernas handlingsförlamning i blixtbelysning. Det nya initiativet säger sig vilja utmana det militär-industriella komplexet. Konkret innebär det enligt journalister som talat med grundarna sådant som tillbakadragande av amerikanska trupper från Afghanistan och Syrien, återupprättande av kärnavtalet med Iran, mindre konfrontativ hållning till Ryssland och Kina och slut på regimförändringskampanjer mot Venezuela och Kuba samt skarp reducering av försvarsbudgeten.

Inget svenskt riksdagsparti vågar stå upp för ett sådant program. Tvärtom tävlar man med varandra om att öka försvarsbudgeten. När en klar majoritet av länder röstade för Rysslands återinträde i Europarådet nyligen var Sverige mot tillsammans med England, Polen, baltiska staterna och Ukraina, klubben för de mest aggressiva staterna i EU. Vänsterpartiet gav sitt stöd till den aggressiva klubben tillsammans med Moderaterna och Sverigedemokraterna vars ledamöter gick ut i Svenska Dagbladet och fördömde beslutet och socialdemokraternas uppslutning bakom det. Sverige ställer sig också i spetsen för hybridkriget med dess ekonomiska sanktioner mot Venezuela och stöd till kuppmakare när inte insatsen i Afghanistan förlängs gång på gång.

Det som gör att det nya initiativet avslöjar svensk handlingsförlamning är att initiativtagarna till projektet är miljardärerna Charles Koch och Georg Soros. De uppfattas som stående på rakt motsatt sida i politiken, Koch som ledande konservativ kraft bakom att sänka skatter och avskaffa mycket av statsmakten och Soros som i USA beskrivs som vänster och gammaldags New Deal liberal. Att de nu med miljonstöd ställt sig bakom den nya tankesmedjan med namnet Quincy Institute for Responsible Statecraft uppfattas som ett starkt argument för att initiativet kan få inflytande genom att mobilisera både konservativa som ifrågasätter USA:s eviga krig och “progressiva” krafter.

I Boston Globe 1 juli står att projektets syften är radikalt motsatt det som sägs i Washington ”där varje större tankesmedja främjar någon variant av nykonservativ militarism eller liberal interventionism.” Denna typ av Washingtonkonsensus tycks också härska bland partierna i Sverige. Det kan finnas skillnader i detaljerna men i den grundläggande berättelsen sluter man upp bakom en berättelse där Sverige hotas av Ryssland, står inte upp mot västs stöd till kuppmakare i Venezuela och stödjer förödande ockupationer och krig i länder som Afghanistan och Libyen. Att döma av riksdagspartierna har Sverige blivit en krigshetsarnation.

Annonser

Tjuven som ropade ”ta fast tjuven” – om EU:s misslyckade anti-desinformationskampanj

disinfo-logo-new1

Av Lars Drake

I svenska tidningar, radio och TV får vi återkommande rapporter om påverkan från Ryssland. Svenska politiker och myndigheter verkar förvånansvärt eniga om att Ryssland försöker påverka opinionen i Sverige. Man behöver inte gräva länge eller djupt för att se att underlaget är svagt, mycket svagt. Det handlar inte om det självklara: att länder försöker marknadsföra sin världsbild och sina intressen. Det handlar om påståenden om påverkanskampanjer från ett visst land, Ryssland, riktade mot Sverige och EU.

EUvsDisinfo och svenska MSB

Svensk press hänvisar till diverse lögner som framförallt ska ha spridits på nätet. Att medier, och då särskilt obskyra hemsidor på högerkanten, hittar på saker är inget att förvåna sig över. Sådant bör likväl bemötas med kritisk granskning som de stora mediehusen har så svårt för. Men vad har det med Ryssland att göra?

Ett stort antal politiker har stämt in i hetskören mot Ryssland vilket heller inte bör förvåna någon. Det är mer störande att en svensk myndighet, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), deltar i hetsandet och att Sverige som land deltar i en verksamhet inom EU som på ett ensidigt sätt jagar graverande uppgifter från ETT land, Ryssland. Representanter för MSB påstår att:

”Ryssland försöker splittra Sverige genom att elda på den infekterade migrationsdebatten. Syftet är att rikta fokus bort från internationella frågor som Kreml vill ha inflytande över.
– Det är den gamla söndra och härska-tekniken, säger Fredrik Konnander på MSB.”  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/msb-ryssland-forsoker-splittra-sverige
 (1)

Konnander på MSB hänvisar till en undersökning som genomförts av en enhet i EU. Organisatoriskt sköts uppgiften av ’European External Action Service East Stratcom Task Force’ som tillsatts av statschefer och regeringschefer i EU:s medlemsstater. Denna ”task force” har/eller har haft 14 heltidsanställda. Den inrättades i mars 2015 för att ”utmana Rysslands pågående desinformationskampanjer” (”challenge Russia’s ongoing disinformation campaigns”). En kampanj mot en påstådd kampanj?  https://euvsdisinfo.eu/  (2)

MSB_Logo_Sweden

Enheten i EU (task force, styrkan) verkar dock ha haft svårt att hitta exempel på påverkan som kan härledas till Rysslands politiska ledning eller statliga myndigheter och som är falsk eller vilseledande. De har däremot hittat många exempel på påståenden som de anser vara felaktiga och som framförts av någon någonstans som ligger i linje med vad de tror att makthavare i Ryssland vill sprida. Inte särskilt imponerande – snarare skrattretande. Metoden är varken vetenskapligt eller juridiskt meningsfull. Det liknar mer det urgamla och oärliga debattknepet att först tala om vad motståndaren tycker och sedan kritisera det, istället för att kritisera det motståndaren faktiskt sagt eller gjort.

Det finns dessutom en påtaglig likhet med den metodik som användes i den hårt kritiserade studien om rysk påverkan av Martin Kragh och Sebastian Åsberg där ”guilt by association” (skuld baserad på anknytning) utgör en del. En annan del handlar om påståenden som någon skrivit i Sverige, utan att visa att det kan härledas tillbaka till makthavare eller staten i Ryssland. Ingående kritik av det ges i följande Synapzeartiklar som också innehåller ett stort antal referenser.
http://www.synapze.se/?link=article&key=16520;
 (3)
http://www.synapze.se/?link=article&key=16523;
 (4)
http://www.synapze.se/?link=article&key=16755
 (5)

Så här beskriver de med egna ord sitt syfte:

EU vs Disinformation campaign

This website is part of a campaign to better forecast, address and respond to pro-Kremlin disinformation. The ‘EU versus Disinformation’ campaign is run by the European External Action Service East Stratcom Task Force. The team was set up after the EU Heads of State and Government stressed the need to challenge Russia’s ongoing disinformation campaigns in March 2015.” (Kampanj om EU vs Desinformation

Denna websida är en del av en kampanj för att förutsäga, hantera och reagera på pro-Kremlsk desinformation. Kampanjen ”EU versus Desinformation” drivs av European External Action Service East Stratcom Task Force. Enheten startades efter det att EU:s stats och regeringschefer i mars 2015 betonat behov av att utmana Rysslands pågående desinformationskampanjer. Min översättning.) https://euvsdisinfo.eu/  (2)

Det är falskt för det är inte det som faktiskt görs. Undersökningen handlar, som redan nämnts, inte om påverkan från Ryssland utan om påståenden som anses överensstämma med sådant som ”Kreml” vill sprida. Kampanjen är därför oärligt rubricerad. Man måste läsa deras ”disclaimer” (ansvarsfriskrivning) för att förstå vad undersökningen egentligen visar. Utnyttjandet av undersökningens resultat i pressen är än mer felaktig (pga oärlighet eller missförstånd?). Där framställs det ofta som om det är påverkan som kommer från Ryssland vilket inte ens påstås i EUvsDisinfos redovisning. Så här står det under ”Disclaimer”:

“The Disinformation Review focuses on key messages carried in the international information space, which have been identified as providing a partial, distorted or false view or interpretation and/or spreading key pro-Kremlin messaging. It does not necessarily imply, however, that the outlet concerned is linked to the Kremlin or pro-Kremlin, or that it has intentionally sought to disinform.” (Desinformationsredovisningen fokuserar viktiga meddelanden/uppgifter som förmedlats i den internationella informationssfären som har identifierats som ensidiga, förvrängda eller falska synsätt eller tolkningar och/eller som spridit centrala pro-Kremlbudskap. Det behöver inte nödvändigtvis innebära att avsändaren är kopplad till Kreml eller är pro-Kreml eller att de har haft avsikt att sprida felaktig information (förleda). Min översättning) 2: https://euvsdisinfo.eu/   

Individer i Sverige eller något annat EU-land som lägger ut inlägg på sociala medier kan ha en bra eller dålig åsikt och någon medieaktör i Ryssland råkar ha samma syn – det förekommer nog ofta. På vilket sätt är det rysk påverkan?

EUvsDisinfos databas

Det handlar i de undersökta fallen de facto om frågor där den dominerande synen i EU skiljer sig från den som är vanlig i Ryssland och bland många kritiker i Väst. Det finns exempel på felaktigheter i det som EUvsDisinfo listat som är kopplat till Ryssland och det finns exempel där dess kritik är felaktig. Det förekommer några fall av påhittade eller gravt förvrängda påståenden som publicerats på extremhögersidor utan koppling till Ryssland

I anslutning till listan på EUvsDinsinfos hemsida finns en brasklapp. Dels hävdas att det som publiceras inte är en officiell EU-ståndpunkt. EU betalar och driver en antirysk informationskampanj, men är noga med att bedyra att EU inte står bakom det som skrivs om de olika fallen. Så bekvämt!

Fallen och argumenten från EU-organets sida har kritiserats i Nederländerna och tre tidningar eller nyhetsmedier där har stämt EUvsDisinfo i domstol. https://theoldcontinent.eu/eu-vs-disinfo/  (6)

När man gräver i detta kommer det fram att underlaget (”avslöjandena”) kommer från personer eller organisationer som skickat in vad de anser vara desinformation. Två tredjedelar av allt som publicerats av EUvsDisinfo kommer från tio personer eller organisationer. Det mest slående är att de allra flesta fallen är exempel där det som påstås vara felaktigt är skrivet på ryska, dvs det kan komma från ryska statliga organ, men sannolikt handlar det mest om sådant som förekommit i rysk press och på diverse nätsidor. Enligt Svenska Dagbladet ska det ju huvudsakligen handla om desinformation riktad mot EU-länder.

”… EU:s East Stratcom Task Force som inrättades 2015 för att bekämpa fejkade nyheter riktade mot i första hand medlemsländerna.” (SvD 7/1 2019) https://www.svd.se/sverige-ett-sarskilt-elandigt-land-i-prorysk-kampanj?fbclid=IwAR3XiBKgso_3OfZxKQqYpwYxQAfQQ3k-u_aPOSgUWSGQn4fhE_0IldMxF8A (7)

Om det skulle vara en rysk informationskampanj riktad mot opinionen i EU-länder borde engelska, franska, och tyska vara de dominerande språken. Av 3748 fall var bara 395 på dessa tre språk. https://theoldcontinent.eu/eu-vs-disinfo/ (6)

Den person som lämnat in flest tips om olika fall är den f.d. ryske journalisten Pavel Spirin. Den organisation som lämnat in flest fall är den Tjeckoslovakienbaserade European Values. Båda dessa har lämnat in över 800 tips var. Detta är en viktig delförklaring till varför över hälften av fallen är på ryska och att tjeckiska är det näst vanligaste språket. En annan huvudkälla är Ukrainabaserade Stopfake. https://theoldcontinent.eu/eu-vs-disinfo/ (6); https://www.europeanvalues.net/ (8)

Den svenska delen

EUvsDisinfo hävdar att det varit över 3700 fall av ryssvänliga och sakligt felaktiga inlägg. Om nu Ryssland gjort en satsning för att påverka opinionen i Sverige (splittra Sverige) borde en betydande del vara skriven på svenska för den svenska publiken. Av de fall som listas i EUvsDisinfos databas är, hör och häpna, 15 st på svenska. Det är mindre än en halv procent. Dessa fall har samlats in sedan starten i mars 2015.

Denna EU-databas har naturligtvis diskuterats i svenska medier. Som ett exempel kan nämnas ett inlägg på SVT:s hemsida. Såväl ”enheten” som ”styrkan” syftar på East Stratcom Task Force i nedanstående citat. (Sifferuppgifterna stämmer inte med det som angivits ovan eftersom citatet är från en annan tidpunkt.)

EU har listat över 3.500 fall av prorysk desinformation om väst.”

”Enligt enheten rör det sig om en pågående kampanj från rysk sida med mål att underminera demokratin och oberoende beslutsfattande. Strategin är att splittra, förvirra, sprida tvivel eller misstroende – för att till slut påverka.”

och angående det som ingår i databasen över prorysk desinformation

”Styrkan gör dock ingen bedömning om vem som ligger bakom ryktena, Kreml behöver inte vara upphovsman. Det behöver heller inte finnas en medveten avsikt att sprida falska rykten.” (Min kursivering. SVT 2/3 2018)  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/eu-listar-over-3-500-fall-av-kremlvanlig-desinformation-om-vast (9)

Det är en uppenbar motsättning här, Hur kan det vara en rysk kampanj (”… från rysk sida”) som dokumenteras i en databas med exempel där källan inte är känd. Det är tyvärr helt normalt i svensk press att den kritiska reflektionen lyser med sin frånvaro i reportage om EU:s kampanj mot påstådd rysk desinformationskampanj. Det här citatet är faktiskt bättre än en del annat som publicerats i svensk press. Ofta missar skribenterna att fallen som tas upp inte behöver ha någon koppling till Ryssland. Den upplevelse läsaren får är då att det är en medveten lögnkampanj som styrs från Kreml.

I januari 2019 gick EUvsDisinfo ut med en uppdatering om vad som hänt under 2018. Detta refereras i Svenska Dagbladet.

– Sverige var enligt de proryska kampanjerna ett särskilt eländigt land, skriver EU-experterna och pekar på skildringar i de sociala medierna om svenska skolor som tvingade elever att be till Allah och flyktingar som förstörde en av staty av Kristus.” (SvD 7/1 2019) https://www.svd.se/sverige-ett-sarskilt-elandigt-land-i-prorysk-kampanj?fbclid=IwAR3XiBKgso_3OfZxKQqYpwYxQAfQQ3k-u_aPOSgUWSGQn4fhE_0IldMxF8A (7)

Dessa två exempel hade inte ryskt ursprung vilket visas nedan i genomgången av de 15 fallen som är på svenska. Att över huvud taget kalla detta proryskt är trams eller rent av bedrägligt. För övrigt var flertalet av de fall som lyfts fram som graverande exempel av EUvsDisinfo i januari 2019 skrivna på ryska, inte på något av de språk som har förutsättningar att påverka opinionen i EU.

De femton fallen på svenska

Jag undrade lite HUR låg kvalité analysen i de enskilda fallen ligger på. Jag gick in och sökte på svenska källor i ett ämne som jag tycker borde vara viktigt när det handlar om försök att påverka opinion från rysk sida nämligen ”NATO”. Jag fick upp två fall. Oj, var det så lite de hade att komma med!

När jag gick vidare visade det sig att det var två påståenden från samma artikel som togs upp. De har således hittat EN artikel i Sverige som innehåller vad de påstår vara ryskvänlig desinformation med anknytning till NATO! Källan är dessutom skriven av den ryske ambassadören Victor Tatarintsev, dvs det är helt öppet att det är en officiell rysk syn.

Senare gick jag in och sökte lite bredare i EUvsDisinfos databas. Det var då jag upptäckte att det bara finns 15 fall i databasen där källan är på svenska. Insamlandet har pågått under tre och ett halvt år, eller 43 månader, eller 32 månader från första till sista noteringen. Det motsvarar ett fall var tredje månad till ett fall varannan månad. Inte mycket att skryta med om man ska avslöja en ”kampanj” – ens om det hade varit verkliga exempel på rysk desinformation!

Av de 15 fallen som är skrivna på svenska är fyra tagna från inlägget av den ryske ambassadören och ytterligare ett avser ett uttalande i SVT av samme person. Endast fyra fall är från artiklar som funnits på Sputniks svenska upplaga som var aktiv i elva månader 2014-2015. Således har nio av fallen en tydlig koppling till Ryssland, men det är inte Ryssland som är ursprunget till alla dessa nyheter/påståenden. Det handlar i några fall om återrapportering av sådant som förekommit i icke-rysk press. Sputniks korta period med artiklar på svenska lyftes fram i den redan omnämnda hårt kritiserade artikeln av Kragh och Åsberg. Under perioden förekom ca 5000 artiklar på svenska på Sputnik (enligt skattning från uppgifter i Kragh och Åsberg 2017 som nämnt att det förekom 3963 artiklar under 8,5 månader 2014). Det kan ses som en insats riktad mot svensk opinion, men inte särskilt kraftfull. Av dessa artiklar har EUvsDisinfo plockat ut fyra som anses vara Kremlvänlig desinformation. Det är mindre än en promille av de artiklar som publicerades av svenska upplagan av Sputnik. Tänk om bara en promille av alla artiklar publicerade i DN, Expressen och liknande tidningar innehöll fel!

Inlägg på Facebook står för två fall och andra sociala medier för ett fall. Två fall är tagna från Fria Tider och en från en tidning/blogg som granskar svensk journalistik. Det är otroligt svagt redan innan de enskilda fallen granskats.

Här följer en kritisk granskning av argumenten som framförs av EUvsDisinfo i de femton fallen.

Fall 1 Nato, Kosovo och humanitär lag

Under avsnittet ”Disinformation” som beskriver det EU:s organ är kritisk mot står det:

”NATO’s operation in Kosovo shows that European politicians do not care about international humanitarian law” (Natos insats i Kosovo visar att europeiska politiker inte bryr sig om internationell humanitär lag. Min översättning). https://euvsdisinfo.eu/report/european-politicians-do-not-care-about-international-humanitarian-law/ (10)

Det hänvisas till den artikel där detta påstående ska ha förekommit. Den har publicerats i Dagens industri (12/10 2017) och är skriven av den ryska ambassadören Victor Tatarintsev. Den handlade om att Sverige borde satsa på ett normalt förhållande till Ryssland.

Efter att ha nämnt Nato:s expansion österut skrev Victor Tatarintsev:

”Varje stat som inte får gehör för sin ståndpunkt tvingas att bestämt hävda sina nationella intressen. Ingen som blir injagad i ett hörn agerar väl annorlunda? Men det visade sig att Ryssland återigen ansågs skyldigt eftersom hon skulle ha rubbat den europeiska säkerhetsordningen.

Men hur ska man då kalla det som NATO med USA i spetsen gjorde på Balkan genom att bomba sönder Serbien och utan några som helst ”nationella folkomröstningar” upprätta ett ”självständigt” Kosovo? Vad gjorde vid det ögonblicket de så högt renommerade europeiska politikerna och vad hände med deras ”principiella stöd” till folkrätt och lagens överlägsenhet?” https://www.di.se/debatt/rysslands-ambassador-hog-tid-att-sverige-och-ryssland-sluter-fred/?loggedin=true (11)

Rubbandet av den europeiska säkerhetsordningen syftar på det av USA och EU kritiserade ryska agerandet på Krim 2014. Det enda i artikeln som skulle kunna tolkas som att det handlar om internationell humanitär lag är: ” … vad hände med deras ”principiella stöd” till folkrätt och lagens överlägsenhet?” Det stämmer inte med det som Tatarintsev påståtts ha skrivit. Det borde vara tillräckligt för att visa att anklagelsen är ett slag i luften.

Även om det som Tatarintsev skrev inte motsvaras av det som EUvsDisinfo påstår är det i sig inte fel. Natos bombning i Jugoslavien riktade sig mot befolkade områden och civil infrastruktur såsom energianläggningar och broar långt ifrån konfliktområdet som inte hade någon militär betydelse. https://sv.wikipedia.org/wiki/Kosovokriget (12). Detta är brott mot krigets lagar och humanitär rätt. Klusterbomber och ammunition med utarmat uran användes vid många tillfällen. https://postconflict.unep.ch/publications/uranium.pdf (13). Det värsta brottet är dock bombningarna i sig som inte hade stöd i FN:s Säkerhetsråd och därmed är ett brott mot FN-stadgans förbud för medlemsländerna att använda våld mot varandra. Bombningen pågick i 78 dagar – på Krim fälldes inte en enda bomb. Några tusen människor dödades i Kosovokriget – på Krim dödades några enstaka. I Kosovo hölls inga omröstningar – på Krim hölls en omröstning om Krims framtid.  Om det som skedde på Krim är ett folkrättsbrott är det rätt uppenbart att även Natobombningen av Jugoslavien under Kosovokriget är det – hundrafalt.

I argumentationen mot det som den ryske ambassadören inte (!) skrev i den utpekade artikeln tas den insats som hade stöd i FN:s säkerhetsråd upp. Det handlade om att genomföra det fredsavtal som framtvingats genom de 78 dagarnas bombning. Det är således helt irrelevant eftersom det skedde efter det som utgör brott mot internationell lag eller den europeiska säkerhetsordningen som ambassadören syftade på.

Fall 2 NATO:s utvidgning österut

Den ryska ambassadören påstås ha hävdat följande:

“NATO is stubbornly expanding towards the east although it should have followed the example set by the Warsaw pact and dissolved” (Nato expanderar envist österut trots att den borde ha gjort som Warszawapakten och upplösts. Min översättning) https://euvsdisinfo.eu/report/nato-is-expanding-although-they-should-have-followed-the-example-set-by-the-warsaw-pact/ (14)

Det som Victor Tatarintsev skrev var följande:

”En paradoxal situation uppkom varvid NATO inte bara avstod från att följa den upplösta Warszawapaktens exempel utan tvärtom fortsatte att utvidga sina gränser genom att enträget expandera österut.” https://www.di.se/debatt/rysslands-ambassador-hog-tid-att-sverige-och-ryssland-sluter-fred/?loggedin=true (11)

Inte precis som citatet ovan, men nästan, vilket är betydligt bättre än i det första fallet.

Argumentet under rubriken ”Disproof” för att detta skulle vara desinformation är, hör och häpna, att bildandet av Warszawapakten skedde under helt andra villkor än expansionen av Nato. Bildandet nämns ju inte ens i det som kritiseras (eller på annan plats i aktuell artikel). Bildandet av Warszawapakten gjordes 1955 som ett svar på bildandet av Nato 1949. De två militärallianserna stod mot varandra under det kalla kriget. Därav logiken att Nato borde avvecklas när inte Warszawapakten fanns kvar. De undviker dessutom att tala om att Michail Gorbatjov blev lovad att Nato inte skulle expandera bortom Tyskland. https://nationalinterest.org/blog/the-buzz/newly-declassified-documents-gorbachev-told-nato-wouldnt-23629 (15)

Inte heller i detta fall lyckas de tillbakavisa någon desinformation.

Fall 3 Ryssland har gjort stora framsteg mot demokrati

Victor Tatarintsev hävdade att Ryssland sedan 1980

” … tagit ett enormt steg framåt i fråga om öppenhet och demokratisering” https://www.di.se/debatt/rysslands-ambassador-hog-tid-att-sverige-och-ryssland-sluter-fred/?loggedin=true (11)

Detta ”motbevisas” av att ett USA-baserat institut, Freedom House, klassat Ryssland som ”not free”. Det är för det första inget som visar att det inte gjorts stora framsteg sedan 1980, även om det nu vore en rimlig klassning.

För det andra är Freedom House inte trovärdigt som ett oberoende institut. Så här står det på dess hemsida:

”Freedom House is a strong voice for a U.S. foreign policy ….” https://freedomhouse.org/content/our-history  (16)

För det tredje kan man undra hur de kunnat komma fram till att Venezuela är icke fritt och flertalet länder i Mellanamerika och Columbia är delvis fria. I den senare gruppen ingår flera länder där fackföreningsledare och vänsterledare mördats i stor omfattninng. Till saken hör att Venezuela, men inte de övriga, är på USA:s lista över fiender. Israel klassas som fritt trots att palestinierna trakasseras dagligen och mördas i stor omfattning. Israel är USA:s främsta mottagare av ekonomiskt och politiskt stöd. Kan det möjligen ha påverkat klassningen?

Det andra försöket att motbevisa ambassadörens påstående är att den USA-baserade tidskriften The Economist hävdar att utveclingen gått i fel rikting i Ryssland de senaste tio åren. Inte heller det visar att ambassadören har fel angående förbättring sedan 1980, dvs under minst 36 år (artikeln är från 2016). The Economist placerar Ryssland i samma grupp som Kina som faktiskt är en enpartistat. Inte mycket trovärdighet där heller.

USA placeras högt eller mycket högt av Freedom House och The Economist. Inget annat land i världen har så många personer i sina fängelser. USA ligger även nästan i topp när det gäller procent av befolkningen i fängelse. Poliser dödar runt 1000 personer per år med skjutvapen https://www.bbc.com/news/magazine-36826297 (17). Fattiga förtrycks, särskilt färgade. Många politiker är betalda av superrika personer – i båda partierna som dominerar landets politik. I stort sett alla betydande medier i USA ägs av mycket rika personer. En konstig ranking med andra ord.

Fall 4 Politiker i väst demoniserar Ryssland och är russofober

Det som den ryske ambassadören påstås ha skrivit är:

”Whatever Russia does, Western politicians will be russophobe and blame Russia for everything.”

Det Tatarinsev faktiskt skrev i den artikel EUvsDisinfo hänvisar till är:

” Det verkar ibland som att västerländska politiker, hur Ryssland än beter sig, ändå skulle mekaniskt gnälla över dess ”skuld”. https://www.di.se/debatt/rysslands-ambassador-hog-tid-att-sverige-och-ryssland-sluter-fred/?loggedin=true (11)

”Beviset” för att det felciterade är desinformation är att EU och Nato påstås ha haft ett gott samarbete med Ryssland sedan 1990-talet. Problemet med den ”bevisföringen” är att ambassadörens uttalande gäller förhållanden runt 2017 när det skrevs. Väst var mycket vänligt inställt till Ryssland under Boris Jeltsin när Ryssland var svagt och oligarkerna förstörde landet – delvis baserat på råd från västliga rådgivare. Det gäller inte längre. Ryssland är inte svagt längre och det är det som främst medför upprörda känslor bland politiska ledare i Väst. Inte heller i detta fall lyckas EUvsDisinfo plocka sönder påståendet.

Fall 5 Krim har alltid varit en del av Ryssland

Victor Tatarintsev hävdade enligt SVT i en intervju: ” Krim har alltid varit en del av Ryssland”. Jag vet inte om det skriftliga referatet är en korrekt återgivning av vad han sagt.

Det är självklart fel att hävda att Krim alltid varit ryskt. Ordet alltid är olämpligt att använda i historiska sammanhang. Dock har Tatarintsev en poäng om hur kort minnet verkar vara i diskussionen i Väst eftersom Krim varit ryskt i stort sett hela tiden sedan slutet av 1700-talet.

Fall 6 Frågesport sprider anti-ryska känslor

Detta och de tre följande fallen handlar om sådant som spridits på Facebook och/eller andra sociala medier.

I det här fallet är det en svensk FB-sida som försöker försvara Ryssland mot påhopp och tillbakavisa lögner. I ett frågeprogram på TV ska en fråga ha handlat om vilka som utgör hot. Svarsalternativen handlade bara om sånt som hade kopplingar till Ryssland och Putin. Ansvariga på SVT tillbakavisar kritiken, men det har inte varit möjligt att kolla upp vad som är korrekt eftersom hänvisningen är till en grupp på Facebook, inte till ett enskilt uttalande. Viktig fråga? Bevis på ryskt ursprung har inte ens påståtts.

Fall 7 Elever tvingas be till Allah

Ett foto där några skolelever knäböjer påstås visa att svenska elever tvingas be till Allah. Detta tillbakavisades som falskt av faktiskt.se som är knutet till DN. https://www.faktiskt.se/granskat/dn/helt-fel/den-har-bilden-ar-inte-ett-belagg-for-att-svenska-skolbarn-tvingas-knaboja-och-be-till-allah/  (18)

Fotot är 8 år gammalt. Det som syns på fotot är elever som visar för varandra hur olika högtider firas i deras familjer. Detta är väl typexempel på hur fake news, i det här fallet från islamofober, utformas. Det handlar om att att misstänkliggöra dem man är kritisk mot helt utan saklig grund. Bilden ska även ha publicerats på ryskspråkiga sidor, men kopplingen till ryska myndigheter är obefintlig.

Detta och nästa fall lyfts fram av EUvsDisinfo som graverande bland det som tagits upp i dess databas under 2018!

Fall 8 en Muslimska flyktingar har förstört en Kristusstaty

Några bilder med mycket nedsättande kommentar som beskyller muslimska flyktingar för att ha förstört en Kristusstaty i Sverige har spridits brett på bl.a. Facebook. Den publicering som EUvsDisinfo länkar till avser ett inlägg av en Israelvän. Det har publicerats på flera språk bl.a. på franska, engelska och svenska. Även detta är ett typexempel på fake news från islamofober. Bilderna är tagna vid en studentprotest i Chile. Det avslöjades av Metro. Koppling till Ryssland? https://www.metro.se/artikel/nej-bilderna-visar-inte-muslimska-flyktingar-som-krossar-en-jesus-staty (19)

Fall 9 Gratis mat serveras till flyktingar

Detta som bygger på foton som är tagna ur helt andra sammanhang ska ha spritts via Facebook. Klassiskt invandrarfientlig lögn.

Koppling till Ryssland?

Fall 10 Sverige vill förbjuda alternativa medier

Detta var publicerat i högertidningen Fria Tider. EUvsDisinfos text:

”Sweden wants to ban alternative media through changes in the Fundmental Law of Freedom of Expression” (Sverige vill förbjuda alternative medier genom förändringar i grundlagen om yttrandefrihet).

Det handlar inte om ett förbud mot medier som sådana utan om ett förslag om förbud att publicera känsliga uppgifter, bl.a. om personer. Det framgår av artikeln i Fria Tider. För övrigt fick förslaget hård kritik från flera juridiska experter i den remissrunda som genomfördes. Det är således ett slag i luften från EUvsDisinfos sida.

Koppling till Ryssland?

Fall 11 Carl Bildt har koppling till Azovbatallionen och Putin mobbas i svenska medier

Detta var publicerat på DSM som är en tidning som kritiserar brister i svenska medier. EUvsDisinfo ger ingen länk till aktuell artikel. Artikeln om Bildt och Azov kan jag inte hitta, men på DSM finns det en saklig artikel från samma tidsperiod som går igenom hur Ryssland och Putin behandlats i svensk press. http://arkiv.dsm.nu/bilder/DSM%205_15-ordkrig.pdf  (20)

Det är uppenbart att det finns en hets mot Ryssland och Putin i svensk press. Det har visats av flera skribenter, t.ex. Stefan Lindgren (Nyhetsbanken), Anders Romelsjö (Global Politics) och jag själv (Synapze). 21: http://www.synapze.se/?link=article&key=15394

Fall 12 Den nederländska undersökningen om MH17 är antirysk och felaktig

Denna och de tre följande har hämtats från Sputnik under de elva månader som Sputnik hade en sida med texter på svenska.

Anklagelsen formulerades på följande sätt:

”The Dutch MH17 investigation is biased, anti-Russian and factually inaccurate”

För att visa att detta är felaktigt hänvisas till den undersökning som kritiseras av Sputnik. Uppgift och bedömning står mot varandra och det skulle krävas minst en separat artikel för att reda ut frågan. Det kan vara intressant att notera att en politisk analytiker i USA som varit rådgivare åt Ronald Reagan, Paul Craig Roberts, framfört liknande kritik mot den nederländska utredningen. Det är helt klart att EUvsDisinfo inte visat att påståendet i Sputnik är falskt.
https://www.paulcraigroberts.org/2015/10/13/the-mh-17-report-paul-craig-roberts/ (22)
https://www.paulcraigroberts.org/2018/09/17/evidence-is-no-longer-a-western-value/ (23)

Fall 13 Gränsen mellan Norge och Ryssland

Det här fallet handlar om någon slags svar på klagomål från Norge om att det kommer flyktingar över gränsen från Ryssland in i Norge. Hänvisningen är till Sputnik, men inte till aktuell artikel varför det är svårt att följa upp. Frågan är inte heller särskilt intressant. Det är väl Norge som ska bevaka sin gräns för inkommande, inte Ryssland.

Fall 14 Fler och fler georgier styr i Ukraina

Länken som ges av EUvsDisinfo leder till Sputnik och det är svårt att hitta den aktuella artikeln. Det är korrekt att Saakashvili och några till från Georgien deltagit i styrandet av Ukraina och att Saakashvili är efterlyst för brott i sitt hemland. Det är svårt att utreda exakt om den aktuella formuleringen är korrekt och inte heller om EUvsDisinfos motargument är korrekt.

Fall 15 Serbien har klassats lägre av EU kommissionen

Det kan vara rätt eller fel. Det är svårt att reda ut. Det är dock inget som skulle kunna ha någon betydelse för att påverka svensk opinion.

MSB:s påstående om vad Ryssland vill sprida

Detta har funnits i en artikel på SVT:s hemsida som redan citerats ovan.

”Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap sprids det fyra övergripande narrativ (verklighetsbilder) om Sverige från rysk sida. Att Sverige:
– är ett land i förfall, där lag och ordning inte upprätthålls
– är ett moraliskt dekadent och sekulärt samhälle
– styrs av USA och är hemlig medlem i Nato
– svenskar är russofober och alla investeringar i försvarssektorn är baserade på påhittade hot från Ryssland.” (SVT 2/3 2018)
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/msb-ryssland-forsoker-splittra-sverige
 (24)

Det är slående hur illa detta stämmer överens med de 9 fall som har en tydlig koppling till Ryssland. Inget är mitt i prick och endast avseende den sista punkten i listan ligger ett fall nära det som Ryssland påstås ha för avsikt att sprida.

atlantic council bild

Nätverket som smutskastar Ryssland

Det finns ett nätverk, Integrity Initiative, med säte i Storbritannien och förgreningar i flera EU-länder, USA och Kanada, som har som mål att smutskasta Ryssland. Finansiering rullar in från det brittiska utrikesdepartementet och från Nato. Det nätverket har med en påverkanskampanj lyckats hindra tillsättandet av en person på en viktig post i Spanien. De har dessutom spridit falsk information om oppositionspolitikern Jeremy Corbyn i Storbritannien.

Ett närmast löjeväckande och sakligt mycket tunt kapitel i en skrift utgiven av NATO-lobbygruppen Atlantic Council har ”analyserat” grupper i Sverige som påstås vara potentiella agenter för Kremlpropaganda.

Dessa två grupper och den nämnda artikeln av Kragh och Åsberg har starka kopplingar till det som EUvsDisinfo sysslar med. Det har diskuterats i några tidningar och nätsidor i Sverige, bl.a. Synapze.
http://www.dagensarena.se/opinion/rena-maccarthykampanjen-mot-mp-och-fredsrorelsen/ (25)
http://www.internationalen.se/2018/12/brittisk-trollkvarn-med-svensk-anknytning/  (26)  
https://aktivisterforfred.wordpress.com/ http://www.synapze.se/?link=article&key=17014
 (27)
https://www.globalpolitics.se/sverige-deltar-i-storbritanniens-hemliga-mediaprogram-for-att-svartmala-ryssland/?fbclid=IwAR2vjZ3MK34TT3i56K5hWCx_1ghfRBs9_p5hxNgy00BZgXvHNP18uDcXJ7g (28)
http://www.synapze.se/?link=article&key=17014
 (29)

Slutsats

EU:s kampanj för att motverka påstådd påverkanskampanj från Ryssland bygger på en bedräglig metod. Den visar inte försök till osaklig påverkan från Rysslands politiska ledning eller myndigheter riktad mot EU och Sverige. Den listar påståenden som EUvsDisinfo anser ligga i Kremls intresse att sprida, som framförts av någon i den globala informationsrymden och som EUvsDisinfo anser vara felaktiga. Med dylika metoder kan man ”bevisa” vad som helst.

Svensk press har inte lyckats prestera någon kritisk granskning av EUvsDisinfo men en svensk myndighet hänvisar okritiskt till dess databas. Det är inget mindre än en skandal!

Endast i fyra av elva fall där det går att hitta källdokument som kan granskas har EUvsDisinfo visat att påståenden de hänvisar till faktiskt är felaktiga. I tre av dessa fall är det dessutom klassisk fake news på högerinriktade sidor utan tydlig koppling till Ryssland.

Det som publicerats på svenska av Sputnik är i ett av fyra fall taget från andra, icke ryska, källor. I fem av fallen är det den ryske ambassadören som offentligt deklarerat Rysslands syn. Det har skett helt öppet. I ett fall gör en olämplig formulering att det faktiskt är fel. Skulle EUvsDisinfo eller MSB hävda att uttalanden från USA:s ambassadör är en del av en falsk påverkanskampanj?

Det har förekommit påverkan från Ryssland mot Sverige, vilket görs som ett naturligt inslag i umgänget mellan länder, men EUvsDisinfo har sannerligen inte lyckats påvisa någon ”rysk kampanj” riktad mot Sverige. MSB påstående om vad rysk påverkan skulle syfta till stämmer i stort sett inte alls med de fall som är på svenska i EUvsDisinfo och som har ryska källor.

Om övriga fall som avser saker som skrivits eller sagts på andra språk än svenska håller lika låg nivå som de femton fallen som diskuteras här är det inte mycket värde i EUvsDisinfos antiryska kampanj. Av den svenska delen att döma är EUvsDisinfo värre desinformation än den ryska kampanj som man säger sig bekämpa.

Lars Drake

1 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/msb-ryssland-forsoker-splittra-sverige
2 https://euvsdisinfo.eu/
3 http://www.synapze.se/?link=article&key=16520
4 http://www.synapze.se/?link=article&key=16523
5 http://www.synapze.se/?link=article&key=16755
6 https://theoldcontinent.eu/eu-vs-disinfo/
7 https://www.svd.se/sverige-ett-sarskilt-elandigt-land-i-prorysk-kampanj?fbclid=IwAR3XiBKgso_3OfZxKQqYpwYxQAfQQ3k-u_aPOSgUWSGQn4fhE_0IldMxF8A
8 https://www.europeanvalues.net/
9 https://www.svt.se/nyheter/utrikes/eu-listar-over-3-500-fall-av-kremlvanlig-desinformation-om-vast
10 https://euvsdisinfo.eu/report/european-politicians-do-not-care-about-international-humanitarian-law/
11 https://www.di.se/debatt/rysslands-ambassador-hog-tid-att-sverige-och-ryssland-sluter-fred/?loggedin=true
12 https://sv.wikipedia.org/wiki/Kosovokriget
13 https://postconflict.unep.ch/publications/uranium.pdf
14 https://euvsdisinfo.eu/report/nato-is-expanding-although-they-should-have-followed-the-example-set-by-the-warsaw-pact/
15 https://nationalinterest.org/blog/the-buzz/newly-declassified-documents-gorbachev-told-nato-wouldnt-23629
16 https://freedomhouse.org/content/our-history
17 https://www.bbc.com/news/magazine-36826297
18 https://www.faktiskt.se/granskat/dn/helt-fel/den-har-bilden-ar-inte-ett-belagg-for-att-svenska-skolbarn-tvingas-knaboja-och-be-till-allah/
19 https://www.metro.se/artikel/nej-bilderna-visar-inte-muslimska-flyktingar-som-krossar-en-jesus-staty
20 http://arkiv.dsm.nu/bilder/DSM%205_15-ordkrig.pdf
21 http://www.synapze.se/?link=article&key=15394
22 https://www.paulcraigroberts.org/2015/10/13/the-mh-17-report-paul-craig-roberts/
23 https://www.paulcraigroberts.org/2018/09/17/evidence-is-no-longer-a-western-value/
24 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/msb-ryssland-forsoker-splittra-sverige
25 http://www.dagensarena.se/opinion/rena-maccarthykampanjen-mot-mp-och-fredsrorelsen/
26 http://www.internationalen.se/2018/12/brittisk-trollkvarn-med-svensk-anknytning/
27 https://aktivisterforfred.wordpress.com/ , http://www.synapze.se/?link=article&key=17014
28 https://www.globalpolitics.se/sverige-deltar-i-storbritanniens-hemliga-mediaprogram-for-att-svartmala-ryssland/?fbclid=IwAR2vjZ3MK34TT3i56K5hWCx_1ghfRBs9_p5hxNgy00BZgXvHNP18uDcXJ7g
29 http://www.synapze.se/?link=article&key=17014

Nytt nummer av Ukrainabulletinen (nr 1 2019)

Det finns ett nytt nummer av Ukrainabulletinen (nr 1-2019) ute.

UB12019

Ladda ner det i PDF-format genom att klicka här.

Ur innehållet:

 • Internationell aktionsdag för Odessa 2 maj 2019
 • Fred: Finsk fredsrörelse rapporterar och rekommenderar efter resa till Ukraina
 • Malmö European Forum 4 maj
 • Europas fredsrörelser kräver avspänning
 • Miljö: Ukrainska bönder är rädda att förlora sin mark
 • Mänskliga rättigheter: Stoppa politiskt förtryck i Ryssland och Ukraina
 • Tema: Ukrainska presidentvalet
 • Allt om Kragh och Sundboms ryssstämpel på freds- och miljörörelsen
 • Fred: Så arbetar Aktivister för fred
 • Personligt: Divina Levrini 1979-2019
 • … och mycket mer

Dela och sprid gärna detta fullmatade nummer av Ukrainabulletinen.

 

Sverige måste säga nej till Eurovision i Israel – Aktivister för fred undertecknar uppropet i minne av Divina Levrini, sångerska och growlerska, Malmö

Aktivister för fred stödjer ett upprop som publicerades på Aftonbladet debatt idag 2 april  2019 och som undertecknats av 171 kulturarbetare.

ABDebattForPalestina2April2019.png

Vi (Aktivister för fred) skriver, med familjens tillåtelse, under uppropet i minne av kulturarbetaren Divina Levrini, sångerska och growlerska, Malmö. Vi gör det då vi alla vet att om Divina levt idag hade hade hon skrivit under det själv.

Divina var under riktigt många år engagerad för Palestina och sommaren 2018 fick hon möjlighet att segla med Ship to Gaza och Freedom Flottila. Hon sa flera gånger att hon inte trodde att det var sant, men det var det. Det var en stor önskan som gick i uppfyllelse och hon seglade hela vägen från Sverige. Tyvärr nådde hon aldrig sin destination i Palestina eftersom fartyget Al Awda (Återkomsten) som hon seglade den sista sträckan med bordades på internationellt vatten av israelisk militär som kidnappade hela besättning och passagerarna. De fördes mot sin vilja till Israel och sattes i Israeliskt fängelse innan de deporterades. Både i samband med bordning och i fängelset behandlades de illa av israeliska myndighetsföreträdare. Vittnesmål om detta finns publicerade runt om i världen. Fartyget, som var en gåva till det palestinska folket, beslagtogs och ligger kvar i Ashdod, Israel tillsammans med alla beslagtagna palestinska fiskebåtar.

Efter att Divina deporterats från Israel och nått Sverige samlade hon en enorm kraft och genomförde flera intervjuer i både svensk och internationell media. Hon uttryckte ofta för oss andra i Aktiviter för fred att hon var besviken när media valde att sätta fokus på henne och hennes tid i Israeliskt fängelse. Hon menar att det är inte intressant.

Det enda som betyder något är palestinierna och deras kamp. Följande citat från Divina säger mycket om vilket stort hjärta världen tyvärr har förlorat. Det säger även hur viktigt det är att vi som är kvar låter hon kämpa vidare för palestinierna och Palestina genom våra ord och våra handlingar.

DivinaMEMO16aug2018.png

Divina says that one of her worst moments on board the Flotilla was when “they [Israeli naval forces] had hijacked us and drove the boat to Ashdod.” She explains:

We could see the glittering light in Israel and complete darkness over Gaza. We knew that Israel had cut off the electricity again. I told a young soldier: ‘Over there, children full of hope are waiting for us, for a boat full of medicines which will never come.

Then we saw fishing boats, stolen from the Palestinians of Gaza in the harbour – it fills my heart with sadness just how cruel humans can be.

Divina Levrini in Middle East Monitor, 16 augusti 2018

Med det lägger vi till denna underskrift till uppropet:

Aktivister för fred i minne av Divina Levrini, sångerska och growlerska, Malmö

DivinaAlAwda2.jpg

Divina Levrini ombord på Al Awda (Återkomsten).
Någonstans på Medelhavet på väg till Palestina sommaren 2018.


Sverige måste säga nej till Eurovision i Israel

Detta upprop är publicerat i Aftonbladet Debatt, 2 april 2019 kl 04:00.

171 artister och kulturarbetare: Israel förnekar palestinierna grundläggande mänskliga rättigheter.

Bland de som skriver under uppropet finns Joakim Thåström, Lo Kauppi, Mikael Wiehe, Sven Wollter, Kajsa Ekis Ekman, Love Antell, Athena Farrokhzad, Stefan Sundström, Syster Sol, Mari Boine, Per Gahrton, Maria-Pia Boëthius och Ewert Ljusberg.

FOTO: AFTONBLADET, TT
Bland de som skriver under uppropet finns Joakim Thåström, Lo Kauppi, Mikael Wiehe, Sven Wollter, Kajsa Ekis Ekman, Love Antell, Athena Farrokhzad, Stefan Sundström, Syster Sol, Mari Boine, Per Gahrton, Maria-Pia Boëthius och Ewert Ljusberg.
FOTO: AFTONBLADET, TT

DEBATT. Vi svenska artister och kulturarbetare som undertecknar detta upprop kan inte stillatigande åse hur Israel använder sig av Eurovision Song Contest för att dölja sina brott mot det palestinska folket.

Bara några dagar efter den israeliska segern i Eurovision Song Contest maj 2018 sköt Israels armé ihjäl 62 palestinier som protesterade mot sin fängelseliknande instängning i Gaza.

Sex av dessa mördade var barn. Samtidigt uttryckte den israeliska premiärministern Benjamin Netanyahu sin förtjusning över att Netta Barzilai, den vinnande sångerskan, var den bästa ambassadören för Israel ute i världen.

Så länge Israel med sin apartheidpolitik förnekar palestinierna deras grundläggande mänskliga rättigheter, så länge måste vi avstå från israeliskt deltagande i kulturutbyten.

Stefan Abelsson, musiker, Göteborg
PO Alfredsson, fotograf, Göteborg
Stefan Almqvist, körledare, Göteborg
Anne-Li And, vissångerska, Köpenhamn
Bernt Andersson, musiker, Göteborg
Kjell Andersson, filmare, Varberg
Love Antell, musiker, Stockholm
Tobias Assiego (Format), artist/dj, Uppsala
Gillis Bengtsson, musikproducent, Göteborg
Staffan Bergström, professor, Visby
Rikard Björk, skådespelare, Stockholm
Felix Björklund, musiker, Göteborg
Bengt Blomgren, musiker, Göteborg
Göran Guran Blomgren, musiker, Göteborg
Emanuel Blume, musiker, Vänersborg
Göran Boardy, konstnär, Göteborg
Maria-Pia Boëthius, författare, Stockholm
Mari Boine, samisk artist, Sapmi
Nina Bondesson, konstnär, Göteborg
Bruno Bran, estradör, Göteborg
Paula Brandt, skådespelare, Stockholm
Sten Bunne, musikpedagog, Hudiksvall
Sassa Buregren, författare, Bua
Signe Bådagård, musiker, Stockholm
Essa Cham, artist, Halmstad
Gibril Cham, musiker, Halmstad
Henrik Dahl, teaterarbetare, Stockholm
Kristin Dahl, författare, Stockholm
Agneta Danielson, skådespelare, Göteborg
Arash Dehvari, kulturarbetare, Stockholm
Karin Dreijer, musiker, Stockholm
Olof Dreijer, musiker, Stockholm
Mattias Dristig, musiker, Göteborg
Fabian Edmar, musiker, Göteborg
Otilia Ek, musiker, Göteborg
Henrik Ekdahl, musiker, Sundsvall
Kajsa Ekis Ekman, författare, Stockholm
Johanna Emanuelsson, dramatiker, Stockholm
Lars Englund, körledare, Falu Fredskör
Gunnar Eriksson, kördirigent, Ljungskile
Kjell Eriksson, författare, Uppsala
CO Evers, dramatiker, Stenungsund
Isabel Evers, dramatiker, Göteborg
Adam Falk, musiker, Stockholm
Bisse Falk, författare, Söderbärke
Joakim Falk, musiker, Stockholm
Leon Falk, musiker, Stockholm
Selma Falk, musiker, Stockholm
Athena Farrokhzad, poet, Stockholm
Dror Feiler, musiker, Stockholm
Thomas Feiner, musiker, Göteborg
Tomas Forsell, musiker, Vassmolösa
Stefan Forssén, musiker, Göteborg
Johanna Franck, konstnär, Göteborg
Lasse Franck, musiker, Göteborg
Lava Franck, musikstuderande, Göteborg
Per Gahrton, författare, Hörby
Mattias Gardell, författare, Stockholm
Gert Gelotte, skribent, Göteborg
Mikael Godée, musiker, Göteborg
Åsa Grogarn Sol, sångerska, Göteborg
Max Gustafsson, satirtecknare, Borås
Svante Gärdek, konstnär, Gotland 
Tuomo Haapala, musiker, Julita
Magnus Hagström, musiker, Göteborg
Tomas Halling, multikonstnär, Göteborg
Jan Hammarlund, sångare, Stockholm
Sebastian Hankers, musiker, Vallentuna
Linn Hansén, poet, Göteborg
Bo Harringer, filmare, Göteborg
Erica Haylett (Etzia), dancehall-artist, Göteborg
Saga Hedberg, teaterarbetare, Stockholm
Ulf Hillermyr, träsnidare, Borås
Claes Hindenfelt, musiker, Göteborg
Ellen Huttu Hansson, musiker, Göteborg
Maria Hörnelius, skådespelare, Göteborg
Bengt Ingelstam, ungdomsförfattare, Ånge
Dan Israel, förläggare, Stockholm
Amanda Johansson, fotokonstnär, Göteborg
Annelie Johansson, musiker, Göteborg
Folke Johansson, filmare, Kullavik
Kristin Johansson, kostymmästare, Göteborg
Linn Johansson, skådespelare, Skåne
Åke Johansson, författare, Sundsvall
Moa Jonsson Länne, musiker, Göteborg
Hannes Junestav, musiker, Stockholm
Torsten Jurell, konstnär, Stockholm
Anna Jörgensdotter, författare, Gävle
Lena Kallenberg, författare, Söderbärke
Johan Karlberg, musiker, Göteborg
Kalle Karlsson, Kultur 4ür Alle, Göteborg
Lo Kauppi, skådespelare, Stockholm
Magnus Kempe, producent, Göteborg
Anja Landgré, skådespelare, Stockholm
Cissi Larsson, musiker, Stockholm
Jonathan Leidecker, musiker, Stockholm
Gunnar Lindgren, musiker,  Älvängen
Maud Lindström, visartist, Tollered
Pelle Lindström, musiker, Leksand
Ewert Ljusberg, trubadur, Hede
Peter Lloyd, fotograf, Göteborg
Pekka Lunde (Pekkanini), musiker, Göteborg
Torbjörn Lundgren, författare, Söderbärke
Jenny Lundin, artist, Göteborg
Mikael Löfgren, litteratör, Bohus-Björkö
Anders Lönnbro, skådespelare, Göteborg
Peter Mosskin, författare, Stockholm
Felicia Mulinari, poet, Malmö
Anton Müller, musiker, Göteborg
Niels Nankler, musiker, Göteborg
Christer Nilsson, filmproducent, Göteborg
Mikael Nitsche, musiker, Stockholm
Lisbeth Nowotny, musiker, Göteborg
Mikael Nyberg, författare, Stockholm
Robert Nyberg, tecknare, Stockholm
Johannes Nyholm, regissör, Göteborg
Eva Nykvist, vissångerska, Göteborg
Jimmy Olsson, musiker, Göteborg
Pelle Olsson, författare, Kronoberg
Vibeke Olsson Falk, författare, Stockholm
Ann-Sofie Oscarsson Greider, kulturarbetare, Göteborg
Brian Palmer, författare, Stockholm
Sara Parkman, folkmusiker, Uppsala
John Pekkari, skådespelare, Göteborg
Håkan Persson, musiker, Stockholm
Elsie Petrén, författare, Stockholm
Björn Rantil, fotograf, Göteborg
Peo Rask, författare, Luleå
Pär Salander, professor,  Umeå
Isabel Sandblom (Syster Sol), artist, Stockholm
Amer Sarsour, poet, Stockholm
Lena Selander, konstnär, scenograf, Göteborg
Marie Selander, musiker, Julita
Axel Sjöberg, musiker, Göteborg
Roger Sjöström, vissångare, Sundsvall
Sanne Skjervik, skådespelare, Stockholm
Bo Skoglund, musiker, Stockholm
Sören Sommelius, kulturskribent, Helsingborg
Therese Stawlin, silversmed, Göteborg
Maria Stellas, sångerska, Göteborg
Bo Stenholm, musiker, Jonsered
Emma Ströde, skulptör, Göteborg
Nikke Ström, musiker, Göteborg
Stefan Sundström, musiker, Ekerö
Göran Therborn, författare, Ljungbyholm
Björn Therkelson, konstnär, Falköping
Michael Thorén, musikproducent, Göteborg
Miriam Thorpe, konstnär, Göteborg
Joakim Thåström, musiker, Stockholm
Thomas Tidholm, författare, Arbrå
Peter Tornborg, operasångare, Åmål
Rick Tritö, vispunkare, Malmö
Richard Turpin, regissör, Stockholm
Bert Törnblom, vissångare, Stockholm
Jacob Ullberger, musiker, Stockholm
Annika Ullerstam, kulturarbetare, Göteborg
Ana Valdés, författare, Stockholm
Stina Velocette, artist, Göteborg
Vic Vem, artist, Göteborg
Maj Wechselmann, filmare, Stockholm
Niklas Wennström, musiker, Stockholm
Amanda Werne (Slowgold), musiker, Göteborg
Jon Wetteholm, skådespelare, Göteborg
Siv Widerberg, författare, Stockholm
Mikael Wiehe, musiker, Malmö
Roffe Wikström, musiker, Stockholm
Jenny Wrangborg, poet, Stockholm
Sven Wollter, skådespelare,  Luleå
Monika Zak, författare, Stockholm
Gunnar Åkerhielm, musiker, Stockholm
Ingvar Örner, skådespelare, Göteborg

Öppen debatt främjar fred

Svenska massmedier och partier uppmanas att följa det norska exemplet och ställa frågor om amerikanska, brittiska och inhemska initiativ som utmålar fredsrörelsen som Kremls verktyg. Det samlade budskapet från tongivande opinionsbildare har skadliga effekter för individer och respekten för fredsrörelsen som en självständig röst i svenska debatt om partier och nyhetsjournalister väljer att hålla tyst.  

Nato-förespråkare attackerar freds- och miljörörelsen allt hårdare med anklagelser för att gå Rysslands ärenden. Claes Arvidsson har i en ledare 13.2 i Svenska Dagbladet valt att spä på denna typ av angrepp som förts fram tidigare av Martin Kragh och Henrik Sundbom. Dessa två samarbetar med Atlantic Council som står Nato nära. Sundbom i det svenska kapitlet i Atlantic Councils rapport Kremlin’s Trojan Horses 3.0 som utkom i december 2018. Kragh som den ende av två utvalda experterna från Sverige i ett internationellt projekt mot desinformation startat av Atlantic Council. Arvidsson vill leda debatten i samma riktning som Kragh och Sundbom. Detta genom att hävda att det viktigaste är att debatten ska handla om ”dem som tar rösten från Kreml som sin egen”. Flera professorer har 14.2 i Svenska Dagbladet slutit upp i debatten och menar att kritikerna av Martin Kragh, verksam vid Utrikespolitiska Institutet (UI) och Uppsala Universitet, är ”ryska troll.”

Det blir ett stort antal ryska troll. Kritiken var hård och omfattande mot Martin Kraghs artikel om rysk desinformation och dess svenska bärare i Journal of Strategic Studies 2017. Han anklagade många i freds- och miljörörelsen, miljöpartister, en tidigare socialdemokratisk minister och andra för att vara Rysslands röst. Sammanlagt publicerades 100 artiklar och poddcasts om Kraghs artikel. Artikeln fick dras tillbaka och skrivas om när det gällde anklagelserna mot de mest kända personerna och organisationerna. Varken RT – Russia Today, Sputnik eller de ryska troll professorerna ser i varje buske syntes till men desto fler akademiker och journalister som skrev oberoende av varandra. 

Kraghs anklagelser fördes fram på nytt i Atlantic Councils rapport av Sundbom som nära samarbetat med Kragh på UI. I rapporten utpekas enskilda, miljö- och fredsrörelsen och ett flertal partier i Sverige och Norge med ord som ”Kremls tentakler”.  Särskilt illa är att Sundbom sprider det falska ryktet att en utrikespolitisk sakkunnig blivit avskedad av Miljöpartiet på grund av säkerhetsskäl. En osanning som i praktiken innebär att återinföra McCarthytidens yrkesförbud. Något många i miljö- och fredsrörelsen samt miljöpartister protesterat mot och Aftonbladet och Expressen uppmärksammat i nyhetsartiklar. 

I Norge har journalister i högre grad frågat ut partier och andra som utpekas i norska delen av rapporten från Atlantic Council. De tar kraftigt avstånd från anklagelserna och får stöd av förre statsministern Kåre Willoch. Det i Sverige diskuterade brittiska Integrity Initiative tätt knutet till Atlantic Council diskuteras även i Norge. Personer som blivit omnämnda i initiativets hackade material utfrågas i massmedia. Det visar sig att de svar de ger inte stämmer. Ordförande för norska avdelningen av Atlantic Council har enligt öppna källor haft betydligt mer kontakt med de som styr det brittiska initiativet än hon medgett.

Det aktualiserar debatten från 2017 kring den anonyma grupp journalister, forskare och andra som under en längre tid enligt Martin Kragh tagit fram material som underlag för artiklar om ”kremlfjäsk” och ”rysk desinformation”. Varför frågar inte svenska journalister berörda om de anonyma grupper med stort inflytande över samhällsdebatten som norska medier gjort? Varför tar inte svenska partier avstånd från Atlantic Councils falska anklagelser på det sätt som norska partier har gjort?

Vi uppmanar svenska medier och partier att följa det norska exemplet. Det skulle främja demokratin och tilltron till massmedier. 

Tord Björk,
sammankallande i Jordens Vänners EU-utskott och redaktör för Ukrainabulletinen

Ellie Cijvat,
medlem i Jordens Vänners EU-utskott

Lars Drake,
fredsaktivist och styrelseledamot i Folket i Bild samt skribent på Synapze  

Staffan Ekbom
ordförande i riksorganisationen Nej till Nato

Ola och Erni Friholt,
ordförande och sekreterare i Fredsrörelsen på Orust 

Susanne Gerstenberg,
medlem i Kvinnor för fred

My Leffler,
medlem i Kvinnor för fred

Eddie Olsson,
medlem i Jordens Vänner, f.d. styrelseledamot i Friends of the Earth Europe

Anders Romelsjö,
ordförande för Folket i Bild/Kulturfront i Stockholm och redaktör för Globalpolitics.se

Ronny Stark,
medlem i Nej till Nato-Helsingborg och Kvinnor för fred

Bo Sundbäck,
styrelseledamot i Aktivister för fred

Vilket(n) ”Påverkansarbete och informationskrigföring”?

Detta är en återpublicering av en artikel författad av Lars Drake (adjungerad professor emeritus, SLU) och Anders Romelsjö (professor emeritus vid Stockholms universitet samt vid KI) som först publicerades av Synapze idag fredag 22 februari 2019.

 

full_image

En av undertecknarna, prof. Li Bennich-Björkman
Foto från Uppsala Universitet

Några akademiker har undertecknat en artikel i Svenska Dagbladet som går till storms mot dem som kritiserat Martin Kragh. Flertalet arbetar vid eller har nära relationer till de institutioner där Kragh varit/är anställd. 1 Det handlar egentligen inte om Kragh utan om de ogrundade påståendena om rysk påverkan som man inte tycks ha rätt att ifrågasätta i Sverige.

Författarna hänvisar till en artikel av Patrik Oksanen som sägs beskriva den ”smutskastningskampanj” som Martin Kragh ska ha utsatts för. 2, 3 Den artikeln innehåller inte så mycket sakargument. Den handlar om att ett antal personer skrivit artiklar i detta ämne. Den diskuterar bara undantagsvis vad de olika författarna faktiskt skrivit. ”Smutskastningskampanjen” utgörs av kritik mot bl.a. Integrity Initiative som med bidrag från brittiska UD blandat sig i andra länders inre angelägenheter och den partipolitiska debatten i Storbritannien 4 och en skrift publicerad av Atlantic Council som upprepar lögner som redan tillbakavisats. 5, 6 I båda fallen finns det kopplingar till Martin Kragh, men det är inte det centrala.

Kärnan i SvD-artikeln går ut på att Sverige hotas av påverkan från Ryssland och att detta måste tas på stort allvar. Någon påverkan som är så stor att det bör ses som ett problem har inte påvisats. Det är helt naturligt att företrädare för länder vill tala om för andra länder hur de ser på olika frågor. Det är i sig inget problem. Om just Ryssland har riktat en påverkanskampanj som är ett hot mot Sverige borde det ha varit lätt att avslöja.

Ett av de försök som gjorts för att påvisa rysk påverkan är Martin Kragh och Sebastian Åsbergs artikel från 2017. Den artikeln sågades i småstycken av ett flertal forskare och journalister.  Den innehöll så allvarliga sakfel att den måste dras tillbaka för rättning. Några rena sakfel återstår i den nya versionen. Uppsala universitet (UU) utsåg två granskare som skulle avgöra om det var fråga om oredlighet. En kom från det egna universitetet och en kom från en organisation med nära koppling till Utrikespolitiska Institutet, som var den andra finansiären i sammanhanget.  Artikeln friades från anmälningarna om oredlighet. Det bör tilläggas att det är oerhört ovanligt att någon faktiskt fälls för oredlighet. Den omfattande kritik för allvarliga brister i forskningsmetodik som Lars Drake hade skickat till UU besvarades positivt av granskaren från UU som sa sig instämma i mycket men inte allt. 7, 8 Ingen har tillbakavisat den kritiska genomgången.

Summa summarum kan man konstatera att Kragh och Åsbergs artikel INTE påvisade någon påverkanskampanj från Ryssland riktad mot Sverige. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som är den myndighet som ska bevaka påverkan från andra länder, har påstått att Ryssland sprider fyra övergripande verklighetsbilder om Sverige. På direkt fråga till MSB om vad det denna bedömning grundar sig på ges ingen hänvisning till källor.

Under hela förra året varnades det i svensk press för rysk påverkan på det svenska valet. MSB har konstaterat att det inte var någon sådan påverkan. Desamma gjordes i en rapport som beställts av MSB och författats av några personer vid ett Londonbaserat institut. Det som har förekommit är kritiska synpunkter, i bl.a. den ryska tv-kanalen RT, på svensk asylpolitik och påståenden om att det medfört ökad kriminalitet. Sådana kritiska inlägg om Sverige har förekommit i Sverige, Tyskland, Storbritannien, USA, Norge och Danmark. En representant för MSB har på direkt fråga deklarerat att de inte gjort någon jämförande analys av hur dessa frågor har behandlats i olika länder. Varför ska det då ses som påverkan om det förekommit i Ryssland, men inte i andra länder?

Angående beskyllningarna mot Martin Kragh skriver författarna till SVD-artikeln:  ”… baserat på intetsägande dokument som efter en hackerattack på en brittisk tankesmedja figurerat i ryska propagandakanaler som Sputnik och i sociala medier, i vad som framstår som en klassisk påverkansoperation.” (SvD) Den tankesmedja som nämns har medgivit att dokumenten är äkta, men att alla personer som listats som medlemmar i deras nätverk inte svarat att de vill ingå. 6

Hur kan professorer och andra akademiker ställa sig bakom så ogrundade resonemang?

Lars Drake, adjungerad professor emeritus, SLU

Anders Romelsjö, professor emeritus vid Stockholms universitet samt vid KI

 

1 https://www.svd.se/vi-star-bakom-kragh–ta-ryska-hotet-pa-allvar

2 https://www.helahalsingland.se/artikel/ledare-centerpartistisk/oksanen-cyberstolden-fortalskampanjen-och-kulturchefen-som-tappar-fattningen

http://www.synapze.se/?link=article&key=17106

4 https://activistsforpeace.wordpress.com/2018/12/27/the-purpose-of-the-integrity-initiative-and-what-it-does-we-are-all-in-an-ongoing-war-according-to-chris-donnelly-founder-and-director-of-the-institute-for-statecraft-and-former-nato-advisor/?fbclid=IwAR20ylkXo4JjNtuyMDRviqxU3kufnvWqXMs8Bko3CK3GNKEu5VzlX979fj0

5 https://www.atlanticcouncil.org/publications/reports/the-kremlins-trojan-horses-3-0

6 http://www.dagensarena.se/opinion/rena-maccarthykampanjen-mot-mp-och-fredsrorelsen/

7 http://www.synapze.se/?link=article&key=16520

8 http://www.synapze.se/?link=article&key=16523

Stoppa USA-inspirerade yrkesförbud i Sverige

I en rapport utgiven av den USA-baserade tankesmedjan Atlantic Council som står nära NATO sprids falska rykten. I rapporten påstås att en tjänsteman hos miljöpartiet avskedats på grund av för täta kontakter med ryska ambassaden. Rapporten talar varken om att Säpo avvisat anklagelserna om att tjänstemannen är en säkerhetsrisk eller att uppgifterna om att mannen avskedats är falska. Istället söker man ursäkta spridandet av falska rykten genom att i rapporten skriva att mannen avvisar alla anklagelser.

Atlantic Councils projekt är startat för att hitta ”röster som agerar som inflytelseagenter” och är ”Kremls tentakler”. I praktiken ägnar sig en organisation som stödjer främmande makts intressen åt att söka införa yrkesförbud mot en svensk medborgare yrkesverksam som utrikespolitisk expert. Att rapporten anonymiserar tjänstemannen är ingen ursäkt för att sprida falska rykten. På den smala arbetsmarknad det här handlar är man ändå lätt igenkänd. Rykten om att man går Rysslands ärenden leder till att man utestängs från yrket.

StalhammarSundbom6dec2018.png

Författaren till det svenska kapitlet i rapporten med namnet Kremlin’s Trojan Horses 3.0 är Henrik Sundbom, en medarbetare på den av Svenskt Näringsliv finansierade tankesmedjan Frivärld. Att Sveriges arbetsgivare har en medarbetare på en organisation betald av dem som medverkat till att söka återuppliva McCarty-tidens yrkesförbud i Sverige är inte acceptabelt.

SvobodaAntiSemitic2012.png

Även miljö- och fredsrörelsen utpekas i rapporten. Särskilt allvarligt anser rapporten det är att delta på ett möte mot nazism i Moskva 2012. Miljö- och fredsaktivisten Tord Björk anses därmed stödja ryska statens intressen av att blåsa upp hotet av en växande nazism i början av 2010-talet i Ukraina. Rapporten talar inte om att fascistpartiet Svoboda fick 10 procent av rösterna i Ukrainska valet 2012 och att Simon Wiesental centret pekade ut dess ledare som den femte värste antisemiten i världen samma år.  Sedan när är det fel att tillsammans med judiska och andra organisationer från hela världen att stå upp mot antisemitism och nazism?

Tord Björk som är med i Aktivister för fred och redaktör för Ukrainabulletinen påstås också i rapporten vara en inflytelseeagent för Ryssland på grund av den syn han gett uttryck för om Krimfrågan i Miljömagasinet. Där står om den folkomröstning som hade ett avgörande inflytande på vad som hände på Krim att den ”skedde under ryskt militärt beskydd och därmed var ett brott mot folkrätten”. Sedan när innebär en kritik av ett lands folkrättsbrott att man är en inflytelseagent för det landet?

FriVarldKremlinsTrojanHorsesDec2018.png

Aktivister för fred uppmanar Atlantic Council att dra tillbaka rapporten och revidera den.

Vi uppmanar Svenskt Näringsliv att dra in stödet till organisationer med medarbetare som deltar i kampanjer för att i McCarty-tidens kalla krigsanda söka genomföra yrkesförbud som led i en USA-baserad organisations häxjakt på ryska inflytelseagenter eller se till att det inte sker igen och att Atlantic Council drar tillbaka rapporten.

Vi uppmanar också Svenskt Näringsliv att inte ge stöd till kampanjer mot samarbete mellan judiska och andra organisationer mot antisemitism, nazism och relativisering av Förintelsen vare sig det sker av amatörmässigt oförstånd hos en enskild medarbetare eller i mer organiserad form.

dagensarena10jan2019

Vi stödjer också miljöpartisters, miljö- och fredsvänners protest i Dagens Arena mot angreppen på miljö- och fredsrörelsen och uppmaningen att fler ställer frågor om vilka som ingår i de grupper som driver McCarty-kampanjen och hur de finansieras.

Aktivister för fred

Debattinlägg: Rena McCarthykampanjen mot MP och fredsrörelsen

”Har Utrikespolitiska institutet (UI), Uppsala universitet (UU), näringslivets Frivärld och Atlantic Council blivit värdar för en växande McCarthykampanj mot freds- och miljörörelsen?,”

Sju representanter för freds- och miljörörelsen, 10 januari 2019

Detta debattinlägg, som är publicerat 10 januari 2019 i Dagens arena, återpubliceras här i sin helhet.


DagensArena10jan2019.png

Rena McCarthykampanjen mot MP och fredsrörelsen

DEBATT Utrikespolitiska institutets insinuanta artikel från en USA-baserad tankesmedja skadar en människas framtid och utfärdar i praktiken ett yrkesförbud mot en person som säkerhetspolisen aldrig haft någon anmärkning mot och i 17 år tjänat Miljöpartiet väl, skriver sju representanter för freds- och miljörörelsen.

Har Utrikespolitiska institutet (UI), Uppsala universitet (UU), näringslivets Frivärld och Atlantic Council blivit värdar för en växande McCarthykampanj mot freds- och miljörörelsen?

Det kunde man fråga sig redan när en artikel om rysk påverkan i Sverige publicerades förra året i Journal of Strategic Studies med Martin Kragh, chef för Rysslandsstudierna både på UI och UU, som huvudförfattare.

En ny rapport med samma tema från Atlantic Council publicerad 4 december där den svenska delen skrivits av Henrik Sundbom från Frivärld och associerad medarbetare på UI ger anledning till att ställa frågan på nytt.

I artikeln och rapporten målas en bild av att miljö- och fredsopinion går Rysslands ärenden. Martin Kragh gick dock för långt. Hans anklagelser mot de mer kända bland dem han sökt svartmåla, tidigare riksdagsledamot (MP) Valter Mutt och andra riksdagsledamöter från Miljöpartiet samt Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, fick dras tillbaka. Det fanns ingen grund för anklagelserna mot dem för att vara »bärare av det ryska narrativet«.

Men skam den som ger sig. Nu återkommer Atlantic Council med samma grepp. Redan titeln på rapporten säger mycket, det som ska avslöjas är Kremlstrojanska hästar och inte vilken version som helst utan uppgraderade till 3.0.

Syftet med rapporten är att transatlantiska partners upprättar en koordinerad avskräckande strategi mot politiskt krig i alla dess former. Ett särtryck för att väcka intresse för rapporten kallas »Sweden Fertile Soil for Influence OPS?« Ett ordval med för McCarthyismen sedvanlig antydan om att det handlar om påverkan i form av främmande agenter beredda att så sitt gift i svensk jord.

Vad som får politiker och fredsrörelsen att omfamna och sprida det ryska narrativet säger Sundbom är en nostalgisk hållning till neutralitet.

”Det finns all anledning att begära att denna rapport dras tillbaka och revideras på samma sätt som det blev nödvändigt efter tungt vägande kritik förra året.”

Miljöpartiet är återigen måltavla. Genom det falska påståendet att en tjänsteman avskedats på grund av påstått för täta kontakter med ryska ambassaden söker rapporten kasta misstankar mot mannens uppdragsgivare, partiets dåvarande utrikespolitiske talesperson Valter Mutt.

Harmen mellan raderna mot att partiet tillåtit en säkerhetsrisk på en känslig post lyser igenom. Genom lögnen skadar den USA-baserade tankesmedjan en människas framtid och utfärdar i praktiken ett yrkesförbud mot en person som säkerhetspolisen aldrig haft någon anmärkning mot och i 17 år tjänat partiet väl.

Det finns all anledning att begära att denna rapport dras tillbaka och revideras på samma sätt som det blev nödvändigt efter tungt vägande kritik när Kraghs rapport ändrades förra året.

Sundbom bygger under misstankarna med ytterligare falska påståenden om en artikel i tidningen Miljömagasinet »med täta band till Miljöpartiet«. I artikeln skriven av Tord Björk står om folkomröstningen på Krim att den »skedde under ryskt militärt beskydd och därmed var ett brott mot folkrätten«. Detta innehåll vänder Henrik Sundbom till sin motsats.

Särskilt allvarligt blir det om angreppen koordineras inte bara öppet utan också utan transparens. Martin Kragh presenterade i radioprogrammet Medierna 16 januari 2017 att en anonym grupp »forskare, journalister och andra« tillsammans med honom under en längre tid tagit fram material som underlag till artikeln i Journal of Strategic Studies vilket också blev grund för en artikel i Expressen. I Atlantic Councils rapport där Henrik Sundbom medverkat uppges att skriften ingick i en kartläggning som pågått i tre år.

Det är dags för betydligt fler än miljö- och fredsvänner att ställa frågor om vilka som ingår i dessa grupper och hur de finansieras.

Undertecknare

Bo Sundbäck, styrelseledamot i Aktvister för fred och styrelseledamot i Eda Arbetarekommun
Eddie Olsson, medlem i Jordens Vänner, f.d. styrelseledamot i Friends of the Earth Europe
Ellie Cijvat,medlem i Jordens Vänners EU-utskott
Tord Björk, sammankallande i Jordens Vänners EU-utskott och redaktör för Ukrainabulletinen
Hans Wåhlberg, Miljöpartimedlem med bloggen Hans lilla gröna
Hans Sternlycke, Miljöpartimedlem och f.d. ledarskribent i Miljömagasinet
Per Gahrton, tidigare språkrör Miljöpartiet, fil.dr sociologi.

 

Pressmeddelande 8 januari 2019: Brittisk och amerikansk påverkan skadar demokratin

aff_loggaPressmeddelande från Aktivister för Fred
8 januari 2019

Brittisk och amerikansk påverkan skadar demokratin

Integrity Initiative kommenteras nu i 42 länder

Skandalen kring den halvhemliga brittiska påverkansoperationen Integrity Initiative växer. Debatten tog fart i början av december när det upptäcktes att projektets officiella twitterkonto skickade ut tweets riktade mot labourledaren Jeremy Corbyn och svartmålade honom som Kremls verktyg. Det visade sig att den brittiska staten beviljat 25 miljoner kronor under ett år för att inte bara påverka debatten i Storbritannien på detta sätt utan också sökte påverka den offentliga debatten över hela Europa. Detta skulle genomföras genom samverkan mellan journalister, experter vid tankesmedjor, aktiva inom akademin samt personer med bakgrund inom underrättelsetjänster och även inom NATO. Enligt dokument läckta av Anonymous gick projektet ut på att upprätta vad som kallades kluster i olika länder. Vid sidan om den öppna verksamheten för att stämpla politiker och andra som gående i Kremls ledband, skulle initiativet arbeta i hemlighet för att snabbt kunna ingripa mot vad som kallas rysk desinformation och ofta var det fråga om röster som avvek från den syn NATO har på världen. Regeringsvänlig press i Storbritannien sökte avfärda kritiken med att debatten om projektet hade tagit fart först efter att ryska medier uppmärksammat saken. Tidningen The Times gick så långt att de publicerade foton och namn på de anställda inklusive teknisk personal vid Radio Sputnik i Skottland och de har mött berättigad kritik. Radio Sputnik är finansierad av Ryssland och har särskilt mycket uppmärksammat Integrity Initiative vars officiella adress finns i Skottland.

Debatten om den brittiska påverkansskandalen har i Norge och Sverige kommit samtidigt med att det USA-baserade Atlantic Council lanserade sin rapport Kremlin’s Trojan Horses 3.0 med kapitel om både Norge och Sverige. Atlantic Council är officiellt en fristående tankesmedja, men med nära band till NATO och den amerikanska statsmakten och de finansieras av bl.a. svenska UD och ett stort antal andra stater, oljebolag och vapenindustrin. I Norge har både de som utpekas av den amerikanska organisationen som Kremls verktyg och de som i det läckta materialet utpekas som delar av det brittiska klusternätverket intervjuats av massmedier. Resultatet är förödande för både det brittiska och det amerikanska projektet.

I ABC nyheterna avvisar samtliga utpekade att de är medlemmar i det av britterna styrda norska klustret. De säger sig ha en del kontakter eller, som den Norske Atlanterhavskomitén generalsekreterare Kate Hansen Bundt, inte närmare känna till Institute for Statecraft som står bakom Integrity Initiative. Hennes kontakter påstod hon har varit begränsade till att vid ett enstaka tillfälle ha blivit presenterad för projektets ledare Chris Donnelly samt att ”försiktiga sonderingar” gjorts om den organisation hon leder kunde tänka sig vara med i ett nätverk för att motverka Rysslands ”informationsoperationer”. Pål Steigan kunde kontrollera uppgifterna och påvisa att Julian Lendley-French, som också leder Institute for Statecraft, deltog på ett seminarium organiserat av Hansen Bundt i egenskap av ”senior fellow” vid Institute for Statecraft. På ett möte i Stockholm arrangerat av Anna Wieslander, som leder Atlantic Council i Sverige, deltog också Lendley-French i en panel med Hansen Bundt som moderator. Lendley-French tackade sin ”mycket goda vän” Hansen Bundt både efter mötet i Oslo och i Stockholm på sin blogg. Därefter publicerade Anonymous en ny omgång med dokument som bl.a. i detalj redogjorde för projektets start i Norge där alla de utpekade personerna aktivt deltog och planer lades upp inför framtiden; även hur man via Norge skulle påverka debatten i övriga nordiska länder.

I den ansedda vänsterdagstidningen Klassekampen fick Atlantic Councils rapport Kremlin’s Trojan Horses 3.0 grundlig kritik. Samtliga ordförande för tre stortingspartier, som utpekas i en karta i rapporten som Kremls verktyg, tog kraftigt avstånd från Atlantic Councils påstående. Klassekampen hänvisar också till Aslak Storaker, en fredsaktivist som i ett längre inlägg på Radikal Portal tillbakavisat påståenden i rapporten om både norska och svenska förhållanden. Tidningen följde också upp rapportens påståenden om att Nordnorge var särskilt lättpåverkat av Kremls propaganda. Representanter i Finnmark för Senterpartiet, Arbejderpartiet och Sosialistisk vesntreparti avvisade påståendet om att de var svaga för Putin.  Det hela kröntes av en intervju med den tidigare statsministern Kåre Willoch från Høyre som också avfärdade rapporten. Han står själv för en nyanserad hållning till Ryssland och menade att det var fel att stämpla hans eller andras åsikter som pro-ryska.

I Sverige har diskussionen om både de brittiska och amerikanska initiativen startat så smått. Aktivister för fred tar i sin engelskspråkiga blogg upp en insändare av Carl Meurling i Skånska Dagbladet, en artikel av Emma Lundström i tidningen Internationalen, ett blogginlägg av miljöpartisten Hans Wåhlberg och blogginlägg på Global Politics av Anders Romelsjö. Emma Lundström gjorde redan 2017 ett flertal intervjuer och artiklar om den text författad av Martin Kragh, chef för rysslandstudierna på Uppsala universitet och på Utrikespolitiska institutet, som användes för att namnge ett flertal personer som Kremlfjäskare i Expressen. Nu skriver hon att Martin Kragh är namngiven som klusterledare i det läckta materialet om Integrity Initiative. Ett särdrag i Sverige är att också miljörörelsen och Miljöpartiet utpekas både av Kragh och Atlantic Councils rapport som lättpåverkade eller bärare av ryska narrativ.

Aktivister för fred har kartlagt den internationella debatten och debatten kring texten av Kragh och Åsberg från 2017; en text som nu sätts i samband med Integrity Initiative. På vår engelskspråkiga blogg blev vi först i världen med att kommentera den video som ledaren för det brittiska projektet Chris Donnelly lagt ut på Youtube. Här förklarar Donnelly att det som sägs i det läckta materialet om att upprätta kluster runtom i Europa är också det som sker och att det är fullt berättigat eftersom det är ett krig som pågår. I kartläggningen gjord av Aktivister för fred 5 januari 2019 över länkar till nyheter och kommentarer om skandalen kring brittiska Integrity Initiative framkommer att spridning skett till 32 länder samt några platser utan landbeteckning från EU, Europa och globalt. Sedan dess har minst ytterligare 9 länder tillkommit. Sammanlagt ingår närmare 400 länkar i materialet varav omkring 100 handlar om skandaltexten av Kragh och Åsberg från 2017. Utöver Frankfurter Allgemeine, brittiska, ryska, armeniska och norska dagliga nyhetsmedier har inte den växande skandalen fått någon uppmärksamhet som gett den spridning hos den bredare allmänheten. Detta trots att det, enligt sedvanliga nyhetskriterier, finns motiv att omtala nyheten.

Aktivister för fred kommer fortsätta ta upp inte minst den argumentation Integrity Initiative och Atlantic Council rapporternas författare står för och hur de samverkar. Det som vi i hög grad trodde handlade om svensk samförståndsanda och som ställt hinder för den svenska fredsopinionen, har nu visat sig också ha inslag av brittisk och amerikansk påverkan. Det finns anledning att hävda att denna påverkan från främmande makt skadar demokratin.

Samtidigt kommer Aktivister för fred arbeta främst för framåtriktade initiativ för fred. Vi söker samverka med de krafter runtom i Europa som verkar för avspänning mellan EU och Ryssland och tillsammans med sociala forumnätverket Pragvåren 2 bl.a. uppmana till solidaritetsaktioner 2 maj 2019 på femårsdagen av attacken på fackföreningshuset i Odessa – en attack som ledde till 42 människors död. Vi kommer även att, genom ett initiativ som kommer från ett samarbete mellan Ryssland och Ukraina, arbeta mot repressionen i dessa två länder och varhelst repression vågar visa sig.

Aktivister för fred
8 januari 2019

Länkar och källor:

Aktivister för fred: The purpose of the Integrity Initiative and what it does – We are all in an ongoing war according to Chris Donnelly, founder and director of The Institute for Statecraft and former NATO advisor, Aktivister för freds engelskspråkiga blogg, 17 december 2018.

Aktivister för fred: Make 2019 a year of peace!, Aktivister för freds engelskspråkiga blogg, 5 Januari 2019.

Aktivister för fred: Swedish responses to Integrity Iniative and Atlantic Council, Aktivister för freds engelskspråkiga blogg, 5 Januari 2019.

Aktivister för fred: Integrity Initiative links from around 40 countries and some Atlantic Council links – Content, Aktivister för freds engelskspråkiga blogg, 6 Januari 2019.
Kommentar: Aktivister för fred har sammanställt länkar kring Integrity Initiative och Atlantic Council och i detta inlägga finns en överblick med klickbara länkar till andra inlägg där vi delat upp vår länksamling i några olika områden. Den intresserade kan på så sätt lättare hitta vad de är intresserade av.

Aktivister för fred: Swedish Disinformation research controversy – links, Aktivister för freds engelskspråkiga blogg, 6 Januari 2019.
Kommentar: Aktivister för fred har valt att komplettera vår sammanställning av länkar kring Integrity Initiative och Atlantic Council med vår gedigna länksamling kring förra årets (2017) stora forskningsskandal i Sverige. Detta gör vi då denna skandal har betydande kopplingar till det som nu avslöjas kring både Integrity Initiative och även till Atlantic Council.

Nicolajsen, Stian och Sørenes, Kjetil Magne: Avviser svakhet for Putin, Klassekampen, 22 december 2018.

Prague Spring 2 – Network against right wing extremism and populism – Facebook-page.

Skårderud, Jo Røed, «Kremls trojanske hester», Klassekampen, 20 december 2018.

Skårderud, Jo Røed: Kåre Willoch avviser rapport-stempling av Frp, SV og Rødt som «pro-russiske»: Vil bli kvitt sanksjoner, Klassekampen, 21 december 2018.

Steigan, Pål: Norske medier og Integrity Initiative – den talende tausheten, 7 januari 2019.

Storaker, Aslak: Atlantic Councils liste over femtekolonister og Beredskapslovene av 1950, Radikal portal, 19 december 2018.

Vermes, Thomas: Integrity Initiative: Norske navn trukket inn i hemmelig nettverk for informasjonskrig mot Russland, ABC Nyheter, 2 januari 2019.

 

Norden i rörelse: Nyhetsbrev för folkrörelser. Provnummer december 2018

Norden i rörelse är ett nyhetsbrev för folkrörelser som utges Aktivister för fred. Syftet är att stödja nordiskt samarbete. Här publiceras ett första provnummer från december 2018 både som nedladdningsbar PDF och i text. 

nir-s-1

Norden i rörelse finns ladda ner här i PDF-format.


Innehåll

Sidan 1:

Internationell solidaritet!
Vi har bara en planet!

Kan engagemanget för social rättvisa och miljön förenas? I Malmö i augusti gjordes ett försök. Den sjätte internationella konferensen för det som kallas nerväxt och på engelska degrowth hölls i staden. Den avslutades med en demonstration ordnad av lokala föreningar på temat Malmö för rättvisa. Parallellt ordnades Norden i rörelse. Ett möte med deltagare från Norden för att stärka folkrörelsesamarbete mellan länderna och från Ryssland och Spanien för att knyta internationella allianser. Ett av resultaten är detta nyhetsbrev. Mer hittar du när du läser vidare i tidningen.

Fler slagord var: Down with profit, down with greed, Economic justice is what we need.
No borders , no nations – stop deportations!

Demonstrationens krav:

 • En rättvis och inkluderande migrationspolitik
 • Miljörättvisa – globalt och lokalt- rättvisa mellan Nord och Syd, Öst och Väst
 • Välfärd – generös, inkluderande och hållbar – ett gott liv för alla
 • Nerväxt & ekonomisk rättvisa – hållbarhet och rättvisa i centrum av ekonomisk politik

Norden och världen efter Trident Juncture

Roy Pedersen, ordförande, LO Oslo: Fredsbevegelsen skal revitaliseres og bygges op fra grunden.

Aktivister för fred: Samarbeta för global avspänning och konstruktiva lösningar av väst-östkonflikten. s4-5

Nytt globalt initiativ: International Peoples’ Assembly

Folklig organisering på alla kontinenter. Folkrörelser i Latinamerika, Afrika, arabvärlden och Asien tar täten i kampen för att lösa sociala och ekologiska krisen. s15

Internationell aktionsdag för Odessa 2 maj 2019

5 år efter att en mobb attackerade ett fackföreningshus i Odessa 2014 och 42 personer dödades uppmanar nu flera till solidaritet. Låt inte våld tystas ner på grund av väst-östkonflikten. s12

Ytterligare smakprov på vad som finns i resten av nyhetsbrevet:

AKTIVISM: Nordiskt samarbete mellan folkrörelser och partier för social rättvisa, fred, miljö och internationell solidaritet. s2-3

MILJÖ: Finska omställningsrörelsen, Emmaus och miljörörelsen vill avskaffa landets ekologiska skuld.  s7

AKTIVISM: Ljus i mörkret; en rapport om nya initiativ i hela världen för att lösa den globala sociala, politiska och ekologiska krisen. s8-9

MILJÖ: Stort stöd för unga bönder och fiskare på Naturbrukskonferensen i Sverige och Globaliseringskonferansen i Norge. s10-11

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER: Aktivister i Ryssland och Ukraina upp-manar: Stoppa repressionen på bägge sidor av väst-östkonflikten. s13

EUROPA: Debatt i Sverige om EU-valet och Vänsterpartiet. Enhedslisten och Folkebevægelsen mod EU går skilda vägar. s14

FRED: Europakonferens i Tyskland och European Forum i Bilbao verkar för avspänning mellan EU och Ryssland. s14

sidan 2-3

Nyhetsbrevet Norden i rörelse

Nyhetsbrevet Norden i rörelse ges ut som ett första provnummer med Aktivister för fred som utgivare. Fortsatt utgivning kan ske om intresse finns bland fler i de nordiska ländrna att vara kontaktperson eller på annat sätt delaktig i redaktionen eller spridning av nyhetsbrevet. Grundvalen för nyhetsbrevet är uttalandet från mötet Norden i rörelse i Malmö augusti 2018. Är du intresserad att prenumera på Norden i rörelse, bli kontaktperson eller på annat sätt bidra, hör av dig till: Tord Björk, tord.bjork@gmail.com

Norden i rörelse i Malmö

Vi deltagare på mötet Norden i rörelse vill uppmana till utökat nordiskt samarbete mellan folkrörelser och partier för social rättvisa, fred, miljö och internationell solidaritet. Vi har kommit från Danmark, Finland, Norge och Sverige med internationella gäster från Ryssland och Spanien för att börja ett sökande efter politiska brännpunkter där nordiskt samarbete kan vara till nytta. och för att få reda på mer om och diskutera vilka vidare internationella processer ett nordiskt samarbete kan vara del av.

Utgångspunkten har varit upprop från rörelser i nordiska länder kring frågor som försvar av strejkrätten, att ge alla rätt till bostad och staden, stoppa kapitalöverföringen från landsbygd till storstad, gör inte offentlig sektor, mat, mark och vatten till en handelsvara eller Norden till en råvarukoloni för EU samt stoppa upprustningen av Norden och arbeta för fred med fredliga medel.

Vi deltagare på Norden i rörelser är engagerade i olika rörelser och politiska organisationer. Vi ser en attack på strejkrätten, aborträtten, yttrandefriheten eller någon annan av grundvalarna för olika folkrörelser som en attack på alla folkrörelser. Vi ser det också som centralt att folkrörelser samarbetar för konstruktiva lösningar som att bekämpa storföretagens ökade makt i samhället, offentliga investeringar för rättvis omställning, matsuveränitet och samarbeta mellan folkliga initiativ för fred och miljö som överbryggar konflikter mellan väst och öst och nord och syd.

De frågor där vi särskilt uppmanat till gemensam nordisk aktion är flera. En är försvar av nordiska familjejordbruket som blivit akut i och med sommarens torka samtidigt som pressen ökar i och med handelsavtal med länder som Brasilien, Argentina, Australien och Nya Zeeland för att öka exporten från storskaligt jordbruk på bekostnad av småbrukare i dessa länder och EU.

En annan är att stärka det EU-kritiska samarbetet i Norden, gärna kring frågor som motstånd mot EU:s ekonomiska politik. Den främjar storföretagens och kapitalägares makt särskilt i storstäderna på bekostnad av arbetarklassen och folk på landsbygden Centrum gynnas medan periferin inom medlemsländerna och i Europa missgynnas. En annan viktig fråga är motstånd mot EU:s militariserade flyktingpolitik.

En tredje är avspänning och nedrustning. Vi uppmanar till stöd för demonstrationen i Trondheim mot NATO-övningen Trident Juncture i oktober där också Sverige och Finland deltar. Upprustning och militarisering i Norden med medföljande ökade säkerhetspolitiska spänningar måste ersättas av arbete för fred på jorden och fred med jorden där folkliga initiativ blir pådrivande för en avspänningspolitik. Konkreta aktioner för att solidarisera oss med initiativ mot ökad repression i Ukraina och Ryssland är viktiga tillsammans med solidaritet med Odessa i samband med 5-årsminnet av attacken på fackföreningshuset 2 maj 2019.

Det främsta sättet att utöka det nordiska samarbetet är kring denna typ av aktioner och andra former för initiativ i sakfrågor. Det är också nödvändigt att stärka olika former av systemkritisk ideologi med bibehåller respekt för olika rörelsers integritet. Både folkrörelser och partier behöver stärka sin systemkritiska förståelse och verka för alternativ till den rådande världsordningen genom utbyte av erfarenheter och teoretisk utveckling.

Vi har inspirerats av Leire Azkargorta från europeiska sekretariatet för Internationella Folkens Samling.

För att stödja ett nordiskt samarbete vill vi starta verksamhet som underlättar aktioner och deltagande i internationella processer. Vi föreslår att i varje nordiskt land påbörja arbete med:

1. Bidra till och medverka i redaktionen för nyhetsbrev med arbetsnamnet Norden i rörelse.

2. Samma redaktion från de nordiska länderna kan också ta fram folkbildande material och bygger vidare på de texter som togs fram till Norden i rörelse och EU-kritiska mötet Ett annat Europa är möjligt i Göteborg 2017.

3. Organisera ett nytt Norden i rörelsemöte.

4. Informera om initiativet Internationella Folkens Samling och och delta i denna process när det närmar sig ett möte i Caracas.

5. Undersöka intresset för former som underlättar för betydligt flera att delta som nordiskt sommarläger, turné runtom i Norden eller andra förslag.

Deltagare på mötet Norden i rörelse:
Bevan Presley, medlem Enhedslistens internationella utvalg och Fredsministerium
Marko Ulvila, ordförande stiftelsen Siemenpu (miljöbistånd), grön politiker i Tammerfors.
Igor Gotlib, Pragvåren 2 mot högerextremism och populism
Gunnar Ottne, Bevegelsen for Sosialisme
Ellie Cijvat, samordnare Jordens Vänners Bonde- och urfolksutskott
Birgitta Hedström, Odlarföreningen Små Frön
Per Hernmar, Folkrörelsen Nej till EU
Lars Jirven, Folkrörelsen Nej till EU
Torben Staer, Malmö Jordens Vänner
Charlotte Eliasson, Feministiskt Initiativ, Malmö
Tord Björk, Aktivister för fred
PO Larsson, Socialistiska Partiets ekosocialistiska programarbete
Lars Igeland, Jordens Vänners trafikutskott, aktiv i Österfärnebo mot skolnedläggning, SOL nätverket för Stad och Land

Inspiration för Norden i rörelse

Sociala rättigheter

Försvara strejkrätten:
https://forsvarastrejkratten.wordpress.com

EU:s sociala dumpning i transportsektorn fortsätter:
https://arbejderen.dk/fagligt/social-dumping-i-eu-ruller-videre

Demo for velfærd 17 maj Köpenhamn. Det sammenhold, der er skabt gennem OK-kampen, skal bruges i kampen mod kommende nedskæringer i kommuner og regioner, mener københavnske fagforeninger:
https://arbejderen.dk/fagligt/demo-velfærd

Bostadsfrågan måste upp på agendan nu!:
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/p6kezR/bostadsfragan-maste-upp-pa-agendan–nu

Förortsforum 2018: Bygg om Sverige jämlikt och hållbart:
http://offensiv.socialisterna.org/sv/1302/inrikes/14331:
https://www.etc.se/inrikes/invanarna-staller-krav-infor-jarvaveckan
http://www.internationalen.se/2018/05/forortsforum-i-husby-sverige-slits-isar

Naturförvaltning:

Stoppa kapitalöverföringen från landsbygd till storstad!:
http://www.naturbrukskonferensen.se/?p=365
Mer uttalanden och artiklar på: http://www.naturbrukskonferensen.se/

Utan bönder ingen civil beredskap:
https://www.skrivunder.com/utan_bonder_ingen_civil_beredskap

Fred: se nästa uppslag

EU och internationella handelsavtal:

Norges avståelse av suverenitet til EU, sist til energibyrået ACER, er grunnlovsstridig
https://neitileu.no/kampanjer/acer-soksmalet

Island: Acer vil kunne ødelegge konkurranseevnen
https://neitileu.no/aktuelt/island-acer-vil-kunne-odelegge-konkurranseevnen

EU-politiker driver igenom PESCO utan debatt
http://nejtilleu.se/2017/12/eu-politiker-driver-igenom-pesco-utan-debatt/

Alternativ handelspolitik
https://noah.dk/program/okonomisk-retfaerdighed/alternativ-handelspolitik

Kvarnby folkhögskola

Norden i rörelse hölls på Kvarnby Folkhögskolas största skolenhet i Gullvik på Västra Hindbyvägen 14. Här startades Vänsterns Akademi 2008 utöver andra folkhögskolekurser. Bland de som driver skolan ingår många föreningar inom Vänsterpartiet och Ung Vänster samt lokalföreningar inom Vänsterns studentförbund, SAC-Syndikalisternas, Syndikalistiska ungdomsförbundets, Socialistiska partiet och Jordens vänner.

Degrowth

Den sjätte internationella Degrowthkonferensen för ekologisk hållbarhet och social jämlikhet hölls i Malmö 21-15.8. Temat var Dialoger i en turbulent tid. 800 deltagare kunde ta del av 150 aktiviteter. Konferensen avslutades med en demonstration där Norden i rörelse deltog.
Länk: https://malmo.degrowth.org

s4-5

Norden och världen efter Trident Juncture

Det svenska och finska deltagandet i NATO-övningen i Norge öppnar för globalt skifte i maktbalansen mellan väst och öst. En framflyttning av västmakternas militära baser med utländska soldater in i Norge och Baltikum sker med avancerade NATO installationer allt tätare på ryska gränsen. Nu följer också förslag om kärnvapenbestyckade flygplan nära Rysslands gränser med EU:s välsignelse. Det är dags att inte bara fredsrörelsen utan alla folkrörelser och partier gör motstånd och deltar i det europeiska uppvaknandet mot ökade risker för kärnvapenkrig och för avspänning mellan EU och Ryssland.

Sveriges deltagande i NATO-övningen Trident Juncture motiverades av vad som kallas solidaritetsklausulen i Lissabonfördraget. Detta EU-fördrag omfattar inte bara att medlemsländer ska ställa upp för varandra i händelse av krig utan innefattar också Norge. Nu börjar ledande utrikespolitiska kretsar i Tyskland i dialog med samma kretsar i Frankrike använda Lissabonfördraget för att finna en väg till att kärnvapenbestycka den EU-armé som man anser nödvändig. De franska kärnvapnen skulle med solidaritetsklausulen som grund placeras ut också i andra medlemsländer och på så sätt de facto bli del av ett kärnvapenbestyckat EU-försvar. Om dessutom USA drar tillbaka sitt kärnvapenbeskydd kan franska flygplan med kärnvapen placeras nära Ryssland. Med hjälp av EU eller NATO eller bägge drar sig västmakternas krigsmakt med allt fler militära installationer allt närmare den ryska gränsen. Särskilt drastiskt sker detta i Norden och Östersjöområdet.

Nordens samtliga parlamentariska vänsterpartiers ledare gav förra året legitimitet åt västmakternas militära framflyttning och upprustning. Detta genom att peka ut Ryssland som den värsta förbrytaren mot folkrätten i en gemensam artikel. Övriga partier i Norden sluter än mer upp bakom krigshets mot Ryssland och upprustning.

Runtom i Europa finns rakt motsatt reaktion på den rådande situationen. I Bilbao samlades 9 – 11 november European Forum. Där enades ett stort antal vänsterpartier, några miljöpartier och närstående om att arbeta för en Pan-Europeisk konferens för fred och gemensam säkerhet för Europas alla länder med kringliggande regioner innefattande också asylrätt och solidarisk ansvarsfördelning av flyktingmottagning. I Tyskland arrangerade i oktober Attac en Europakonferens med stöd av IG metall och andra stora fackföreningar, tyska Jordens Vänner och Via Campesina med flera. Mötet gav högsta prioritet åt en ”ny politik för avspänning mellan EU och Ryssland” och kravet på gemensam zon för samarbete och gemensam säkerhet från Lissabon till Vladivostok hälsades välkommen av deltagarna.

Denna hållning som funnits en tid har haft svårighet att nå ut i Norden till och med inom fredsrörelsen. Det har funnits stora svårigheter att mobilisera mot de nordiska ländernas deltagande i den integrering av EU och NATO:s militarisering som Trident Juncture är ett uttryck för.

Samtidigt har det funnits lovvärda inslag. 34 mindre fredsorganisationer i Norden har enats om en protest mot militariseringen av Norden med dess många inslag av att göra våra länder till led i global krigföring. Den multinationella militärövningen Aurora i Sverige och NATO övningen Trident Juncture i Norge har mött protester med uppslutning från flera olika håll. Det som ger särskild tyngd och hopp är att starka LO avdelningarna i Norge i Oslo, Trondheim och Stavanger slöt upp bakom bakom de gemensamma manifestationerna mot NATO övningen och mot utländska baser på norsk jord.

Aktivister för fred föreslår nu att folkrörelser och fredssinnade partier i Norden mer aktivt samarbetar för global avspänning och konstruktiva lösningar av väst-östkonflikten. Vi föreslår att murarna mellan folkrörelser och partier rivs med fokus på att sätta sakpolitiken främst. Det kan gärna ske i samverkan med initiativ där partier och folkrörelser samverkar som European Forum eller det globala International Peoples’ Assembly som inspirerat till mötet Norden i rörelse som hölls i Malmö i augusti och det breda arbete som International Peace Bureau bedriver. Särskilt angeläget är ökad samverkan som för samman flykting- och fredsfrågan.

För detta föreslår vi:

– Ökad samverkan för att sprida information och aktivt delta i aktioner inom Norden, Europa eller globalt för att bidra till avspänning i väst-östkonflikten och mot skapandet av fiendebilder.

– 2 maj 2019 är det fem år sedan ett fackföreningshus i Odessa attackerades och sattes i brand av en mobb och minst 42 människor dog. Det blev en av brännpunkterna i den globala konflikten genom att det ledde till en eskalering av Ukrainakonflikten. Vi föreslår enkla solidaritetsaktioner lokalt från 1 maj och månaden ut för att ge stöd åt överlevare och deras sympatisörer samt kräva internationell utredning.

– Den ökade spänningen mellan väst och öst bidrar till ökat förtryck mot politisk opposition på flera håll. Medvetenheten behöver öka om hur förtrycket förstärker varandra på bägge sidor och särskilt i Ryssland och Ukraina som mest intensivt är utsatta. Gärna genom ett gemensamt nordiskt seminarium och samtidiga protester mot förtrycket i både Ryssland och Ukraina.

– En gemensam nordisk folkbildningssatsning för fred på jorden och fred med jorden för att sätta in den pågående militariseringen och öst-västkonflikten in i ett bredare globalt socialt och ekologiskt sammanhang.

– Gärna använda sig av den samverkan som påbörjades med Norden i rörelse mötet i Malmö och det nyhetsbrev med samma namn som nu kommer med ett första provnummer med denna uppmaning som ledare.

Aktivister för fred
Blogg/hemsida: https://aktivisterforfred.wordpress.com
Sida på facebook: https://www.facebook.com/aktivisterforfred

Fredsbevegelsen skal revitaliseres og bygges op fra grunden.

Roy Pedersen

LO avdelningar i Norge slöt upp i protesterna mot NATO-övningen Trident Juncture. I en intervju i danska tidningen Arbejderen förklarar ordförande i LO Oslo med 115000 medlemmar varför. Här är utdrag ur intervjun:

LO Oslos bestyrelse vedtog enstemmigt en appel imod, at flere hundrede amerikanske soldater udstationeres i Norge. ”Fra nu af har vi amerikanske soldater på norsk jord. Dette ændrer den norske base- og atompolitik om ikke at have fremmede tropper og atomvåben stationeret i landet i fredstid. Vi vil noget andet. Vi har brug for politikere, der siger, at milliarder til ny oprustning ikke er svaret på vores udfordringer, både i øst eller vest”, lyder det i appellen. Den lokale LO-formand er tidligere jord- og betonarbejder og har i mange år været formand for byggearbejderne i Oslo. – Vi siger i det hele taget nej til, at norsk sikkerhedspolitik har ændret sig til at blive aktivistisk og ”out-of-area”, tilføjer Roy Pedersen. ”[D]et vigtigste er, at vi vender os imod oprustningen. Der må være plads til begge holdninger om fortsat NATO-medlemskab. Paroler må ikke splitte os.” ”– Hvad med at række ud og samarbejde internationalt i Norden og Tyskland? Vi vil også være glade, hvis det danske LO reagerede, siger en optimistisk Roy Pedersen.”

https://arbejderen.dk/udland/lo-oslo-anbefalede-protester-mod-nato

Nya initiativ till nordiskt fredssamarbete

Fredsrörelsen i Norden och kringliggande länder samarbetar alltmer. Lärare för fred har en hemsida där man kan hitta många upprop för fred och mycket annat under rubriker som aktuellt, fredsrörelsen, kalendarium, skola, forskning och litteratur.
https://www.laraforfred.se

Stoppa upprustningen i Norden – Fred med fredliga medel:
http://www.laraforfred.se/wp-content/uploads/2018/07/2018-07-12-Upprustningen-i-Norden-Svensk-text.pdf

Grannar som vänner, inte fiender, nordiskt brev efter Rysslandsresa
https://www.laraforfred.se/wp-content/uploads/2018/07/%C3%96ppet-brev-till-de-nordiska-regeringarna.pdf

Call for the Baltic – A Sea of Peace
Peace amongst people and protection for the environment!
http://www.naisetrauhanpuolesta.org/call-for-the-baltic-sea-a-sea-of-peace

s6

Nato-opprustinga av Norden øker faren for krig

Utdrag ur artikel av Jo Jenseg ledare för LO i Stavanger med omland på Radikal Portal

”Det blir nå etablert amerikanske militær baser på norsk jord, på Værnes og Setermoen. USA har planar for Rygge flystasjon. 10,3 millionar dollar står alt på budsjettet for Kongressen. Rygge skal tena som depot og vedlikehaldsbase for F-35-flya, kanskje ikkje bare for dei norske, men for alle europeiske F-35-fly. Datasystema på desse flya kan rapportera direkte til USA, liksom radarstsjonen i Vardø, som nå blir oppgradert. Andøya vil og mest sannsynleg de facto bli ein amerikansk base i Norge.” ”Me må saman protestere mot krigsøvelser og opprustning. Det er ein opprustning betalt av folks velferd, og som truer befolkningen med atomkrigvanvidd.”

https://radikalportal.no/2018/10/15/nato-opprustinga-av-norden-oker-faren-for-krig

Asbjörn Wahl hyllad med konferens för sin politiska och fackliga gärning

En verden i krise – venstresidas utfordringer, Kan arbeiderklassen forandre verden? Identiteter i alle land, foren dere? och Fagbevegelsen og klimakrisa – hvor står vi? var teman på den konferens i Oslo som hölls 28 november som hyllning till den facklige ledaren Asbjörn Wahl. Knappt någon annan i Norden har stått fram som en så enande kraft i folkrörelsernas gemensamma kamp för att lösa vår tids sociala och ekologiska kris. Konferensen var en passande gåva till hans intellektuella och praktiska gärning.

Asbjörn Wahl var ledare för Aksjon for Velferdsstaten under många år, ett samarbete mellan fackföreningar och andra organisationer i Norge. Han arbetade globalt i Transportarbetarförbundet med klimatfrågorna. Som få andra fackliga aktivister har han deltagit i olika toppmötesprotester och står för ett tydligt avståndstagande till EU. När jag ringde honom för att be honom komma och tala på Göteborgsaktionens motkonferens under EU-toppmötet i 2001 hade jag inget att erbjuda. Varken resebidrag, övernattning eller arvode. Jag kommer blev beskedet snabbt. Det är bara att hoppas att Asbjörn Wahl fortsätter med sin folkbildande och politiska förmåga att stärka nordiskt och internationellt folkrörelsesamarbete. Tord Björk

Ny bok: Fagbevegelsen i samfunnskampen

Progressivt forlag har gett ut en antologi med Asbjörn Wahls texter om globalisering, EU:s kris, arbetsliv, klasspolitik och klimatkamp: ”Problemet i dag er ikke at høyresiden fører høyrepolitikk, annet kan vi ikke vente. Problemet er at vi ikke har en venstreside som gjør opprør, som bekjemper markedsmakt og autoritære tendenser når de er i maktposisjon, som mangler visjoner og evne til å lede samfunnet i en annen retning.”

Goda nyheter från Danmark

”Nu kan vi for alvor sætte turbo på vores ideer.” Så skriver föreningen Solidaritet efter att ha fått en ansökan på 1,3 miljoner beviljad till en nättidning. Det är goda nyheter. Sedan hemsidan Modkraft lades ner har det saknats en plats att gå till för att få en bild av läget i Danmark.

s7

Vi flyttar fram den ekologiska skuldens dag!

Vi utmanar alla att komma med och göra en KURSÄNDRING!

Vi är bekymrade eftersom finländarnas nuvarande konsumtionsvanor gör att mänskligheten skulle behöva 3,4 jordklot – och vi har bara ett. ANSVARET för åtgärderna ligger framför allt hos rika länder såsom Finland, vars rikedom och välfärd grundar sig på överkonsumtion av naturresurser och överbelastning av naturen. Största delen av överkonsumtionens skadeverkningar syns inte ens i Finland eftersom den energi och de produkter som vi använder har sitt huvudsakliga ursprung någon annanstans. Dessutom är en del av konsumtionens miljöpåverkan global, såsom klimatförändringen, och det är världens fattiga som lider mest av följderna.

Vi utmanar medborgargrupper, beslutsfattare, samfund och enskilda personer att tillsammans flytta den ekologiska skuldens dag i Finland närmare sommaren till att börja med och på ett årtionde till årets sista dag. Det här lyckas genom att förnya Finland med hjälp av de tio rimliga krav som skrevs i Koli hösten 2009:

1. En djupgående förändring av livsstilen är nödvändig. Teknologin allena kan inte rädda oss.

2. Det behövs gemensamma, bindande begränsningar av konsumtionen. Vi måste sluta äta från kommande generationers bord.

3. En minskning av energiförbrukningen är vår enda möjlighet att tillräckligt snabbt reagera på klimatkrisens utmaning. Konsumtionen bör minskas rättvist och kontrollerat.

4. Inhemsk, decentraliserad och förnybar energiproduktion behöver utvecklas istället för kärnenergi och urangruvor.

5. Reklamen bör begränsas. Den skapar konstgjorda behov.

6. Utplånandet av lokal kunskap bör stoppas. Erfarenhetsbaserad visdom behövs i vår värld som befinner sig i ekologisk kris.

7. Förbrukning av naturresurser bör beskattas progressivt.

8. Den militära upprustningen bör upphöra. Den stjäl kraftresurser som mänskligheten behöver för att bekämpa klimatkrisen.

9. På vårt begränsade jordklot måste vi sluta eftersträva ständig tillväxt.

10. Rimlighet till heders. Den frigör oss från konsumtionsberoende.

Vi vill leva ett gott och fullödigt liv under årets alla dagar utan att belasta andra med överkonsumtion. Med dessa rimliga krav skulle den ekologiska skuldens dag flyttas ett långt steg framåt mot ett liv som motsvarar jordklotets kapacitet. För att förverkliga det här behövs väldigt många människor och deras samfund. Olika aktörer deltar utifrån sina egna förutsättningar – huvudsaken är att vi är många och att det gemensamma målet är att flytta fram den ekologiska skuldens dag.

Undertecknare:
CRASH
Emmaus Aurinkotehdas
Emmaus Finland
Emmaus Helsinki
Emmaus-Westervik
Emmaus Åland
Jakobstad för hållbar utveckling
Katajamäen yhteisö
Kehitysmaayhdistys Pääskyt
Kohtuus Etelä-Karjala
Kohtuusklubi, SLL Uudenmaan piiri
Kymenlaakson kohtuustoimintanet
Luonto-liitto
Maan ystävät – Jordens Vänner
Omställning Pargas – Transition Pargas
Omställning Älvbyarna
Omställning Vasa – Siirtymäliike Vaasa
Omställning Nordöstra Korsholm
Omställning Österbotten
Pohjois-Karjalan Kohtuusliike
Salon Seudun Luonnonsuojeluyhdistys
Salon TasausKohtuusPaja
Sinapinsiemen
SLL Hirvijokilaakso
Suomen Commons Assembly
Suomen kestävän elämäntavan yhteisöt
Tampereen Maan ystävät
Uusi Tuuli
Vaasan ympäristöseura – Vasa miljöförening
Vihreä Elämänsuojelun Liitto ry – Gröna Förbundet för Livets Beskydd
Ympäristö ja kehitys
Ålands Natur och Miljö
Overshoot day

Den ekologiska skuldens dag (Overshoot Day) är den beräknade dag på året då vår konsumtion överskrider jordklotets förmåga att producera förnyelsebara naturresurser och ta hand om de växthusgasutsläpp som användningen av fossila bränslen ger upphov till. Under årets 100 första dagar förbrukar finländarna sin del av jordklotets resurser. Ifjol inföll den ekologiska skuldens dag i Finland 17.4 och den kommer tidigare från år till år. Vi vill att Finland förändras till ett rimligt samhälle och att den ekologiska skuldens dag förpassas till historien.

Finlands Sociala Forum

Finland är tillsammans med Norge enda landet i Europa där nationella sociala forum hålls fortfarande. I år hölls mötet 21-22.4 för att stödja global rättvisa demokratiskt. Se också sista sidan.

s8-9

Ljus i mörkret

Mittuppslag med hoppingivande initiativ runt hela världen

nir-s-8-9

s10

Utan unga nya bönder ingen framtid för jordbruk eller Sverige!

Utan unga nya bönder ingen framtid för jordbruk eller Sverige! Det blev ett huvudbudskap från Naturbrukskonferensen 2018 när småbrukare, stadsodlare och miljö- och solidaritetsengagerade träffades för att makten över mat och naturbruk tas från storföretagen och hamnar i demokratiska händer.

Nyckel till vår framtid ligger i att Sverige och planeten lämnas vidare till kommande generationer i ett gott skick. Här har familjejordbrukare och andra som arbetar på fälten och i skogen för att tillfredsställa våra behov den avgörande rollen.

Artutrotningen, alltmer försämrade matjordar och globala uppvärmningen visar på en accelererande sammantagen kris. Den är skapad av den rådande världsordningen där storföretagen och bankerna ges alltmer utrymme och bestämmanderätt var, när och på vilket sätt naturen brukas. Gemensamma kunskaper i lokalsamhällen måste ges företräde framför kortsiktiga vinstintressen när eller om det blir konflikt med storföretagen.

Viktigt att arbeta nu för är:

1. Utan unga bönder ingen framtid

En samlad satsning från samhället både från offentligt håll och från oss i civila samhället behövs för att ge bättre villkor för unga att etablera sig som jordbrukare.

2. Utan bönder ingen civil beredskap eller fred

Lyft böndernas roll för att möta kriser och motverka krig.

3. Värna matsuveräniteten och makten över skogen i Sverige

Ge begreppet matsuveränitet innehåll genom motstånd mot orättvisa handelsavtal som ger upp makten till storföretagen på jordbrukares bekostnad i alla delar av världen och ny kampanj mot att ge EU överstatlig makt över svensk skog.

4. Utan bondekunskap inget framtida jordbruk

Stöd spridning av svenska småbrukares erfarenheter av systematiskt försämrade villkor för svenskt jordbruk och hur det kan motverkas.

Utdrag ur uttalande från Naturbrukskonferensen 26-28 oktober 2018 på kursgården Lindsberg i Falun.

Arrangörer var Förbundet Sveriges Småbrukare, Jordens Vänner och Odlingsföreningen Små Frön. Medverkade gjorde bl.a. Akitvister för fred, Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk, Gulliga folkrörelsen och Nordbruk.

Praktiska tips ingår på Naturbrukskonferenserna. Här instruerar en skogsbonde från Dalarna Rasmus från kollektivet på Lindsberg.

Mer information:
http://www.naturbrukskonferensen.se

s11

Globaliseringskonferansen:

Ta havet tilbake og jorda i bruk!

Årets Globaliseringskonferanse slutade med stor uppslutning 14 oktober i Jakobs kyrka i Oslo när 650 mötte upp i en fullsatt sal för havet och jorden. En allianse för en ny fiskeri- og jordbrukspolitik bildades med stöd av 11 organisationer. De skriver:

Kustfiskare och småbrukare byggde upp landet Norge. Idag är deras näringar hotade. På fem år har priset för att etablera sig inom fisket tiodubblats och unga har ingen chans att komma in i yrket medan etablerade fiskare pressas av skulder till bankerna. Bondgårdar läggs ner i rasande fart medan det blir allt svårare för ungdom som vill in i jordbruket.

Alliansen för fram10 politiska krav, däribland:

– Verdiene fra jordbruket og fisket må komme lokalsamfunn til gode, både i dag og i framtida

– Ungdom må gis tilgang til fiskekvoter og gårdsbruk

– Solidaritetsprinsipp må ligge til grunn: Norsk matproduksjon må ikke skje på bekostning av andres ressurser!

Undertecknare: Norges Sosiale Forum, Norges Kystfiskarlag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kystopprøret, Alliansen ny landbrukspolitikk, Spire, Natur og Ungdom, Latin-Amerikagruppene i Norge, Attac, For velferdsstaten, Økologisk Norge.

https://okologisknorge.no/politikk/ta-havet-tilbake-og-jorda-i-bruk

Norges Sosiale Forum

Globaliseringskonferansen organiseras sedan 1999 av 72 organisationer som är med i Norges Sosiale Forum. Temat i år var makt. Under flera dagar vartannat år arrangeras ett stort antal aktiviteter. Talare i år var bl.a. Vandana Shiva och Francia Márques, bägge mottagare av Right Livelihood Award.

Kustuppror

I hela Europa ökar spänningarna mellan periferi och centrum. En accelererande centralisering av ekonomiska makten slår ut lokalsamhälle efter lokalsamhälle. I Norge har det lett till bildandet av Kystopprøret 2017. Det är dags att ta landsbygden och primärnäringarna på allvar.

Tar dæm fisken, tar dæm oss alle

Tusen takk for ei sykt bra helg i Oslo! Dere forener krefter i den videre kampen. Kystopprørets hälsning till Globaliseringskonferansen på sociala medier.

s12

Ett upprop för internationella aktioner på femårsdagen av attacken mot fackföreningshuset i Odessa, Ukraina

2 maj, 2019, kommer att markera femårsdagen sedan en högerextremistisk mobb attackerade fackföreningshuset i Odessa, Ukraina, en tragedi som resulterade i åtminstone 42 människors död och mer än 100 skadade. Än i dag finns ingen rättvisa i sikte för offrens närstående.

Dessa dödsfall 2 maj, 2014, kom bara månader efter att den demokratiskt valde presidenten med våld avsattes av politiker, stora protester och våldsamma högerextrema organisationer. Detta resulterade i växande spänningar i Odessa i flera veckor, vilket kulminerade i gatuvåld och mobbens attack mot fackföreningshuset.

Många videor, tagna med mobiltelefoner, av attacken har postats på internet, som tydligt visar folk som sätter eld på fackföreningshuset med molotov cocktails. Människor kan ses hoppa från brinnande fönster och dö när de faller till marken. Människor som låg på asfalten och de som försökte fly misshandlades brutalt med slagträd och andra vapen. Till dags datum, har ingen av förövarna till dessa bestialiska handlingar förts inför rätta.

Samtidigt har överlevare från mordbranden samt många av deras sympatisörer arresterats och många sitter fortfarande inspärrade, och många har aldrig åtalats för något brott. Familjemedlemmar, vänner och anhängare till offren samt överlevare har vid upprepade tillfällen hållit minnesstunder vid platsen där morden begicks, och krävt en internationell utredning som kan leda fram till åtal av de ansvariga.

Varje år 2 maj, samlas tusentals Odessabor där, trots upprepade hot av högerextremistiska organisationer att anfalla de sörjande. Organisationerna nedan uppmanar all de som värdesätter rättvisa att hålla lokala evenemang 2 maj i solidaritet med Odessa folk samt för att stödja deras krav på en internationell utredning.

Vidare manar vi till ett slut på trakasserier och juridiskt förtryck av överlevare från tragedin 2 maj, av deras släktingar och anhängare, samt av journalister som försöker utreda situationen.

Initiativet till detta upprop har tagits av The Odessa Solidarity Campaign (USA) och Pragvåren 2 (Europa). Det stöttas av följande organisationer och individer:

Organisationer:

• Aktivister för fred (Sverige)
• United National Antiwar Coalition (USA)
• Virginia Defenders for Freedom, Justice and Equality (USA)

Individer:

– Phil Wilayto, redaktör på The Virginia Defender newspaper; Richmond, USA
– Tord Björk, Pragvåren 2 Nätverk mot Högerextremism och -Populism; Kristianstad, Sverige
– Matyas Benyik, Ordförande för ATTAC Ungern, Ordförande för MEBAL (Ungerns Förenade Vänsterförbund); Budapest, Ungern
– Mikael Böök, fredsaktivist; Lovisa, Finland
– Leo Gabriel, International Council of the World Social Forum; Wien, Österrike
– Igor Gotlib, samhällsaktivist; Sankt Petersburg, Ryssland
– Divina Levrini, Artist och aktivist på Ship to Gaza; Malmö, Sverige
– Presley, fredsaktivist; Köpenhamn, Danmark
– Mirek Prokes, Defence for Children International/tjeckiska avdelningen; Prag, Tjeckien
– Aslak Storaker, Bevegelsen for Sosialisme, Norge
– Bo Sundbäck, Aktivister För Fred; Åmotfors, Sverige
– Poul Eck Sørensen, konsulent, Esbjerg, Danmark
– Marko Ulvila, miljöaktivist; Tammerfors, Finland
– Thomas Wallgren, professor i filosofi, Helsingfors, Finland

Upprop; Världen i solidaritet med Odessa:
https://aktivisterforfred.wordpress.com/2018/04/29/minns-odessamassakern-och-tragedin-solidaritet-med-offren-och-deras-slaktingar-bygg-fred-i-europa-nu

Solidaritet med Odessa 2018

(Bildtexter) Graz, Prag, Uppsala, Nordiska Fredssamtal i Degerfors

s13

PS2

Uppropet mot politiskt förtryck är ett resultat av många år av strävan inom nätverket Pragvåren 2 (PS2) för att skapa dialog mellan civila samhället på bägge sidor om konfliktlinjen i Ukraina och Europa. Nätverket bildades av främst central- och östeuropeiska deltagare på European Social Forum i Malmö 2008. På konferensen mot högerextremism och populism i en tid av social och ekologisk kris i Prag 2010 kunde nätverket starta sin verksamhet. På World Social Forum i Tunis 2015 lyckades nätverket föra samman deltagare från Donetsk och Kiev.

Mot politiskt förtryck i Ryssland och Ukraina

Den aktuella konfrontationen mellan Ryssland och Väst, ofta karaktäriserad som ett “nytt kallt krig”, har lett, bland annat, till växande politiskt förtryck på båda sidor, då de styrande regimerna förföljer sina motståndare, och ofta anklagar dem för (verkliga eller fiktiva) kopplingar till den “geopolitiska fienden”. På den västliga sidan, är situationen särskilt ödesdiger I Ukraina där regimen framställer sig själv som att stå på “Västs främre försvarslinje”. I nuläget, både I Ryssland och I Ukraina, beräknas 100-tals människor sitta fängslade för icke våldsamma politiska aktiviteter.

Att avskaffa repressiv lagstiftning, att stoppa politisk förföljelse, samt att frisläppa politiska fångar är en väsentlig del av en välbehövlig omsvängning av det “nya kalla krigets” farliga och konfrontativa logik på båda sidor. Den nuvarande situationen I både Ryssland och Ukraina är allvarlig nog att den kräver internationell uppmärksamhet och kampanjarbete. Alla på den europeiska kontinenten, som kämpar för ett fredligt och solidariskt Europa och som bryr sig om att försvara mänskliga rättigheter för alla, bör vara likaledes uppmärksamma på den antidemokratiska och repressiva tillämpningen i Ryssland och Ukraina, då dessa två stater (där Ukraina stödjs av Väst på många nivåer) ägnar sig åt en fruktlös, förödande konfrontation. Om vi inte här kan motsätta oss förtrycket på ett objektivt sätt, kan vi inte trovärdigt försvara mänskliga rättigheter annorstädes heller.

Speciellt kräver detta aktioner som riktar in sig på:

1) att släppa fri politiska fångar I Ryssland, särskilt de fall som tydligt baseras på fabricerade åtal som Oyub Titiyev i Tjetjenien, Yury Dmitriyev I Karelen, samt anarkist tillika Antifa-aktivister från Penza och Sankt Petersburg anklagade för att skapa “nätverket” “terroristsamfundet”.

2) att släppa fri politiska fångar I Ukraina, särskilt de som är fängslade för fredlig opposition och anti-krigsaktiviteter som 84-åriga Mekhti Logunov I Kharkov, Eduard Kovalenko I Genichesk, samt andra. Att häva uppdiktade fall mot journalister som motsätter sig auktoriteterna, särskilt Dmytro Vasylets, Yevhen Timonin, Vasyl Muravytskyi och Pavel Volkov.

3) en objektiv utredning of massakern I Odessa 2 maj, 2014, och föra förövarna inför rätta.

4) att släppa fri ukrainska fångar som hålls I Ryssland samt ryska fånga som hålls I Ukraina, som fängslades på grund av aktiviteter relaterade till konflikten mellan Ukraina och Ryssland, inklusive personer fängslade för aktiviteter där man motsätter sig Rysslands handlingar på Krim sedan 2014.

5) ett totalt utbyte av krigsfångar mellan regeringssidan i Kiev samt Donetsks och Lugansks folkrepubliker I enlighet med Minskavtalen.

6) att öppna Donetsks och Lugansks folkrepubliker för regelbundna övervakningsprocedurer för att säkerställa mänskliga rättigheter.

7) att avskaffa “anti-extremist”-lagar och annan lagstiftning i Ryssland som begränsar yttrandefrihet och uttryck för politiska åsikter samt tillåter förföljelse av politiska motståndare till den styrande regimen.

8) Avskaffande av lagar för att förbjuda namn och symboler förknippade med kommunism, ”anti-separatist” lagstiftning, lagar mot informationsutbyte och annan kommunikation med Ryssland samt upphävande av förbudet mot kommunistiska partier i Ukraina.

9) Upplösning av högerextrema grupper i Ukraina som används som ett paramilitärt stöd för att pressa motståndare till det härskande regimen och/eller integreras i statens beväpnade eller polisstyrkor.

10) Effektiv samhällelig och juridisk kontroll över säkerhetstjänsten och brottsbekämpande organ både i Ryssland och Ukraina. Straff av de som är skyldiga till tortyr, framtvingande av falska anklagelser och andra missbruk. Förebyggande av okontrollerad utvidgning av befogenheter inom säkerhetstjänster under ”antiterrorist” och andra förevändningar.

Detta stora antal antal specifika problem kräver att man utför parallella kampanjer i samarbete med dem som kämpar för samma mål i Ryssland och Ukraina.

De progressiva, fredsvänner och vänsterkrafter, som stöder dialog och fred i Europa och motsätter sig en uppdelning utifrån en förnyad öst-västkonfrontation, anklagas ofta för att vara pro-ryska av dem som stöder eskaleringen av det nya kalla kriget. Tyvärr hörs progressiva röster mot politisk förtryck för närvarande bara svagt – både när det gäller rysk och ukrainsk repression. Detta tyder på alltför stor passivitet och otillräckligt engagemang i dessa frågor. Mer engagemang behövs på båda sidor av ”Nya kalla kriget” -in delningen för att förhindra ännu farligare utveckling. Detta innefattar intensifierande kommunikation med politiska och sociala aktörer i Ryssland och Ukraina, där relevanta frågor bör tas upp, särskilt vad gäller de ovan angivna frågorna samt solidaritetsåtgärder i väst.

Pragvåren 2 mot högerextremism och populism

s14

EU-valdebatt:

Överger vänsterpartierna fredsfrågan och folkrörelsernas EU-motstånd?

Inför EU-valet i maj 2019 har Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt i tidningen ETC gått ut med budskapet att det är dags att lägga utr ädeskravet ur EU åt sidan. Det har skapat debatt.

ETC 8.11, Jonas Sjöstedt: Dags pausa EU-utträde

”Som EU-kritiskt parti måste vi formulera en politik som kan få brett stöd och som också knyter an till den breda nya vänster som växer sig stark i flera EU-länder. Frågor som att bryta med EU:s högerpolitik och storföretagens makt, klimatfrågan, en human asylpolitik och jämställdhet måste drivas av oss, ingen annan kommer att göra det.”

Flamman 11.11, Per Björklund: Grumligt klargörande om EU

”Att slopa kravet på utträde gör det inte lättare att formulera en slagkraftig EU-kritik från vänster – tvärtom”

ETC 12.11, Kajsa Ekis Ekman: Håll kvar EU-motståndet, Sjöstedt!

”en massa svamlande som framstår som hämtat ur ja-sidans gamla kampanjer: «visioner om ett bättre europeiskt samarbete» och «ändra unionen» så att den blir miljövänlig, demokratisk och mindre högervriden.”

”Låt mig påminna: Det är vänstern, freds- och miljörörelsen som drivit EU-motståndet i trettio års tid, ingen annan. Det var vi som organiserade jättedemonstrationerna i Göteborg 2001, vi som drev nej till EMU-kampanjen och protesterna mot Lissabonföredraget, vi som solidariserat oss med länder i Sydeuropa som fallit offer för EU:s tvångströja, vi som kritiserat EU:s katastrofala flyktingpolitik, vi som organiserade det alternativa EU-toppmötet i Göteborg förra året.”

”EU:s nyliberala politik är inte lösningen på fascismens framväxt – utan orsaken.”

Flamman 13.11 Luisa Moncada Escobar, förbundssekreterare Ung Vänster: Det är viktigare än någonsin att EU-kritiken kommer från vänster

ETC 21.11, Rikard Warlenius: En eventuell Swexit skulle bara drunkna i SD:s bröl

”Vill vänstern verkligen förespråka ett EU-utträde även om en ny folkomröstning riskerar att urarta till en tummelfest för extremhögern?”

ETC 25.11, Tord Björk: Dags för en folklig Europapolitik

”När nu Vänsterpartiledaren följer Miljöpartiet i spåren finns inget riksdagsparti kvar som tydligt stödjer folkrörelsernas EU-motstånd.”

”Sjöstedt vill ställa EU-motståndet åt sidan till förmån för en önskelista av osammanhängande krav om att bryta med storföretagens makt, klimatfrågan, human asylpolitik och jämställdhet.”

”fred och internationell solidaritet, två frågor som är helt frånvarande i Sjöstedts utspel inför EU-valet.”

Enhedslisten och Folkebevægelsen mod EU går skilda vägar

Enhedslisten som är det parti som står mest till vänster i folketinget växte i hög grad fram ur EU-motståndet. Partiet har tidigare stött Folkebevægelsen mod EU och avstått från egen lista i EU-valen. Partiets valframgångar i danska valen och att partiet idag också har anhängare av EU har nu fått partiet att tänka om. Därför ställer man nu upp med egen lista. Motivet är att det behövs en stark dansk vänsterröst i EU-parlamentet.

Det skapar oro för att Folkebevægelsen mod EU inte klarar spärren. Toppnamnet på tvärpolitiska Folkebevægelsens lista inför valet 2019 fortsätter vara MEP Rina Ronja Kari, medlem i Enhedslisten, ett parti som därmed toppar två danska listor inf ör EU-valet.

Freden prioriteras av folkrörelser och vänstern i Europa

Länge har Östeuropas folkrörelser och partier till vänster satt kamp mot militarisering och fredsfrågan högt på dagordningen medan västeuropeiska organisationer undvikit alla fredskrav som kan ses som kontroversiella om de nämnt fred över huvudtaget.

Två möten i höst har ändrat på detta. Attacs Europakonferens i Kassel med stöd från större fackföreningar m.fl. markerar ett stort skifte i synen på EU i detta land där vänsterliberala värderingar länge varit helt dominerande. Särskilt pådrivande i en militariserad syn på utrikespolitik har miljöpartiet De Gröna varit, ett parti framvuxet ur freds- och miljörörelsen. När det erövrade utrikesministerposten blev De Gröna avgörande pådrivande faktorn för att för första gången sedan Andra världskriget föra Tyskland ut i krig genom deltagandet i NATOs bombkrig mot Serbien 1999. Det stora krigsmotståndet och den starka fredsrörelsen har så småningom nötts ner av inte minst vänsterliberala värderingar om ”humanitära interventioner” för att värna de mänskliga rättigheterna.

Nu tycks motstånd mot militarism och upprustning vinna mark med krav på konstruktiva lösningar. Både Europakonferensen i Kassel och European Forum i Bilbao förordar avspänning mellan EU och Ryssland och krav på avtal om gemensam säkerhet. Alla europeiska vänsterprojekt hänger dock inte med i svängarna. Varoufakis DiEM25 har skriver ihop en plattform till EU-valet. I denna omfattande text saknas fred helt.

s15

Internationella Folkliga Församlingen

International Peoples’ Assembly (IPA)

I januari 2018 hölls mötet Europe in movement i Barcelona med Podemos som värd. Ett 90-tal deltagare enades om att starta den europeiska delen av det globala folkliga initiativet International Peoples’ Assembly (IPA).

Detta initiativ har sin styrka i massrörelser i Syd. I IPA-häftet Basic Documents ges en bakgrund till hur initiativet växte fram kring motstånd mot frihandelsavtalet FTAA, bars vidare av erfarenheter från World Social Forum och Kontinentala plattformen för sociala rörelser i Americas och Internationella konferensen för mänsklighetens dilemma som de jordlösas rörelse MST ordnat.

Från denna främst latinamerikanska grund har samarbetet snabbt växt ut i Afrika där den pan-afrikanska rörelsen pånyttfötts, i arabvärlden och Syd- och Sydostasien. Den har nu också nått Europa.

I mars hölls Assembly of Resistance för Central- och Östeuropa i Budapest med deltagare från EU-länder, Ukraina och Ryssland. Detta som led i uppföljningen av IPA-mötet i Barcelona. Det följdes av Norden i rörelsemötet i Malmö.

Globalt möte i Venezuela

Nästa stora steg är organiseringen av den första internationella konferensen som kommer hållas i Caracas i Venezuela 22-18 februari 2019. Arbetet med att utse delegationer har påbörjats. Från Europa bjuds 200 delegater in från folkliga organisationer. I delegationerna ska hälften vara unga och hälften kvinnor.

”Vi har kommit samman på de fem kontinenterna för att möta den historiska utmaningen att förena arbetarklassen och människor i världen i byggandet av gemensam anti-imperialistisk, anti-kapitalistisk, anti-patriarkal och anti-racistisk plattform, som samtidigt arbetar för att bygga jämlika samhällen som är fria från all förtryck.

Med denna utgångspunkt har vi arbetat med en internationell samordning av folkrörelser och organisationer, baserade på enhet kring en politisk plattform, handlingsplan och internationella kampanjer.

På vägen när vi bygger detta ser vi skönheten i rikedom och mångfald av denna breda samordning, liksom de enorma utmaningar vi står inför när vi går framåt med de ambitiösa mål som vi har föreslagit. Under de senaste åren har vi har kommit samman, diskuterat, stärkt samordningen i alla regioner, startat skolor för politisk folkbildning och folkliga medieprojekt. Allt detta läggs till de långsamma (men säkra) stegen i konstruktionen av en organisk struktur av en internationell samordning av folkrörelser och organisationer.”

s16

Barn och ungdomar i täten för miljöuppror

Den 27 oktober blockerade 6500 klimataktivister koltransporter i Hambachergruvan utanför Frankfurt i Tyskland. Skolstrejkande Greta Thunberg fick uppslutning på 103 orter i Sverige 30 november. I Australien trotsade tusentals barn statsministerns maning om att de inte fick skolstrejka för klimatet. Påfallande ofta handlar det för barnen om något mer än klimatet, de vill försvara miljön och naturen.

Lucie Atkin Boulton skämmer ut vuxna

Under skolstrejkerna i Australien hölls många lysande tal. Inte minst framförde Lucie Atkin Boulton att hon tycker att det är dags för vuxna att växa upp:

”When kids make a mess, adults tells us to clean up. That’s fair. But when leaders of our country makes a mess, which they’re doing right now about the environment they leave it to us to clean it up. That’s no where near fair.”

Greta Thunberg också:

”eftersom våra ledare beter sig som barn måste vi ta det ansvar de borde ha tagit för länge sedan.”

Nytt klimatuppror

”Extinction Rebellion i Storbritannien deklarerade sitt uppror den 31 oktober och har sedan dess utfört flera uppmärksammade blockader av såväl vägar som olika regerings-departement. Nästan 100 väletablerade forskare har givit dem sitt stöd. I ett öppet brev skriver forskarna att regeringen har misslyckats med att skydda medborgarna mot det hot som klimatförändringarna utgör, och att folket därför har en moralisk plikt att agera för att ”försvara livet självt”.

Från ett pressmeddelande om att Extinction Rebellion har startat i Sverige för att genomföra olydnadsaktioner för att stoppa klimatförstörelsen.

Uppror mot överheten

I Frankrike sänker presidenten skatten för de rika och höjer bensinskatten för de fattiga. Då blir det uppror bland folk på landsbygden och i förorten. Vad vi lär oss? Ingen miljökamp utan social rättvisa.

Kalendarium

6-10 december
Klimattoppmöte, Katowice, Polen
Motkonferenser bl.a. TUED – Trade Unions for Energy Democracy med stöd av fackföreningar, Jordens Vänner (FOEE).

2019

27 januari
Förintelsens minnesdag, 74 år efter befrielsen av Auschwitz

22-28 februari
International Peoples’ Assembly, Caracas, Venezuela

8 mars
Internationella kvinnodagen

17 april
Böndernas internationella kampdag

1 maj
Arbetarnas internationella kampdag

2 maj
Internationell aktionsdag för solidaritet med Odessa

4-5 maj
Suomen Sosiaalifoorumi – Finlands sociala forum, Helsingfors

23 – 26 maj
Europaparlamentsvalet

6 juni
Världsmiljödagen